كتابشناسي فروردين 1382

خانمها شكوهي، معزي‏نيا

كتابشناسي

  سرگذشتنامه

   افشارفر، ناصر. سرگذشت آقامحمدخان قاجار، زيرنظر اكبرايراني. ـ تهران: مؤسسه فرهنگي اهل قلم، 1381، 120ص.

تفضلي، ابوالقاسم. سرگذشتي پيش نوشته. ـ تهران: عطايي، 1381، 440ص.

 خاطرات

   ابراهيم‏زاده، راضيه. خاطرات يك زن توده‏اي ، ويرايشگر بهرام چوبينه. ـ تهران: نشر و پژوهش دادار، 1381، 392ص.

 احزاب و گروهها

    اميرخسروي، بابك؛ حيدريان، محسن. مهاجت سوسياليستي و سرنوشت ايرانيان: مهاجران حزب كمونيست ايران ـ فرقه دموكرات آذربايجان ـ حزب توده ايران. سازمان فدائيان اكثريت. ـ تهران: پيام امروز، 1381، 640ص.

 تاريخ اماكن

   بنيادلو، ناديا. سقاخانه‏هاي تهران. ـ تهران: مؤسسه فرهنگي هنري پيشين پژوه؛ سازمان ميراث فرهنگي كشور، پژوهشكده مردم‏شناسي، 1381، 136ص.

مقاله‏نامه

 كليات

   اختناق سپيد؛ نقد و نوآوري و گفتمان مجدد: گفتگو با علي‏اكبر شاد درباره نهضت علمي و نقد و نوآوري، زمانه، سال دوم، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 3-13.

تكميل همايون، ناصر. بحران مديريت فرهنگي در ايران، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 19/1/1382، ص 3.

راهي كه مي‏رويم: گفتگو با عبدالله شهبازي پيرامون نظريه‏هاي مدرنيزاسيون و توسعه، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند  1381، ص ]4[ - 9.

زرشناس، شهريار. غربزدگي شبه مدرن و انقلاب اسلامي، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص 52-57.

معتضد، خسرو. سبد پرنده در آسمان تهران: تاريخچه‏يي از هواپيماها، هوانوردي و سوانح هوايي در ايران، اعتماد، 17/1/1382.

همايون كاتوزيان، محمدعلي. استبداد و منطق تاريخ ايران، همشهري، 16/1/1382.

يگاني، اسماعيل. از مغزكشي تا مغزربايي، گزارش، سال سيزدهم، ش 140، آبان 1381، ص 37-40.

  اسناد و مدارك

   رب النوع استبداد در معبد جمهوري: يك سند مهم تاريخي، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص 22-27.

  اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار

    آبجي مظفر آمده؛ خاله مظفر آمده؛ اعتماد، 31/1/1382، ص 6.

    چگونگي ارتباط اروپايي نيمه نخست قرن نوزدهم ميلادي با ايران، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 7/8/1381، ص 2.

   سلاطي، غلامرضا. مردم ايران در زمامداري قاجاريه، مردم‏سالاري، 2/7/1381، ص 2.

   علي پناه، عيسي. چگونه اشراف‏زاده احمدآبادي، استقلال را هجي كرد؟ : به مناسبت 29 اسفند روز ملي شدن صنعت نفت، گزارش، سال چهاردهم، ش 144، اسفند 1381، ص 49-54.

معتضد، خسرو. چگونه پسر فقيري بر تخت سلطنت نشست، اعتماد، 31/1/1382، ص 6.

  اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار و پهلوي

   تاريخچه رانت‏خواري در ايران، اعتماد، 17/1/1382 و 2/1/1382، ص 6.

   حقاني، موسي. كودتاي مارك‏دار! ، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص ]33[ - 37.

  جنبشها و قيامها ـ انقلاب مشروطه

آذري شهرضايي، رضا. بخشش و انتقام در پي فتح تهران، گفتگو، پائيز 1381، ص 33-39.

ابوالحسني (منذر)، علي. سركه‏اي كه سراب شد!، زمانه، سال اول، س 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص ] 10 [ - 16.

نيكبخت، رحيم؛ اسمعيل‏زاده، صمد. روزي كه ديگ سنگي تبريز جوشيد!! روايتي مستند از قيام 29 بهمن تبريز، زمانه، سال اول، ش 5 و 6.، بهمن و اسفند 1381، ص 28-32.

  اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

    مرجايي، فريد. نهضت اصلاحي دكتر مصدق و كودتاي 28 مرداد 1332- تاريكخانة اشباح و اسناد، چشم‏انداز ايران، بهمن و اسفند 1381، ش 18، ص 57-6.

مكانيزم سقوط شاه، چشم‏انداز ايران، بهمن و اسفند 1381، ش 18، ص 18-19.

  اوضاع سياسي ـ اقتصادي پهلوي

   رئيس طوسي، رضا. اقتصاد سياسي مصدق، درس‏هايي براي امروز، چشم‏انداز ايران، بهمن و اسفند 1381، ش 18، ص 43-56.

  انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي از ظهور تاكنون : گفتگو با دكتر احسان نراقي، گزارش، سال چهاردهم، ش 141، اسفند 1381، ص 36-43.

