كتابشناسي اسفند ماه 1381

خانمها شكوهي، معزي‏نيا

كتابشناسي

كليات

آق‏بابايي، رضا؛ قريشي، حسن. فرجام پادشاهان: حكايت‏هاي شنيدني از مرگ پادشاهان تاريخ ايران. ـ قم: گاه سحر، 1381، 128ص.

ماهرويان، هوشنگ. تبارشناسي استبداد ايراني ما. ـ تهران: نشر بازتاب نگار، 1381، 250ص.

هورن، پل. تاريخ مختصر ايران از آغاز اسلام تا آغاز پهلوي، مترجم رضازاده شفق. ـ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، 228ص.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

خلجي، عباس. اصلاحات آمريكايي 1339-1342 و قيام 15 خرداد. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، 360ص.

يزدي، ابراهيم. كالبدشكافي توطئه: كودتاي نظامي 28 مرداد 1332. ـ تهران: قلم، 1381، 232ص.

سرگذشتنامه

حميدي، جعفر: سعيدي، گلناز. چون پايه پنجم (احوال، اشعار، نوحه‏ها و سفرهاي دريايي) ناخدا عباس دريانورد. ـ بوشهر: موعود اسلام، 1381، 264ص.

عاطفي، افشين. بزرگان كاشان. ـ قم: افق فردا، 1381، 258ص.

خاطرات

راجي، پرويز. در خدمت تخت طاووس: يادداشتهاي روزانه آخرين سفير شاه در لندن؛ مترجم حسن كامشاد. ـ تهران: طرح نو، 1381، 432ص.

طباطبايي، محمدحسن. خاطرات پراكنده رجال پهلوي. ـ تهران: آبي، 1381، 288ص.

منظرپور، عباس. در كوچه و خيابان: شيربرنج‏نامه. ـ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1381، ج 2، 228ص.

تفكر و انديشه سياسي

اميراحمدي، مهران. راهبران فكر مشروطه: نقد و بررسي آرا و انديشه‏هاي بانيان فكري انقلاب مشروطيت. ـ تهران: درسا، 1381، 192ص.

جغرافياي تاريخي

افراسياب‏پور، علي‏اكبر. جغرافياي تاريخي نهاوند. ـ قم: زهير، 1381، 744ص.

دادفر، محمدرضا. دزفول در ملي شدن صنعت نفت و تحليل رواني رويدادهاي سال حزبي در دزفول، عظيم محمودزاده. ـ دزفول: افهام، 1381، 132ص.

سپهروند، مجيد. مراغه در سير تاريخ. تبريز: احرار، 1381، 352ص.

قوياني، عباس. شوش بهشت شهرهاي عيلام. ـ تهران: فرهنگ مكتوب، 1381، 240ص.

كريمي‏نژاد، محمد. اهل: نوعروس شهرستان لامرد (فارس). ـ شيراز: نويد شيراز، 1381، 176ص.

نصرتي، مسعود. تاريخ دماوند و آثار تاريخي آن، ويراستار ناصر نصرتي. ـ تهران: فيض كاشاني: تربت، 1381، ج 1، 288ص.

همايي، جلال‏الدين. تاريخ اصفهان: مجله آيينه و عمارات فصل تكايا و مقابر، به اهتمام ماهدخت بانو همايي. ـ تهران: مؤسسه نشر هما، 1381، 542ص.

مقاله‏نامه

كليات

تكميل همايون، ناصر. بحران مديريت فرهنگي در ايران: كوششي جهت تعيين خط و مشي فرهنگي در ايران، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 27/12/1381، ص

مجتهدزاده، پيروز. سرزمين و مرز در بينش سياسي و شيوة حكومتي ايران باستان، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هفدهم، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 4-15.

كتابشناسي

صالحي، نصرالله. كتابشناسي توصيفي منابع و مآخذ تاريخ ايران (منتشرشده در سال 1380)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 3 دي 1381، ص 31-55 و ش 4، بهمن 1381، ص 32-50.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

  بيشتر شاهزادگان قاجار مسندها را اشغال كرده بودند: تاريخچه‏يي از قوم و خويش‏بازي، پارتي‏بازي، هزار فاميل و نان‏رساني به خوديها (رانت خواري‏ها)، اعتماد، 25/12/1381، ص 6.

پرتو، افشين. سفر لرد كرزن به خليج فارس، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هفدهم، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 116-135.

تيموري، ابراهيم. گوشه‏اي از تاريخ ايران (مسئله هرات)، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هفدهم، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 148-161.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

تاجيك، عبدالرضا. نبرد نفت، همشهري، 28/12/1381، ص 13، 15.

حدادي، نصرالله. حمله به خانه نخست‏وزير، ضميمه هفتگي همشهري، 12/12/1381، ص 20-21.

حدادي، نصرالله. كودتا در طهران، ضميمه هفتگي همشهري، 5/12/1381، ص 20-21.

شريعتمداري، فاطمه: شريعتمداري، سعيد. تحليلي بر تاثير مرحوم دكتر مصدق در سير تاريخ معاصر ايران، مردم‏سالاري (ويژه سياسي)، 18/12/1381، ص 4.

كاركرد پايگاه‏هاي فرهنگي نهضت اسلامي پيش از پيروزي: گفت وگو با حسين مهديان اولين مدير مؤسسه كيهان پس از انقلاب، كيهان، 10/12/1381، ص 12.

