سرآغاز

تاريخ‌نگاري بدون تكيه بر منابع، مدارك و اسناد معتبر به حوزة داستانسرايي و قصه‌گويي نزديك خواهد شد. و با فاصله گرفتن از واقعيت و كنار نهادن انديشه در توهم تئوريهاي گوناگون سرگردان خواهد ماند. چه، خميرمايه داستانسرايي و قصه‌پردازي، خيال‌انگيزي است اما تاريخ‌نگاري و بررسي تاريخ اجتماعي و تاريخ سياسي ارتباط و امتزاج انكارناپذيري با فلسفه اجتماعي و نيز فلسفه سياسي دارد. اگرچه ادبيات و تاريخ را از زيرمجموعه‌هاي علوم انساني و اجتماعي دانسته‌اند اما فاصله آنها را بايد از خيال تا واقعيت دانست. به همان نسبت كه با كليد منطق و تفكرِ فلسفي عاري از احساس شاعرانه نمي‌توان رابطه چندان روشني با فضاي خيال‌انگيز قصه‌ها و افسانه‌ها برقرار كرد، نگرش احساسي تهي از تفكر منطقي نيز چراغي در مسير تاريخ بر نخواهد كرد.

 

تاريخ‌نگاري معاصر ايران اگرچه گامهاي مؤثري به سوي شيوه‌هاي علمي برداشته است اما تا رسيدن به منزلگاههاي مطلوب راه بس درازي در پيش دارد. آنچه به عنوان تاريخ‌نگاري معاصر ايران مي‌شناسيم جز معدودي منابع ارزشمند مابقي رونويسي از روي يكديگر است. در اين رهگذر مؤلفان و پژوهشگران گاه حتي به ذكر نام مآخذ نيز نمي‌پردازند و براي نمونه در يك اثر پانزده شانزده جلدي به تعداد جلدها ارجاع كامل وجود ندارد و نويسنده يا محقق به خود اجازه مي‌دهد چندين صفحه را بدون ذكر مأخذ عيناً از خاطرات و تأليفات ديگران اقتباس كند. عده‌اي خود را از قيد اين چند ارجاع دست و پا شكسته و ذكر منابعي اندك پاك رهانيده‌اند و با اين توجيه كه آوردن منابع و مآخذِ پي در پي كسالت‌آور و ملال‌انگيز است براي ايجاد تحول در تاريخ‌نگاري و فراهم آوردن تنوع براي خوانندگان مطالب تاريخي يكسره به رمان تاريخي روي آورده‌اند و نوعي سبك جديد ابداع كرده‌اند. مطرح كردن داستانهاي عشقي و اغراق در بيان وقايع و حوادث و مضاعف نمودن بعضي جنبه‌هاي مبهم براي اسرارآميز جلوه دادن آنها و ارائه تصاوير ساختگي و خيالي و ماجراجويانه و ... از تمهيداتي است كه اين نويسندگان براي به دست آوردن مخاطبان بيشتر به كار مي‌برند و اين شيوه‌ها خالي از فايده نيز نبوده است چرا كه گاه آثار ايشان به چندين چاپ رسيده است. توفيق اين گروه نه به دليل ارائه نثري اديبانه و نه به دليل عرضة پژوهشي محققانه است؛ تنها هنر ايشان در كنار هم آوردن مطالب اينجا و آنجا و مثلاً توصيف شمايل ملكه‌اي غمگين است و نهايتاً نقب زدن از يك رويداد سطحي و كم اهميتِ تاريخي به قصه‌هاي هزار و يك شب. روشن است كه بورياباف را به كارگاه حرير نبرند اما چشم كه مي‌گشاييم انبوه كوششها، تأليفها، تحقيقها و آثار تاريخي است و ما اين گونه در تاريخ‌نگاري فقير.

 

اولين وظيفه مورخ تكيه بر اسناد و مدارك اصيل است و بازشناختن اسناد تحريف نشده و مدارك سره از ناسره براي دراختيار داشتن مواد تاريخ و مصالح تاريخ‌نگاري. تحقيق زماني آغاز مي‌شود كه مورخ با بينش و آگاهي تاريخي مهمترين وقايع اجتماعي را همراه با اسناد در توالي منطقي آنها تحليل و تفسير كند و با تركيب معاني جريان روشني از گذشته ارائه دهد. انكار نمي‌كنيم كه تحليل و تفسير جريانهاي تاريخي همواره رنگي از نگاه محققان و مورخان را بازمي‌تاباند و بازنمايي حوادث و جريانهاي اجتماعي و تاريخي كاملاً منطبق بر واقعيت آن اتفاقها و جريانها نخواهد بود. اگرچه اين مهم از نگاه خوانندگان و منتقدان حرفه‌اي تاريخ مصون نخواهد ماند اما توجه به اصل نسبيت، ما را از مطلق‌نگري در بررسي و نقد آثار تاريخي برحذر خواهد داشت.

 

در ميان تمام تعريفهايي كه براي معرفي و شناساندن سند ارائه شده است يك كلمه مشترك ديده مي‌شود و آن، واژة اطلاع است. ولي آيا صرفاً هر اطلاعي را مي‌توان شرط سنديت يك مكتوب يا عكس و يا روايت تاريخي دانست؟ بي آنكه در چنبرة جنبه‌هاي نظري براي به دست آوردن تعريفي دربارة سند اسير بشويم و روشهاي تعيين حد و درجه اهميت اسناد و مدارك را بازگوييم به جنبه‌هاي عملي اسناد اكتفا مي‌كنيم و درجه اهميت اسناد را به ميزان نقشي كه در تبيين تاريخ برعهده دارند وامي‌گذاريم، چرا كه اهميت اسناد نيز تا حدودي نسبي است و تابع مسائل گوناگون و به ويژه دستخوش نگرش مورخان.

 

آنچه در بررسي اسناد شايان توجه است شناخت عوامل مختلفي است كه در پديد آمدن آنها تأثير گذارده‌اند. بديهي است كه نامه‌هاي رسمي و اداري با نامه‌هاي خصوصي و خانوادگي تفاوتهاي اساسي و فاحشي دارند و مطالعه هر كدام و درك صحيح هر يك از آن مطالب نگرش تازه‌اي را مي‌طلبد. براي نمونه نقش عامل روانشناسي را نمي‌توان در بعضي از نامه‌هاي خصوصي و خانوادگي و سرگذشتها و خاطره‌ها ناديده گرفت. حتي در بيان خاطرات، نويسنده همه آنچه را كه در ضمير خود دارد باز نمي‌گويد و گاه ملاحظات و محدوديتهايي دارد و چه بسا خواننده را آگاهانه و ناآگاهانه بفريبد. به هر روي، در مطالعه اسناد و روحيات فرديِ افراد موردنظر، پيچيدگيها و ظرافتهايي هست كه شناخت آنها به درك روشن اسناد كمك مي‌كند و هميشه ظاهر اسناد تمام واقعيت نيست.

