كلنل پسيان

محمود ميرزاحسيني

 

    كلنل محمدتقي پسيان در آبان ماه 1299 به سمت فرمانده ژاندارمري خراسان منصوب شد و براساس اطلاعات مندرج در اين اسناد ـ كه در تاريخ نيز مضبوط است، به سركوبي اشرار و برقراري امنيت در آن خطه همّت گماشت و با ترغيب عشاير به پيوستن به ژاندارمري، به توسعه آن نيرو پرداخت. نامبرده پس از روي كار آمدن دولت كودتا، دوست و همپيمان خود احمد قوام‌السلطنه والي خراسان و سيستان را بنابه خواست سيدضياء دستگير و روانه تهران نمود و خود حاكم نظامي آنجا شد.

     وقتي قريب دو ماه بعد احمدشاه قوام را به رياست وزرايي منصوب كرد، كلنل درخواست عزيمت به اروپا نمود كه مورد موافقت قرار نگرفت و با انتصاب نجفقلي صمصام‌السلطنه به ايالت خراسان، عرصه بر او تنگ شد و تمرد بر نظام را پيشه نمود و ستيز او با دولت نهايتاً منجر به قتل او در مهر ماه 1300 در نبردي با كردهاي قوچان گرديد.

 

32 و 21531ق

  رونوشت تلگراف احمد قوام رئيس‌الوزرا به شجاع‌الملك

 حاكم باخزر و اعلام اعزام پنج هزار قزاق به خراسان

 جهت سركوبي كلنل پسيان با همكاري حكام خراسان، سالار

خان بلوچ، سردار شجاع، سردار نصر و ...

 

 

21534ق 

 رونوشت تلگراف كلنل پسيان به [ژاندارمري]سرخس مبني بر غلبه بر قواي سالور شجاع، سالورخان عمادالملك و غلام شاه بربري

21533ق 

 رونوشت تلگرافهاي پسيان به ژاندارمري سرخس درباب شكست اشرار مهاجم به پست ژاندارمري نصرآباد، دولت‌آباد و تربت توسط قواي ژاندارمري

 

 

21759ق 

 گزارش نحوه قتل كلنل پسيان در جعفرآباد به دست كردها

16-623-113ع  

 خاطرات ابراهيم ملكي در مورد برقراري امنيت توسط احمد قوام و كلنل پسيان در خراسان، دستگيري قوام توسط پسيان و اعزام او به مركز، عدم موافقت قوام با عزيمت كلنل به اروپا پس از تشكيل كابينه، سركشي پسيان و استراتژي مقابله او با اشرار و نحوه قتل‌اش به دست كردهاي قوچان

 

 

   

 

 

 

35/1 تا 32/1- 03-5364خ 

 بخشي از خاطرات اميرفرهنگ خسروپناه مبني بر ترغيب عشاير توسط كلنل پسيان به الحاق به ژاندارمري خراسان پس از انتصاب به فرماندهي آن نيرو، نحوه دستگيري و ضبط اموال قوام و انتصاب قوام به رياست وزرايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www.iichs.org