ابوالقاسم ناصرالملك

زهرا عباسي

 

     ابوالقاسم خان قره‌گزلو همداني (مشير حضور ـ ناصرالملك ـ نايب‌اسلطنه و...) فرزند احمدخان، نوه محمودخان ناصرالملك در 14 ذيقعده 1282 متولد شد. در سال 1295 هجري قمري همراه محمودخان ناصرالملك به انگلستان رفت و مدت 6 سال در دانشگاه آكسفورد مشغول به تحصيل شد. پس از مراجعت از اروپا (در سال 1301 هجري قمري) به خدمت دربار ناصرالدين شاه درآمد و به استدعاي جدش ناصرالملك لقب مشيرحضور به او داده شد و در وزارت انطباعات در زمره مترجمين قرار گرفت. آجوداني شاه در 1304 و بعد از آن رياست قشون خراسان از مناصب وي بود. پس از فوت پدربزرگش تمام مناصب و القاب و ماترك محمودخان به وي رسيد ولقب ناصرالملك را به ارث برد.

     در سال 1314 حاكم همدان و بعد رئيس قورخانه شد و در كابينه ميرزاعلي خان امين‌الدوله وزارت ماليه را عهده‌دار شد. نامبرده پس از بركناري امين‌الدوله مأمور حكومت كردستان گشت. بعد از پيروزي انقلاب مشروطه در كابينه‌هاي ميرزانصرالله خان مشيرالدوله، سلطان علي خان وزيرافخم و امين‌السلطان، وزير ماليه شد و بالاخره در 18 رمضان 1325 خود مأمور تشكيل كابينه گرديد، اما پس از دو ماه استعفا داد و به اروپا رفت. آخرين سمتش نيابت سلطنت احمدشاه بود و در سال 1346 هجري قمري در سن 64 سالگي درگذشت.

      اسناد ضميمه، دربردارنده موضوعاتي هستند كه منجمله عبارتند از: اعطاي لقب مشير حضور به نامبرده، انتصاب وي به رياست قشون خراسان و سيستان، اعطاي خطاب جنابي و لقب ناصرالملكي به نامبرده، انتصاب وي به وزارت قورخانه، وزارت ماليه و حكومت كردستان....

 

2807 و 2806ق 

 نامه يوسف [مستوفي‌الممالك] به ابوالقاسم خان در باب ارسال پيام تسليت به مناسبت درگذشت احمدخان سرتيپ پدر وي

 

 

 

6946

فرمان ناصرالدين شاه : برقراري مواجب مرحوم احمدخان سرتيپ در حق فرزندش ابوالقاسم خان قراگزلو پيشخدمت خاصه

13172ق 

 نامه‌اي به ابوالقاسم خان مشيرحضور مبني بر آرزوي پيشرفت و ترقي مخاطب و عرض تبريك به مناسبت دريافت لقب مشيرحضور

 

 

13455ق

 نامه‌اي به ابوالقاسم خان مشيرحضور در خصوص ارسال خلعت يك توپ ترمه كشميري به مخاطب

5767

فرمان ناصرالدين شاه : انتصاب ابوالقاسم خان مشيرحضور (ناصرالملك) به رياست قشون خراسان و سيستان

 

 

6947

فرمان ناصرالدين شاه : اعطاي عنوان جنابي و لقب ناصرالملكي به ابوالقاسم خان مشيرحضور و واگذاري كليه مشاغل محمودخان ناصرالملك به وي

6068

فرمان مظفرالدين شاه : انتصاب ابوالقاسم خان ناصرالملك به وزارت قورخانه

 

 

6069

فرمان مظفرالدين شاه: اعطاي سردوشي مكلل به الماس به ابوالقاسم خان ناصرالملك

5758

فرمان مظفرالدين شاه: انتصاب ابوالقاسم خان ناصرالملك به وزارت ماليه

 

 

5769

فرمان مظفرالدين شاه: انتصاب ابوالقاسم خان ناصرالملك به حكومت كردستان

16950ق 

 نامه اتابك اعظم به ناصرالملك حكمران كردستان مبني بر اعلام رضايت ازا هتمام و حسن عملكرد مخاطب در برقراري انتظام و امنيت طرق و شوارع و آسايش اهالي

 

 

5759

فرمان مظفرالدين شاه: انتصاب ابوالقاسم خان ناصرالملك به وزارت ماليه

341ق 

 تلگراف محمدكاظم خراساني به ناصرالملك درخصوص اظهار نگراني از وصول خبر عزيمت مخاطب به اروپا در بحبوحه شدت انقلاب مشروطيت

 

 

24 تا 20ق 

 نامه ذكاءالملك به ابوالقاسم ناصرالملك در مورد رأي‌گيري انجام شده به نفع مخاطب در مجلس براي انتخاب نايب‌السلطنه بعد از فوت عضدالملك نايب‌السلطنه و درخواست عزيمت سريع به ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 و 112ق 

 شكايت محمدولي خان تنكابني از ابوالقاسم خان ناصرالملك درخصوص آشفتگي و نابساماني وضع مملكت در زمان نيابت سلطنت وي

 

 

 

70 تا 869 ق 

 نامه‌اي از سران بختياري به ابوالقاسم خان ناصرالملك مبني بر لزوم مراجعت هرچه سريعتر به ايران

 

 

 

 

 
 
www.iichs.org