[2307- 3ع]

عبور و مرور مردم از دروازه دولت تهران در اوايل دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org