 

يكي از جنبه‌هاي مهم براي شناخت جريانها و تبيين تاريخ قرار گرفتن در فضاي آن به لحاظ زماني است (اگرچه اندك) و عينك آن روزگار را بر چشم زدن براي آنكه بدانيم آنها چگونه و چه مي‌ديده‌اند و اين اصلاً بدان معنا نيست كه مقهور آن اوضاع شويم و رفتار گذشتگان را توجيه كرده باشيم بلكه بدين سبب است كه براي شناخت يك واقعه يا  يك جريان به فضاي آن نزديكتر شويم، با اين تفاوت كه امروز از وراي آن هيجانها و غبارهايي كه از قافله تاريخ برجاي مانده است شايد بتوانيم منظر روشنتري از گذشته به دست دهيم.

 

براي مطالعه اسناد اصولاً آنها را تقسيم‌بندي مي‌كنند و در تقسيم‌بندي اسناد شيوه‌هاي گوناگوني وجود دارد. مثلاً مجموعه اسناد دولتي در موضوعهاي خاص و يا نامه‌هاي خصوصي و... اما شيوة ارائه اسناد در مجموعة حاضر بر مبناي افراد است. بدين صورت كه هر يك از افراد خاندان پهلوي تعدادي از اسناد را به خود اختصاص داده كه ممكن است از اسناد محرمانه دولتي تا نامه‌هاي خصوصي و خانوادگي، اسناد مالي و ... مربوط به آن شخص در بخش موردنظر آمده باشد. به اين ترتيب مجموعه حاضر از تنوع خاصي برخوردار است. مضافاً اينكه عكسها و اسناد ارائه شده براي اولين بار انتشار مي‌يابد و تنها تعداد اندكي از اين اسناد و عكسها قبلاً به چاپ رسيده است، و اكنون به انگيزة هرچه كامل‌تر شدن اين مجموعه به چاپ آنها پرداخته‌ايم.

اين مجموعه در چهار مجلد تقديم علاقه‌مندان مي‌شود. مجلد اول مربوط به رضاشاه پهلوي همراه با عصمت‌الملوك و تاج‌الملوك. مجلد دوم شامل اسناد ملكه توران همراه با (فرزندش) غلامرضا. حميدرضا، عبدالرضا، محمودرضا و فاطمه (فرزندان عصمت‌الملوك). شمس، اشرف و عليرضا (فرزندان تاج‌الملوك). مجلد سوم و چهارم به محمدرضا پهلوي و همسران و فرزندانش اختصاص دارد. مجلد چهارم علاوه بر اسناد و عكسها، شامل شجره‌نامه و مشخصات تمام افراد خاندان پهلوي است.

 

بر خوانندگان محترم و اهل تحقيق است كه از راهنماييهاي ارزنده خود دريغ نورزند. اميد كه مجموعه اسناد و عكسهاي ارائه شده راه را براي محققان تاريخ معاصر ايران هموار سازد.

 

همكاران و دوستاني كه تلاش و همدليهاي ايشان را صميمانه ارج مي‌نهيم: جناب آقاي محمدتقي بهرامي حران كه ويرايش اين مجموعه را عهده‌دار بوده‌اند. واحد ترجمه مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، خانمها: جمشيدي، فقيهي، ميراحسان. آقايان: حروفچين، عوادزاده، نوذري. واحد مخزن آقايان : رجبي، ريوندي، شميراني، كلاته. واحد عكس خانم مهراب محسني.

 

 

 

فهرست اسناد غلامرضا پهلوي

فهرست اسناد شمس پهلوي

فهرست اسناد اشرف پهلوي

فهرست اسناد فاطمه و محمود رضا پهلوي

فهرست اسناد حميدرضا پهلوي

 فهرست اسناد عبد الرضا، عليرضا و احمد رضا پهلوي

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اسناد غلامرضا پهلوي

 

 

1. نامه سليمان بهبودي به اداره محاسبات دربار شاهنشاهي.

(4-2. مكاتبات غلامرضا پهلوي و ملكه توران).

2. در هر صورت عزيزم، ما 18 ژانويه خيال داريم به فلسطين برويم.  (1)   (2)   (3)   (4)

3. عزيزم شبي كه شهدخت مهمان ما بود تمام صحبت تو ] بود[ و شهدخت مي‎گفت من برم امريكا غلامرضا را مجبور مي‎كنم دماغش را عمل كند.  (1)   (2)

4. عزيزم، من كه به شما گفتم انسان هميشه بايد مردم را در دست داشته باشد. (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

5. نامه ملكه توران به محمدرضا پهلوي: وضعيت تحصيلي و معيشتي غلامرضا پهلوي در خارج از كشور.

 (1)   (2)   (3)   (4)

 

(16-6. مكاتبات غلامرضا پهوي و ملكه توران).

6. همان ديروز سه هزارو پانصدتومان به حيدرقلي خان دادم با يك صورت تلگراف و اجازه دربار كه براي شما هزار دلار بفرستد.  (1)   (2)   (3)   (4)

7. خلاصه خوب طوري ما را با سياست به امريكا فرستادند. (1)   (2)

8. اگر لازم شد كاغذي به مجلس هم بنويس و بگو به شهادت هزاران نفر در تمام مدت يك قاليچه هم از هستي پدر نگرفتم.  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

9. قيمت اجناس هم در اينجا فوق العاده گران است پوندهاي من به كلي ته كشيده و مقداري از دلارها هم خرج شد. اگر تا ده بيست روز ديگر پول نرسد اينجا بايد گدايي بكنيم. (1)   (2)

10. قبلاً هم برايتان نوشتم چند دفعه به برادرم (شاه) متذكر شدم كه اجازه دهند كه من به ايران برگردم ولي هيچ جوابي نداده است.  (1)   (2)

11. در دربار كم و بيش صحبت هست كه برادرت بي ميل نيست كه شماها به ايران بياييد. ولي قدري سر    ] و[ صداهاي داخلي حزب توده كه در تمام مملكت بلوا مي‎كنند موجب نگراني همه شد.  (1)   (2)   (3)   (4)

12. ملك پور، اين طوري كه من شنيدم ،‌مقداري مقروض به شاهدخت است كه هنوز نداده و من مايل نيستم اسم من و شما براي تجارت اشخاص خراب شود.  (1)   (2)   (3)   (4)

13. مخصوصاً بنويس عليرضا و عبدالرضا هركدام سرمايه كافي براي زندگاني شان دارند. جهت ندارد كه من هم از وطن به گناه سايرين دور باشم و هم از حق پدر محروم.

