[1271_ 3ع]

نمايي از عمارت و باغ علي امين‌الدوله در تهران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org