نداي وطن


نوع و روش‌ : سياسي ـ اجتماعي ـ خبري ـ اقتصادي
مدير : مجدالاسلام كرماني
تاريخ انتشار : 1324 هـ .ق
محل انتشار : تهران
فاصله انتشار : هفتگي


روزنامه نداي وطن در تهران به مديريت مجدالاسلام كرماني تاسيس و در سال 1324 هـ .ق. منتشر شده است. نداي وطن را چاپ سربي در مطبعه‏هاي مختلف از جمله مطبعة شرقي طبع گرديده و در ابتدا هفته‏اي يك بار، روزهاي پنجشنبه طبع و جمعه توزيع مي‏شد. در عنوان روزنامه نوشته شده: ماهي چهار نسخه طبع و يك جلد كتاب هم به مشتركين تقديم مي‏شود.
محل اداره ابتدا همان مطبعة شرقي بوده و روزنامه‏ همانجا توزيع مي‏شده. قيمت يك نسخه 300 دينار، اجرت اعلانات سطري 1 قران و در صورت تكرار دهشاهي. آبونة اشتراك ساليانه: تهران 25 قران.
در بالاي عنوان روزنامه جمله حب الوطن من الايمان و در زير آن جمله هل من ناصر ينصرني و كلمات آزادي ـ آبادي چاپ شده است. روزنامه معمولاً در هشت صفحه به قطع وزير بزرگ منتشر مي‏شد و هر صفحه آن شامل 2 ستون بود.
شمارة اول در تاريخ پنجشنبه 11/ ذي‏قعده/ 1324ق. مطابق با 27/دسامبر/ 1906م و 11/دي / 828 جلالي طبع و توزيع شد.
قبل از تصويب قانون مطبوعات، انتشار روزنامه منوط به اجازه صدراعظم و شخص شاه بوده و از اين جهت در شمارة اول نداي وطن عين فرمان صدارت عظمي و مظفرالدين شاه در مورد چاپ روزنامه و طبع و توزيع آن درج گرديده است.
در صفحة اول اغلب شماره‏هاي نداي وطن، عكس يكي از درباريان و بزرگان مملكت گراور شده است. در شمارة اول عكس مظفرالدين شاه، در شمارة دوم تصوير محمدعليشاه قاجار، درشمارة چهارم تصوير صدراعظم و در شمارة ششم تصوير حاج ميرزا عليخان امين‏الدوله، صدراعظم سابق ايران چاپ گرديده است.
از شماره چهارم سال اول، روزنامه هفته‏اي دو شماره روزهاي شنبه و سه‏شنبه و ار شمارة 58 سال اول، نداي وطن عنوان ويميه مي‏گيرد و به جز ايام تعطيل همه روزه طبع و توزيع مي‏شود. اين شماره در تاريخ سه‏شنبه 8 / رجب/ 1325ق. منتشر شد و از آن خبر فوت مشيرالدوله صدراعظم سابق ايران درج شد. چنانچه از شمارة سوم سال اول تحت عنوان مصيبت عظمي خبر مرگ مظفرالدين شاه قاجار نوشته شده است.
دربارة مسلك و مطالب روزنامه، در هر شماره در زير عنوان آن، اين سه سطر چاپ شده: اين روزنامه به كلي آزاد است و از مطالب سياسي و قوانين اساسي و ملخص آثار و نتايج دارالشوراي ملي ايران و كليه اخبار داخله و خارجه بحث مي‏نمايد. مقالات علمي و ادبي، تجارتي كه مفيد به حال ملت و منافي با دين و دولت نباشد پذيرفته و درج مي‏شود. تصوير بزرگان و مؤسسين محترم و وكلاي مفخم مجلس شوراي ملي را تدريجاً با گراور، نشان مي‏دهد.
به طور كلي مندرجات نداي وطن مانند ساير جرايد صدر مشروطيت عبارت از مذاكرات مجلس شوراي ملي، اخبار داخله و پايتخت و نظريات جرايد خارجي دربارة حوادث ايران راجع به مشروطيت و مكاتيبي كه از ولايات فرستاده مي‏شده و اخبار ولايات مي‏باشد.
در شمارة پنجم سال اول فهرست مندرجات روزنامه در بالاي ستون اول، صفحة اول چاپ شده براي نمونه: فهرست مندرجات شمارة 56. مجلس شوراي ملي ـ انا لله و انا اليه راجعون ــ وطن ما در خطر است ــ رفع اتهام ـ مكتوب بهبهان ـ بقيه گفتگوي ميرزا عبدالله و ميرزا صادق.
روزنامه نداي وطن از روزنامه‏هاي كثيرالانتشار اول مشروطيت ايران است كه تمام وقايع و حوادث مشروطيت ايران را دربردارد و انتشار آن تا زمان بمباران مجلس ادامه داشته است.

موجودي : (1327) 1326-1324 هـ .ق.

 
 
www.iichs.org