10شماره از فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران را به صورت PDF مي توانيد بر روي سايت magiran (بانك اطلاعات نشريات كشور)ملاحظه فرماييد

 اينجا را كليك كنيد

 

با توجه به اهميت تاريخ نگاري معاصر به عنوان يكي از مهمترين عرصه هاي پژوهش اجتماعي‏، انتشار يك فصلنامه منظم و تخصصي ضروري مي نمود. در پاسخ به اين نياز بود كه فصلنامه تاريخ معاصر ايران فعاليت خود را آغاز كرد.

بخشهاي فصلنامه به شرح زير مي باشد:

مقالات : در اين بخش مقالات محققين داخلي و مقالات ترجمه شده خارجي به چاپ مي رسد بگونه أي كه گرايش اصلي با مقالات محققين ايراني باشد.

اسناد : در اين بخش اسناد مفيد و حتي المقدور تازه ياب مرتبط با موضوع فصلنامه به چاپ خواهد رسيد . بررسي و تحليل اسناد نيز در اين بخش درج خواهد شد.

خاطرات و گفتگو : اين بخش به درج مطالب مفيد تاريخ شفاهي و نقد و بررسي و معرفي خاطرات رجال و شخصيتهاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فصلنامه اختصاص دارد.

كتابشناسي : در اين بخش كتب و پژوهشهاي مرتبط با اهداف نشريه معرفي و نقد خواهد شد. فهرست آخرين كتب و مقالات مرتبط با اهداف نشريه نيز بطور منظم در اين بخش درج خواهد شد.

 گزارش و اخبار : در اين بخش اخبار و گزارشهاي رويدادهاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فصلنامه به چاپ مي رسد .

در پايان هر شماره خلاصه أي از مندرجات فصلنامه به زبان انگليسي درج خواهد شد.

علاوه بر انتشار فصلنامه ، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران موضوعات مختلفي نظير مشروطيت ، تك نگاري شخصيتهاي سياسي فرهنگي اجتماعي ، موضوعات سياسي ، منطقه‏أي ، محلي و … را مورد پژوهش قرار داده است.

انجام پروژه هاي كلاني نظير روزشمار منتظم تاريخ قاجار ، فرهنگ ايلات و عشاير ، چكيده مطبوعات عصر قاجار، چكيده و نمايه مطبوعات عصر پهلوي نيز از ديگر موضوعات پژوهشي موسسه مي باشد. موسسه عناوين چندي را از موضوعات فوق به چاپ رسانده و تعداد بسياري را نيز براي چاپ آماده كرده است كه به تدريج به چاپ خواهد رسيد.


 
 
www.iichs.org