ذوعلم، علي. بازكاوي انگيزه‏ها : مروري تازه بر علل وقوع انقلاب اسلامي در ايران، زمانه، سال اول، ش 5 و 6 ، بهمن و اسفند 1381، ص 58-6.

عيوضي، عبدالرحيم. سومين نگاه : مروري پديدارشناسانه بر انقلاب اسلامي ايران، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص  ]44[ - 51.

فاضلي، رضا. شيشه‏هاي كبود : نگرشي بر تئوري‏هاي نظريه‏پردازان درباره انقلاب اسلامي، زمانه، سال اول، ش 5  و6، بهمن و اسفند 1381، ص ]61[ - 63.

نيكبخت، رحيم. هفت سين به نام شهداري بي‏گناه : مروري بر رويارويي مردم با رژيم شاه در چهلم شهداي تبريز فروردين 1357، زمانه، سال دوم، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 4-42.

  خاطرات

   حيدري. كاغذ به جاي بمب روي فرودگاه ريخته شد : خاطره‏اي از سوم شهريور 1320، اعتماد، 20/1/1382، ص 6.

صادفي، محمد. پس از 65 سال سكوت، مردم‏سالاري (ويژه سياسي)، 24/1/1382، ص 3 و 4.

  سرگذشتنامه

    عاقبت علي‏اصغرخان امين‏السلطان، اعتماد، 20/1/1382، ص 6.

    ميثمي، لطف‏الله. شهي صمديه لباف پويندة نسبت دين و علم چشم‏انداز ايران، بهمن و اسفند 1381، ش 18، ص 4-8.

نيمه پنهان : اسدالله اعلم، كيهان، 16/1/1382 الي 24/1/82 و 26/1/1382 و 27/1/1382، ص 8.

  تفكر و انديشه سياسي

    طالشاني، مظفر. كالبدشكافي استبداد، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص 17-21.

    نجفي، موسي. بنيادهاي ما در فلسفه مدني، زمانه، سال دوم، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 71-75.

    نجفي، موسي. مردي از خويش برون آيد و كاري بكند : مروري بر مبحث اصلاحات در تاريخ انديشه سياسي اسلام و ايران، زمانه، سال اول، ش 2، بهمن و اسفند 1381، ص ]64[ - 70.

  روشنفكري

   مهدوي‏زادگان، داود. در بوتة كارائي : نگاهي به سنخ‏شناسي روشنفكري در ايران امروز، زمانه، سال دوم، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 43-47

   مهدوي‏زادگان، داود. تراوش پياله : تاملي در بنيادهاي تئوريك مقوله روشنفكري ديني، زمانه، سال اول، بهمن و اسفند 1381، ص 71-74.

  روحانيت

    روحبخش، رحيم. روضة فيضيه : مروري بر زمينه‏ها و پيامدهاي فاجعه حمله به مدرسه فيضيه در فروردين 1342، زمانه، سال دوم، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 32-39.

  كشف حجاب

    عمويي فرد، منوچهر. سوغات رضاخان از سفر فرنگ، اعتماد، 31/1/1382، ص 6.

  دادگستري

   مدني، جلال‏الدين. از ديوان مظالم تا كاخ دادگستري : سيري در سازمان قضائي ايران عصر مشروطه، زمانه، سال دوم، ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 27-31.

  نامه‏ها و يادبودها

    ملكي، خليل. نامه‏‏هاي زندان : دو نامه خليل ملكي، ] گردآوري[ امير پيشداد، محمدعلي كاتوزيان، گفتگو، پائيز 1382، ص 114-127.

  جغرافياي تاريخي

   حدادي، نصرالله. از اسماعيل بزاز تا مولوي، ضميمه هفتگي همشهري، 25/1/1382، ص 20-21.         شوشتر : شهري زيبا چون جزيره‏اي در محاصره كارون، اطلاعات، 31/1/1382، ص 10.

    مدني، جلال‏الدين. ايران در حاشيه! : تاملي درباره رژيم حقوقي درياي خزر، زمانه، سال اول، بهمن و اسفند 1381، ص 75-77.

  مطبوعات

    حقيقت، عبدالرفيع. ميرزاجهانگيرخان شيرازي (صوراسرافيل) : شهيدان قلم و انديشه، گزارش، سال چهاردهم، ش 144، اسفند 1381، ص 44-46.

    فرهاد. از تاريخ بياموزيم : احمدشاه هم به اهميت افكار عمومي واقف شده بود، گزارش، سال چهاردهم، ش 144، اسفند 1381، ص 47-48.

  نقد و  بررسي كتاب

    افشارسيستاني، ايرج. بازتاب، نقد كتاب اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران (نوشته پيروز مجتهدزاده)، كيهان، 30/1/1382 و 31/1/1382، ص 8.

   صوفي نياوكي، تقي. در ستيز با استبداد... : سيري در بنيادهاي نظري كتاب تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله، اثر ميرزاي نائيني، زمانه، سال دوم، ش 7  و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 22-26

كاظمي، محسن. گلوله‏اي كه خطا رفت : (نقد و بررسي كتاب ترور شاه)، زمانه، سال دوم. ش 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 84-88.

مؤمن، ابوالفتح. قرآن پهلوي!، زمانه، سال اول، ش 5 و 6، بهمن و اسفند 1381، ص 38-43.

 

 
 
www.iichs.org