[10987_ 3ع]

عمارت بانک ملي ايران شعبه سبزه ميدان در اواسط دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org