14. من هفده ساله بودم كه از ايران خارج شدم هنوز به حد بلوغ قانوني نرسيده بودم و هيچ گناهي هم نكرده‎ام.

15. در درجه اول حقوق و سياست از هرچيز براي شما تحصيلش لازم‎تر، و اگر نخواستي باز فلاحت بهتر است.

16. منصور (نخست وزير) هم در مدرسه من مي‎باشد و با من به سانفرانسيسكو آمده است.  (1)   (2)

17. نامه ابوالفضل حاذقي به ملكه توران.

18. كارت دعوت از ذبيح الله ملك پور و ملكه توران براي شركت در جلسه تسليح اخلاقي.

19. قطعه شعري از ابراهيم صهبا در وصف ملكه توران.

20. نامه پری مهنا به ملكه توران.  (1)   (2)

(22-21. نامه و قرارداد، درباره پروژه ساخت تورانشهر).

21. قرارداد بين سركار عليه خانم ملكه توران و مهندس رودلف بوك. (1)   (2)

22. نامه اميراصلان افشار سفير شاهنشاه آريامهر به ملكه توران.

23. صورت هزينه عروسي غلامرضا پهلوي. (1)   (2)

24. نامه هوشنگ پناهي به محمدرضا پهلوي درباره غلامرضا پهلوي. (1)   (2)   (3)   (4)

     مكاتبات درباره شهرك سازي در اراضي علي آباد.

25. در مورد تهيه پانصدهزار ريال وام با والاحضرت مذاكره نمودم، ايشان حاضر نشدند كمك بفرمايند.

(1)   (2)

26. جان نثار فقط مشكلي را كه در پيش دارد موضوع فروش يكصدهزار متر اراضي به اشخاص است كه غير ممكن است. (1)   (2)   (3)

27. استدعا دارم امر و مقرر فرماييد شهرداري تهران با توجه كامل به تمام خصوصيات نقشه و گزارش تفضيلي پيوست اين اراضي را كه بدون منطق پس از تحصيل مجوز قانوني با اضلاع منكسره خارج از محدوده تشخيص داده‎اند جزو محدوده شهر قرار دهند.

28. پيشنهاد محرمانه شماره 27311 / ش/ 2214/ م مورخ 3/10/51  راجع به احداث يك هزار واحد مسكوني در منطقه علي آباد.

29. گزارش مرتضي سلطانيه درباره وضعيت املاك غلامرضا پهلوي. (1)   (2) 

30. اجازه نامه ايجاد كازينو در مجتمع ساحلي ايزدشهر.

31. گزارش اميرفيض درباره حمله مردم به اراضي غلامرضا پهلوي.

(34-32. مكاتبات و صورت حسابهايي درباره فعاليتهاي اقتصادي غلامرضا پهلوي).

32. بازديد والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي از شركت الكتروزر و قبول ده درصد از سود خالص ساليانه شركت به نحو غير قابل انتقال و طبق بيلان رسمي شركت.

33. پيوست گزارش سه ماهه افزايش ارزش دارايي شركت خدمات سرمايه گذاران ماوراء بحار.

34. سهام شما در معادن سنگ الماس و تيتانيوم آفريقاي جنوبي، اورانيوم در ايالات متحده وسولفور در مناطق شمالي كانادا سرمايه گذاري شده است.

35. ممكن است شما به عنوان سرمايه گذار در يكي از شركتهاي سرمايه گذاري مشترك، علاقه مند باشيد.

(1)   (2)   (3)

36. دستور كار شركت خدمات سرمايه گذاريL.O.S (خدمات سرمايه گذاري ماوراء بحار).

37. نامه لواوي به غلامرضا پهلوي. (1)   (2)

38. بنابر اظهارات دكتر فلاح ،‌شركت به بازارهاي امريكايي توجه دارد.

39. درماههاي گذشته لطف كرديد كه امور بازرگاني چندي را در داخل كشورتان در صنعت نفت و صنايع سيمان به من معرفي كرديد.

40. قرض والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي به مبلغ 150000 دلار توسط دكتر خزانه در پاريس پرداخت شده است.

41. تاييديه سپرده شاهپور غلامرضا پهلوي.

42. تاييديه اي است بر تلكس شما مبني بر درخواست سرمايه گذاري كل سر رسيد سپرده 000/500 دلاري.

43. به پيوست اعلاميه‎هايي برايتان ارسال مي‎دارم مبني بر گواهي سپرده شما به مبلغ 000/500 دلار نزد شعبه ناسائوي خودمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اسناد شمس پهلوي

 

1. مكاتبه رضا شاه از تبعيد با شمس و نگراني براي خانواده. (1)   (2)   (3)   (4)

2. مكاتبه رضا شاه با فريدون جم.

3. مكاتبه فريدون جم با يكي از دوستانش و اشاره به اختلافاتش با شمس. (1)   (2)   (3)   (4)

4. مكاتبه عليرضا پهلوي با فريدون جم و دلگرمي دادن به وي براي ادامه زندگي فريدون با شمس.

(1)   (2)   (3)

5. مكاتبه فريدون جم با علي ايزدي،‌آخرين اخبار وضعيت فرزندان رضاخان در بيروت و نزديك شدن مجدد برادران مين باشيان به شمس.

6. مكاتبه رضاشاه با شمس و ابراز ناراحتي از سفر به قاهره. (1)   (2)   (3)

7. مكاتبه عليرضا پهلوي با فريدون جم و ابراز نا اميدي از ادامه زندگي فريدون جم با شمس. (1)   (2) 

(9-8. مكاتبات محمود جم).

8. عزت الله مين باشيان با گذرنامه جعلي به اسم مهرداد پهلبد قصد مسافرت به امريكا دارد. چون مشكلاتي پيش آمد به تهران مراجعت نمود.

9. از مسافرت نامبرده به امريكا به مصلحتي جلوگيري شود.

