[694_ 2ع]

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما حاکم کرمان به اتفاق مسيو ساکس کنسول انگليس و خواهرش در روز مسابقه اسب‌دواني

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org