[32_ 6ع]

اجتماع مردم به هنگام تماشاي مسابقه اسب‌دواني در دوره قاجاريه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org