10. مكاتبه محمود جم با فريدون جم در مورد ازدواج شمس با مهرداد پهلبد. (1)   (2)   (3)

11. مكاتبه شمس با تاج الملوك و ابراز ناراحتي از دوري وي. (1)   (2)   (3)   (4)

12. مكاتبه مهرداد پهلبد با حسيني.

(16-13. مكاتبات مهرداد پهلبد با تاج الملوك).

13. گرچه وضع زندگي ما هيچ تعريفي ندارد ولي ناراحتي اصلي ما ،‌به خصوص والاحضرت، عليا حضرت است. (1)   (2)

14. كارما اغلب اين است كه پاي راديو بنشينيم و منتظر باشيم تا از تهران خبري برسد و اين روزها نيز موضوع مخالفت اقليت مجلس و تشكيل نشدن جلسات است. (1)   (2)

15. همين امروز فقط مقدار زيادي در روزنامه Times لس آنجلس راجع به وقايع مجلس و موضوع بيرون كردن روحي نوشته بودند كه ما را تا اندازه‎اي به وضع فعلي آشنا كرد. (1)   (2)

16. زندگي ما ، در اينجا خيلي به سادگي مي‎گذرد، خيلي تنها هستيم. اين روزها هم همان طور كه خاطرشان مسبوق است تمام روزنامه‎ها پر از شرح و گزارش قبل از تاجگذاري ملكه انگلستان است. (1)   (2)

(19-17. مكاتبات شهباز پهلبد با مهرداد پهلبد).

17. چرا درباره ميهمانيهايي كه مي‎گيريد برايم بيشتر نمي‎نويسيد؟ آيا زندگي قدري خسته كننده نشده است؟ منظورم اين است كه مهمانيهايتان هميشه يك جور است. (1)   (2)   (3)   (4)

18. در نامه‎ات نوشته بودي كه از مدرسه ات خسته شده‎اي و علاقه زيادي به مسافرت داري. شايد تا اندازه‎اي من مسئول اين وضعيت باشم. (1)   (2)   (3)   (4)

19. به هرحال، پدر، احساس مي‎كنم شما از زاوية نامناسبي به مطالعة شخصيت من پرداخته‎ايد . نامه شما حاوي مضامين نامهرباني بود. (1)   (2)   (3)

20. مكاتبه فرح پهلوي با شمس پهلوي. (1)   (2)

21. مكاتبه هرمس‎يان با مهرداد پهلبد و شمس پهلوي. (1)   (2)

22. مكاتبه علينقي سعيد انصاري با اميرعباس در مورد مسافرت شمس و خانواده به جزيره موريس.

23. مكاتبه در مورد استخدام معلمين خارجي براي مدرسه مذهبي تأسيس شده توسط شمس. (1)   (2)   (3)

(83-24. اسناد اقتصادي شمس پهلوي).

24. پرداخت مبلغ 324/688/2  ريال وجه حواله مربوط به بدهي والا حضرت اقدس شاهدخت شمس پهلوي.

25. وزارت دربار شاهنشاهي بابت كاخ سعدآباد مبلغ 000/000/20 ريال در وجه والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي پرداخت نمايد.

26. چون تمام سهامداران پول خود را پرداخته‎اند بد است كه جناب پهلبد براي سهامي كه والا حضرت براي ايشان برداشته‎اند وجهي نپرداخته باشند. (1)   (2)

27. از تهران با تلفن شنيدم وضعيت مالي بسيار خراب است به خصوص كه دو ماه كارخانه مجبور به توقف است. (1)   (2)

28. ابلاغ امريه مطاع مبارك ملوكانه درباره رسيدگي به عريضه دفتر والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي در مورد واگذاري زمين مورد نياز براي ساختمان.

29. در مورد زمين مورد نظر جهت ساختمان دفتر پيشكاري والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي به استحضار مي‎رساند كه قيمت تعيين شده براي زمين مذكور به ميزان قابل ملاحظه‎اي از بهاي واقعي آن نازل تر مي‎باشد.

30. واگذاري زمين مورد نياز در بزرگ راه ونك به منظور ساختمان دفتر والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي.

31. والاحضرت به خوبي مستحضرند پس از متوقف شدن فروش زمين كه در حقيقت درآمد اصلي پيشكاري را تامين مي ‎نمود... (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

32. همان طور كه به اطلاع رساندم هزينه برآورد شده واقعاً سرسام آور است . اما لازم مي‎دانم خدمتتان عرض كنم كه والا حضرت نقشه را مي‎پسندند.

33. به طور محرمانه متوجه شده‎ام كه پول ساختمان و زمين پيشكاري را در سال 1350 يك بار نخست وزيري پرداخت نموده است.

34. والا حضرت جداً مايل به خريد هفت تا هشت جريب زمين در مسافت بين ميامي و پالم پيچ در سواحل درياست.

35. از تلگرام شما متشكرم همان گونه كه مستحضر هستيد، بار] پيشخوان[ بايد تا پيش از دهم ژانويه ساخته و نصب شود.

36. اختصاص ده ميليون تومان اعتبار از محل كمكهاي بلاعوض به شهرداري كرج جهت توسعه و احداث خيابانها و معابر شهر كرج از لحاظ مجاورت با شهرك مهرشهر.

37. امروز مرواريدها را با پست ديپلماتيك به سفارت فرستادم. لطفاً آنها را سوراخ كنيد.

38. اشياء‌بيمه شده:‌جواهرات مندرج در ضميمه مبلغ بيمه 6570000 دلار امريكا توافق شد. (1)   (2)  (3)

39. هواپيماهاي نظامي كه به كشورهاي مورد نظر رفت و آمد مي كنند حين مراجعت به تدريج و به نحوي كه در برنامه‎هاي هواپيماها وقفه‎اي رخ ندهد اثاثيه را حمل نمايند.

40. در مورد محل اثاثيه متعلق به كاخ والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي نظر به اينكه قرار است قسمتي از اثاثيه در اولين فرصت از امريكا به تهران حمل گردد.

41. به منظور حمل كاشيهاي سقف كاخ والا حضرت شمس پهلوي در چالوس (كه در كشور ايتالياساخته شده) از رم به تهران،‌ دستور فرماييد.

42. شركت آلوم پارس به علت فقدان تكنولوژي لازم و متخصصان زبده، تقريباً تعطيل شده است و ما هر روز ميليونها ريال ضرر مي‎كنيم.

43. مبلغ 000/80 دلار بابت هزينه‎هاي مهر و آبان ماه والاحضرت معظم له و مبلغ 2882 دلار مقرري شهريور ماه والا گهر شهر آزاد مي‎باشد.

44. حسب الامر مقام عاليه پيشكاري مقرر شده است، از اين تاريخ به بعد، كليه هزينه نگهداري ويلاها از محل وجوهي كه جهت والاحضرت معظم حواله مي‎شود...

45. به علت كسري بودجه دفتر والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي، حقوق ماهانه شما به پانصد دلار كاهش يافته است.

46. ماهي 2000 دلار براي مستخدمين آكاپولكو كه هنوز معلوم نيست وضع آن از چه قرار است به صلاح و مصلحت نمي‎باشد،‌ و با وضع خاص پيشكاري امكان پرداخت نيست.

47. مقدار 30/1066574 متر مربع زمين از اراضي زير اتوبان مهرشهر به آقايان الياس ابريشمي و عين الله حسني و موسي دانيال...

(1)   (2)   (3)   (4)

48. به علت اوضاع خاص كنوني خاطر خطير اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بر آن قرار گرفت كه هيئت ويژه‎اي مامور بررسي و رسيدگي كامل اموال و دارايي اعضاي خاندان جليل سلطنت گردد. (1)   (2)

49. پيشكاري و دفتر والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي ترازنامه در پايان سال 1353.

50. پيشكاري ودفتر والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي حساب سود و زيان از تاريخ 1/9/51الي 29/12/52.

51. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي ساختمان و تأسيسات 312.

52. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي ماشين آلات 313.

53. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي اثاثيه 315.

54. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي اسناد سپرده نزد بانكها 341.

55. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي بيش پرداختها و سفارشات.

56. پيشكاري والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي وام و اعتبار نزد بانكها.

57. خلاصه حساب اضافه برداشت از بانكها.

58. درآمد سرمايه گذرايها.

59. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 132 اختصاصي والا حضرت معظم لها.

60.پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي اختصاصي والا گهرها.

61. خلاصه حساب مخارج ويلاهاي خارج.

62. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 656 هزينه محضر.

63. پيشكاري والا حضرت شمس پهلوي ترازنامه 29/12/2535.

64. حساب سود و زيان سالي مالي منتهي به 29/12/2535.

65. موضوع:‌حسابرسي صورتهاي مالي پيشكاري والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي براي سال منتهي به 29 اسنفد ماه 2535. (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)  (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)   (18)   (19)   (20)   (21)   (22)   (23)   (24)

66. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 312 ـ ساختمان و تأسيسات.

67. پيشكاري والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي 313ـ ماشين آلات.

68. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 315- اثاثيه.

69. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 322- ساختمان در جريان.

70. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 354 ـ سفارشات بين راهي.

71.پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 351- سرمايه گذاري.

72. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 361 ـ  بانكها.

73.پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 421ـ وام و اعتبار.

74. پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 119 ـ ويلاي مايوركا.

75.پيشكاري والا حضرت شاهدخت شمس پهلوي 131ـ حساب اختصاصي.

76. صفحه شماره 1 صورت وامهاي دريافتي. (1)   (2)

77. صفحه شماره 2- اصل وام مانده فعلي وام و بدهي به بانكها.

78. وجوه دريافتي وام از بانك به صورت ضمانت نامه.

79. مبلغ وام ـ مبلغ وام به ارزـ تاريخ قرارداد ـ مورد وثيقه.

80. صورت ريز وامهاي سررسيد شده دريافتي از بانك توسعه كشاورزي ايران.

81. نام قرارداد ـ زمين گلف و گلف هاوس ـ مركز بازرگاني مهرشهرـ كاتري كلاب و كلاب هاوس. (1)   (2)

82. خلاصه وضعيت حسابهاي شركت آركيد انترنشنال 20/2/2537.

83. خلاصه وضعيت حسابهاي شركت آركيد انترنشنال 20/2/2537.

 

 

 

 

فهرست اسناد اشرف پهلوي

 

1. نامة رضا پهلوي به اشرف پهلوي. (1)   (2)

2.نامة احمد شفيق به رضا پهلوي.

3.نامه شهرداري به دربار در خصوص هزينة ساختمان كاخ اشرف پهلوي در سال 1317.

(5-4. اسناد هزينة ضيافت اشرف پهلوي در سال 1326).

4.پنجشنبه شب حدود نود نفر مهمان والا حضرت اشرف به سواره ]شب نشيني[ دعوت دارند.

5.عطف به دستور مقام وزارت مبني بر تهيه احتياجات پذيرائي نود نفر در كاخ والا حضرت اشرف پهلوي.

(7-6. ‌ مكاتبات بانك كشاورزي با نخست وزير وزير دربار  دربارة‌ بدهي اشرف).

6. در مورد وصول ماليات بانك از والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي اقدامات لازم به عمل آمد با جناب آقاي وزير دربار و جناب آقاي ]امير اسدالله[ علم سرپرست املاك موقوفه مذاكره و قرار شد...

7. پيرو مذاكرات حضوري رييس بانك و تصميم متخذه مبني بر فروش اراضي اطراف كاخ و تصفيه بدهي والاحضرت اشرف پهلوي...

(9 و 8 مكاتبات اشرف پهلوي و علي ايزدي در آستانه كودتاي 28 مرداد).

8. كاغذت كه مشعر بر مژده سلامتي همگي فاميل و خودت بود رسيد و خيلي خوشحال شدم. اگر از حال من بخواهي بحمدالله بدنيستم. (1)   (2)

9. شوهر سيمين آتاباي دو سه سال قبل از من مبلغ 15 هزار دلار گرفت كه به حساب براي من كار كند و عوايد هنگفتي به من بدهد. از آن تاريخ تا به حال نه تنها ديناري عايدي به من نداده. (1)   (2)

(15-10. نامه‎هاي اشرف پهلوي ـ از تبعيد ـ به امير اسدلله علم).

10. قبل از هرچيز بايد به شما تبريك بگويم كه بالاخره بعد از دوسال سختي و بيچارگي در ظل عنايات پروردگار روزگار سياه ،‌ روشن و اميدوارم كه تحت توجهات شاهنشاه محبوب ما روز به روز كشور رو به بهبودي رفته. (1)   (2)   (3)   (4)

11. آقاي علم خواهشمندم با آقاي نخست وزير صحبت كنيد شايد اين مبلغ شش هزار دلار را بشود سرهر ماه مستقيم خود آنها بفرستند.  (1)   (2)   (3)   (4)

12. خلاصه آقاي علم خواهشمندم بدون درنگ ماهيانه عقب افتاده و ماه جاري را فوراً بفرستيد،‌چون واقعاً نمي‎دانم ديگر از كي قرض كنم. (1)   (2)

13. چندين كاغذ به شما نوشتم و از اين همه مزاحمت معذرت مي‎خواهم ولي آيا به من حق مي‎دهيد؟ مدت يك ماه تمام است كه من در شهر پاريس بدون ديناري پول مانده‎ام و واقعاً مستأصل شدم. (1)   (2)

14. با نخست وزير صحبت كنيد و ببينيد موضوع از چه قرار است، ‌و من به هيچ وجه نمي‎توانم كمتر از اين زندگي خودم را مرتب كنم. در كاغذ قبل صورت قرضهاي خودم را فرستادم. (1)   (2)

15. نوشته‎ايد كه دولت‎ ماهي دو هزار دلار بيشتر نمي‎تواند بدهد. تقصير من چيست كه دولت دو هزار دلار مي‎دهد !؟ (1)   (2)

16. نامة‌محمدرضا پهلوي به اشرف پهلوي بعد از وقوع كودتاي 28 مرداد. (1)   (2)   (3)

17. نامة اشرف پهلوي به فضل اله زاهدي. (1)   (2)

18. نامة‌اشرف پهلوي به حسين علاء. (1)   (2)

(34-19. اسناد هزينه مسافرتهاي اشرف پهلوي).

19. هزينه مسافرت معظم لها در دفعات گذشته گويا براي يك ماه پنجاه هزار دلار حواله مي‎شده، اين مرتبه به همان نسبت چون مدت دو برابر است...

20. برحسب فرموده والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي خواهشمند است دستور فرمايند مبلغ يكصدهزار دلار كه قرار است براي هزينه والا حضرت معظم لها پرداخت گردد...

21. و همچنين كنفرانس بين المللي سال زن كه در ماه ژوئن در مكزيك برگزار مي‎شود مبلغ پانصدهزار دلار مورد احتياج مي‎باشد.

22. اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر پس از قرائت گزارش مربوط به مخارج سفر والا حضرت شاهدخت اشرف فرمودند البته اين مبلغ به نظر زياد مي‎آيد.

23. خواهشمند است مراتب زير را به شرف عرض مبارك ملاحظه برسانيد: چون رقم فيش شده مربوط به مخارج تمام مسافرتهاي والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي در سال 1975 مي‎باشد.

24. اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر در مورد رقم مخارج تمام مسافرتهاي والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي فرمودند اگر براي تمامشان باشد مانعي ندارد.

25. پانصدهزار دلار جهت هزينه‎هاي مربوط به مسافرتهاي سال 1975 والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي به خارج از كشور.

26. بدين وسيله وصول چك شماره 674001 به مبلغ 000/875/33 سي و سه ميليون و هشتصد و هفتادو پنج هزار ريال هم ارز ريالي پانصدهزار دلار را با اظهار تشكر اعلام مي‎دارد.

27. ميزان پانصدهزار دلار براي مخارج مسافرتهاي رسمي والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوي.

28. هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/4/2536 تصويب نمودند مبلغ سي و پنج ميليون و سيصدوهفتاوپنج هزار 000/375/35 ريال هم ارز ريالي بانصد هزار 000/500 دلار هزينه‎هاي مسافرت والا حضرت اشرف پهلوي.

29. عطف به نامه شماره 3582 مورخ 21/4/2537 درباره مسافرت والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي به كشورهاي

30. چون والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي به مدت چهارماه سفر رسمي ذيل عزيمت خواهند فرمود...

31. والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي جهت شركت در كنفرانس بين المللي در زمينه خدمات درماني و بهداشتي عازم شهر آلما آتا در اتحاد جماهير شوروي مي‎باشند.

32. درباره پرداخت هزينه مسافرتهاي رسمي معظم لها به كشورهاي فرانسه، امريكاي جنوبي، شوروي و همچنين نيويورك براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

33. ضمن اظهار امتنان وصول مرقومه شماره 4ـ1 20/ م مورخ 21/4/2537 و يك برگ چك پيوست آن به مبلغ 000/720/84 ريال بابت هزينه مسافرتهاي والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي.

34. شاهدخت اشرف پهلوي دفتر ايالات متحده 12 اكتبر 1976   560/37 دلار.

(43- 35. اسناد مواد مخدر اشرف پهلوي).

35. در جريان بازپرسي، آقاي قريشي اظهار مي‎دارد كه ترياك را از اينجانب گرفته است. (1)   (2)

36. آقاي لومر امروز به او تلفن كرد و از او خواسته ساعت ده صبح براي مذاكره درباره شكايت والا حضرت اشرف عليه روزنامه لوموند با او ملاقات كند. (1)   (2)

37. ملاقات با آقاي لومر همراه با جناب آقاي بوشهري و نماينده سفارت ايران. آقاي هايسلي به ما اطلاع داد كه در مذاكرات خود با روزنامه لاسوئيس به اين نتيجه رسيده كه والا حضرت اشرف پهلوي از تعقيب روزنامه لاسوئيس صرف نظر فرمايند. (1)   (2)   (3)   (4)

38. من مي‎‌دانم اين روزنامه تا چه اندازه به طور مداوم نسبت به درباريان زننده است.

39. خود من با تلفن به جناب آقاي  ]مهدي[ بوشهري گفتم به عرض والا حضرت برسانند تا دستور صريح از طرف ما نرسد اوامر مبارك را ابلاغ ننمايم راجع به تعقيب ياعدم تعقيب لوموند اقدامي نفرمايند.

40.در مورد كار آقاي اميرهوشنگ دولو و آقاي خسرو قشقايي هر پيشنهادي كه جناب عالي كرديد مورد قبول است. (1)   (2)

41. شخص مورد نظر مبلغ چهل و پنج هزار فرانك سوئيس در اختيارمان گذارد كه طبق نظر جناب آقاي علم وزير محترم دربار شاهنشاهي پرداخت گردد.

42. شكي نيست كه آقاي قاضي وبراز دخالتهاي وزارت امورخارجه سوئيس بي اندازه ناراحت است و هر دخالت ديگري كه بشود كار را مشكل تر خواهد كرد. (1)   (2)

43. امروز والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوي به وسيله آقاي هيسلي به نوبه خود تكذيب فرموده‎اند كه چندين كيلو هروئين در اثاثيه خود در فرودگاه ژنو كوانتران پيدا كرده بودند.

44. نامة اشرف پهلوي به مرتضي يزدان پناه.

45. نامة اشرف پهلوي به جمشيد آموزگار، نخست وزير. (1)   (2)

 

 

 

 

فهرست اسناد فاطمه و محمود رضا پهلوي

 

(6-1. مكاتبات اردشير زاهدي با سيلوان ام).

1. بدين وسيله بريدة روزنامة ديروز را كه فكر مي‎كنم برايت جالب باشد، ارسال مي‎كنم . اگر اعليحضرت مايل هستند كه در جلسات دادرسي نماينده‏اي داشته باشند...

2. كميتة فرعي تحقيقات سنا در حال بررسي اتمام سوء استفاده مالي در اعطاي كمكهاي خارجي به ايران است. (1)   (2)

3. نمي‎داني از افتخاري كه اعليحضرت با اعطاي نشان تاج به من بخشيد، چقدر خوشحالم . من نيز اميدوارم تو همان كسي باشي كه اين نشان را به سينه من نصب مي‎كند. (1)   (2) 

4. به هر حال، با فرض آن كه قاضي تصميم بگيرد كه داور به ايران برود، من هم قصد مسافرت دارم .

(1)   (2)

5. دليل آنكه نشان براي من به لندن ارسال شده آن بود كه من، نام تو را براي اعطاي نشان به اعليحضرت دادم و ايشان هم لطف كردند.

6. من هيچ حق و يا تمايلي نسبت به ارائه پيشنهاد در خصوص وظايف سفراي حكومت شما ندارم. باوجود اين، در گفت و گوي تلفني به وزير امورخارجه پيشنهاد كردم حكم احضار ]سفير فروغي[ اگر هم لغو نمي‎شود، به تعويق انداخته شود. (1)   (2)   (3)   (4)

7. مذاكرات اعضاي كميته فرعي سناي امريكا در مورد سوء‌استفاده مالي در اعطاي كمكهاي خارجي به ايران. (1)   (2)   (3)   (4)   (5)

(11-8. دعاوي خيبرخان بر عليه فاطمه و محمود رضا پهلوي).

8. از اظهارات اعضاي كميته مك كلان در مجلس سنا خوشحال شديم، گرچه آنها از جو عمومي دادخواست عليه شاهدخت فاطمه و شاهپور محمود رضا نفع مي‎بردند.

9. به محض اين كه روز دوشنبه برنامه سفرمان به تهران قطعي شد، از سفارت شما در واشنگتن تقاضا خواهم كرد كه قطعيت سفر را به شما مخابره نمايد.

10. با كمال خرسندي به اطلاع مي‎رسانم كه پيشنهاد شما مبني بر انتخاب من به عنوان وكيل شاهپور و شاهدخت بسيار موجه بوده است.

11. الساعه نامه تو را كه حاكي از موفقيت بود، دريافت كردم. اميدوارم كه تاكنون نامه تبريكات مرا دريافت كرده باشي.

(13-12. مكاتبات سيلوان ام . مارشال با فاطمه و محمود رضا پهلوي).

12. همان طور كه آقاي سفير  ]خسرو[ خسرواني تائيد خواهد كرد، او و ما راجع به مسائلي كه به واسطة دعاوي جديد به وجود آمد طي ده روز اخير شبانه روز كار كرده‎ايم. (1)   (2)   (3)   (4)   (5)

13. به شما گفتيم كه قاضي كرشنبام پذيرفت كه با امضاي حكم كوتاه مدت توسط قاضي لوي موافقت كند، و در آن زمان اين موضوع صحت داشت. (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)

(16-14.مكاتبات اردشير زاهدي با سيلوان ام . مارشال).

14. بعد از ظهر ديروز بالاخره موفق شديم آخرين داراييها را آزاد كنيم تنها چيزي كه اكنون مانده است تصويب چند مورد حقوقي است.

15. اكنون كه اين پرونده خاتمه يافته است حتماً احساس آرامش مي‎كني زيرا پروندة طولاني و دشواري براي تو بوده است.

16. دومين اتفاق بي اهميت نيز دربارة ملاقات اخير اعليحضرت شاهنشاه از واشنگتن است. (1)   (2)   (3)

17. مكاتبه هوشنگ انصاري با سيلوان ام. مارشال در مورد دعاوي خيبرخان بر عليه فاطمه و محمودرضا پهلوي.

18. ] به[ فرموده والا حضرت به اين وسيله تقاضا مي‎شود مقرر فرمايند براي احتياجات شخصي والا حضرت پروانه ارزي براي ده هزار دلار تحصيل و ارسال فرمايند.

19. به اين وسيله وصول يك برگ پروانه ارزي شماره 566 به مبلغ ده هزار دلار اعلام مي‎شود.

20. نامه شركت پراپ و شركاء به محمودرضا پهلوي.

21. نامه فاطمه پهلوي به جمشيد خبير به تاريخ 25 شهريور 1332 در مورد ارسال حقوق ماهيانه.

22. نامه عباس آرام به سفارت ايران در ژاپن در مورد خريد گردنبند مرواريد براي فاطمه پهلوي.

23. نامه فاطمه پهلوي به هرمز قريب در مورد خريد گردنبند مرواريد.

24. نامه اسداله علم به فاطمه پهلوي در مورد ممنوعيت خريد از فروشگاه سفارت امريكا در تهران به دستور شاه.

25. نامه محمد خاتمي به همسرش فاطمه پهلوي و مطرح كردن مسائل خانوادگي. (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

 

 

 

 

فهرست اسناد حميدرضا پهلوي

 

1.نامة خصوصي حميد رضا پهلوي از بيروت به علي ايزدي در ژوهانسبورگ و درخواست بازگشت به ايران.

(1)   (2)

2.نامة حميدرضا پهلوي به دكتر پرويز ناتل خانلري معاون وزارت كشور و توصية شغلي براي آقاي جليلي.

3. تلگراف مهندس خامنه به دخترش هما خامنه.

4. نامه حسين علاء به حميدرضا پهلوي و ابلاغ پيام شاه براي طلاق دادن همسرش هما خامنه.

(6- 5. مكاتبات حميدرضا پهلوي با دربار ).

5. با كسب اجازه از پيشگاه مبارك ملوكانه ترتيب مسافرت والا حضرت بهزاد و والاحضرت نازك پهلوي جهت رفتن به انگلستان. (1)   (2)

6. در اجراي امري كه فرموده‎اند وضع حقوق دريافتي والاحضرت سابق حميدرضا و وجوهي كه به فرزندان ايشان پرداخت مي‎شود.

7. نامة حميدرضا پهلوي و حورية خامنه به بهزاد پهلوي.

(10- 8. مكاتبات و گزارش‎هايي دربارة رفتار كردار ناهنجار نازك و بهزاد پهلوي).

8. مامور گاردشاهنشاهي، در مورد وضع والا حضرت نازك و بهزاد پهلوي، استدعا دارد در صورتي كه مقتضي با شد عين گزارش پيوست از شرف عرض مبارك ملوكانه بگذرد. (1)   (2)   (3)   (4)

9. با وضعي كه بنده والا حضرت را ديدم و اظهارات خانم محمدياري، بايد مراقبت بيشتري از ايشان بشود.

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

10. ايشان در اين دو ماه هيچ پيشرفتي نكرده و روز به روز كارهايي كه خود مي‎خواهند انجام داده و حرف اينجانب كوچكترين اثري در رفتار ايشان ندارد. (1)   (2)

(15-11. مكاتبات هما خامنه با دخترش نازك پهلوي).

11. اين كاغذ را كه خواندي فوري پاره كن كه كسي نخواند و به هيچ كس نشان ندهي،‌يادت نرود. اين كاغذ را امير يميني مي‎آورد. (1)   (2)

12. اگر تصميم داري براي تعطيل كريسمس بيايي زودتر حركت كن چون وضع بهزاد بسيار بد است، بردنش سربازي در كرمان. (1)   (2)

13. نازك جان ،‌اگر به جاي تو باشم، عيد 50 سال سلطنت پهلوي را ]كه[ جشن مي‎گيرند، مي‎آمدم تهران، شايد بتوانيم بهزاد را نجات دهيم. (1)   (2)

14. اين بود كه دلم نخواست تعطيلات تو خراب شود. حال هم دنبال كار منصور هستم، تك و تنها، و كمي هم والاحضرت شهرام كمك مي‎كنند. (1)   (2)

15. بهزاد فعلاً در سعدآباد زندگي مي‎كند و حالش هم خوب است. هنگامه دروغ گفته و مواظبش هستند .

(1)   (2)

16. گزارش سيد ضياء الدين شادمان رئيس دفتر عبدالرضا پهلوي به معينيان رئيس دفتر مخصوص شاه در مورد سوء استفاده بهزاد پهلوي از نام كاميار پهلوي. (1)   (2)

 

 

 

 

فهرست اسناد عبد الرضا، عليرضا و احمد رضا پهلوي

 

1. نامه عبدالرضا پهلوي به محمود جم سفير ايران در مصر و ابراز نا خرسندي از اوضاع ايران. (1)   (2)

2. نامه اي از دربار شاهنشاهي و اعلام نا خشنودي محمد رضا پهلوي از اجازه نگرفتن عبدالرضا براي مسافرت به خارج.

(4-3. مكاتباتي در مورد ضرب و شتم تلفنچي كاخ مرمر توسط عبدالرضا پهلوي).

3. واقعه اي كه ديروز در تلفنخانه كاخ مرمر به وقوع پيوست موجب تكدر خاطر خطير ملوكانه گرديد و مقرر فرمودند چون اين قبيل اعمال بر خلاف شئون والا حضرتهاست ...

4. چون اعليحضرت امري نفرموده بودند كه لا اقل جريان از بنده هم سؤال شود. و دليل اين امر سؤال گردد و با رسيدن گزارش يك طرفه او امري مبني بر تنبيه بنده صادر فرموده بودند... (1)   (2)   (3)   (4)

5. نامه عبدالرضا پهلوي به خوان كارلوس اول پادشاه اسپانيا و اعلام نارضايتي از عدم اعطاي نشان به وي(1)   (2)

6. نامه زني به عليرضا پهلوي.

7. مخالفت دربار با قبول رياست عاليه آكادمي فرانسه در ايران به وسيله عليرضا پهلوي.

8. نامه علي پهلوي به امير اصلان افشار و اعلام عدم نياز به داشتن رئيس دفتر براي خود.

(16-9. مكاتباتي در مورد تحصيل فرزندان رضا خان در بيروت).

9. تلگرافي كه در جواب دفتر راجع به تحصيل والا حضرت شاهپور احمد رضا و شاهپور محمود رضا به خارجه نموده بوديد به عرض پيشگاه مبارك ملوكانه رسيد. (1)   (2)

10. براي عزيمت والا حضرت شاهپور احمد رضا و محمود رضا به مصر كه در آنجا مي توانند با جديت در دبيرستان قاهره يا اسكندريه به تحصيل بپردازند.

11. ... به عرض رسيد فرمودند مقصود اتمام فارسي آنها بود نه تحصيلات متفرقه.

12. تلگراف به عرض رسيد فرمودند والا حضرتها را فوراً به هر نقطه اي كه اعليحضرت همايون شاهنشاهي صلاح بدانند براي آموزش و پرورش اعزام نمايند.

13. متمني است اجازه فرمايند سه شاهپور و شاهدخت فاطمه به بيروت يا مصر عزيمت نمايند.

14. والا حضرت شاهپور احمد رضا و محمود رضا مهيا شوند تا به اتفاق فاطمه و حميد به نقطه اي كه از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي در خارجه براي تحصيل معين خواهد شد عزيمت نمايند.

15. راجع به واقعه اخير زبانم لال و دستم از نوشتن و ابراز آلام دروني خود عاجز است. (1)   (2)

16. والا حضرت شاهپور احمد رضا و والا حضرت شاهپور محمود رضا به سلامت وارد شده.

17. اجازه صدور حق استفاده از تفنگ شكاري براي احمد رضا پهلوي.

(22-18. مكاتباتي در مورد بيماري رواني رضا پهلوي).

18. هر دو ما به اين نتيجه رسيديم كه در اين خصوص هيپنوتيسم، كه همسر ايشان به آن اميدوار است، راه مناسبي نخواهد بود.

19. از احمد رضا بپرسيد خانم ايشان براي معالجه به لندن تشريف آوردند.

20. من به دكتر بنسوسان كه يكي از روانكاوان مشهور پاريسي است، نامه نوشتم و او به من اطلاع خواهد داد.

21. به ضميمه صورت حساب خود را براي بيست و يك جلسه ويزيت والا حضرت ارسال مي كنم. (1)   (2)

22. از شما به خاطر تماس با آقاي دكتر بنسوسان و دكتر گيلمو در خصوص ادامه مداواي والا حضرت شاهزاده پهلوي در پاريس يا نيس ...

 

 

 
 
www.iichs.org