گلي زواره، غلامرضا. تاريخ معاصر در نگاه امام خميني: نقشه‏هاي استعمارگران براي تاراج نفت ايران، جمهوري اسلامي، 24/12/1381، ص 12.

معتضد، خسرو. اسرار خانه مستر سدان، اعتماد، 7/12/1381، ص 6.

معتضد، خسرو. بحران نفت در ايران، اعتماد، 14/12/1381، ص 6.

معتضد، خسرو. شركت نفت انگليس حساب يك ريال كمك به مطبوعات را داشت!، اعتماد، 11/12/1381، ص 6.

نگاهي به عملكرد اقتصادي دولت دكتر مصدق، ايران، 27/12/1381 و 28/12/1381، ص 7.

وزوايي، علي. از ميان برداشتن رزم‏آرا، ضربه بر پيكر استعمار و خودباختگي، جمهوري اسلامي، 15/12/1381، ص 6.

ملي شدن صنعت نفت

آموزه‏هاي جنبش نفت : در گفت وگو با محمد تركمان، ايران، 27/12/1381، ص 9 و 15.

29 اسفند از نگاه تاريخ، مردم‏سالاري (ويژه سياسي)، 25/12/1381، ص 1 و3.

29 اسفند سالروز مبارزه با انگليس، مردم‏سالاري، 28/12/1381، ص 4.

وزوايي، علي. انگيزه‏هاي مذهبي در جنبش‏ ملي شدن صنعت نفت، جمهوري اسلامي، 28/12/1381، ص 9.

انقلاب اسلامي

بهداروند، محمدمهدي. تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني، جمهوري اسلامي، 3/12/1381، ص 12.

سيفي، محمدمهدي. نقش مساجد در پيروزي انقلاب اسلامي، رسالت، 12/12/1381، ص 5.

سرگذشتنامه

درياگشت، محمدرسول. كوچك خان جنگلي شير بيشة ايران و حماسه‏ساز تاريخ، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 4، بهمن 1381، ص 81-88.

سيدنژاد، صادق. بيدارگر مصلح: به مناسبت 19 اسفند سالروز شهادت سيدجمال‏الدين اسدآبادي، جمهوري اسلامي، 18/12/1381، ص 8.

كريمي پاشاكي، علي. دكتر مصدق سمبل مبارزات ضدامپرياليستي  نهضت ملي ايران، اعتماد (سياست‏نامه)، 26/12/1381، ص 3.

مشعله رفقاهت و زهد و مجاهدت : به مناسبت سالگرد رحلت آيت‏الله‏العظمي شيرازي، جمهوري اسلامي، 13/12/1381، ص 6.

ناگفته‏هايي پس از نيم قرن: ابعاد شخصيت و زندگي آيت‏الله كاشاني در گفت و شنود كيهان با مهندس سيدابوالحسن كاشاني، كيهان، 28/12/1381، ص 12.

نيمه پنهان: اسدالله اعلم، كيهان، 3/12/1381 و 5/12/1381 و 7/12/1381 الي 12/12/1381 و 14/12/1381 الي 18/12/1381 و 20/12/1381، 21/12/1381 و 25/12/1381 الي 27/1/21381، ص 8.

وزوايي، علي. نخستين بانك بيداري و استعمارستيزي در جهان اسلام، جمهوري اسلامي، 18/12/1381، ص 8.

روابط خارجي

بررسي مناسبات ايران و چين، اعتماد، 7/12/1381، ص 6.

معتضد، خسرو. بحران نفت در ايران، اعتماد، 18/12/1381 و 21/12/1381، ص 6.

معتضد، خسرو. بررسي قطع رابطه‏هاي سياسي ايران با ساير كشورها، اعتماد، 4/12/1381، ص 6.

تفكر و انديشه سياسي

اميني، علي‏اكبر. چهره‏هاي برجسته در گفتمان سياسي مشروطه، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هفدهم، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 162-173.

بهرامي، نجات. داستان مدرنيته در ايران، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 27/12/1381، ص 2.

صادقي‏پناه، حسن. حكمت سياسي در انديشه و عمل مرحوم نائيني، مردم‏سالاري (ويژه سياسي)، 11/12/1381، ص 4.

احزاب سياسي

جريانهاي فكري و احزاب سياسي، ماهيت‏ها و عملكردها، جمهوري اسلامي، 4/12/1381، ص 9 و 5/12/1381، ص 11 و 6/12/1381، ص 10 و 7/12/1381، 11/12/1381، ص 9 و 12/12/1381، ص 12 و 12/12/1381، ص 10 و 14/12/1381، ص 11 و 19/12/1381، ص 9 و 20/12/1381، ص 7 و 21/12/1381، ص 11 و 25/12/1381، ص 8 و 26/12/1381، ص 12 و 27/12/1381، ص 10.

زنان

خيرانديش، عبدالرسول. سيري در دشواري‏هاي مطالعات تاريخ راجع به زنان در تاريخ ايران، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 3، دي 1381، ص 3-5.

آداب و رسوم مذهبي

حقاني، موسي. مروري بر مراسم عزاداري حسيني در عصر پهلوي دوم: نهضت حسيني و قيام خميني، جام جم، 20/12/1381، ص 13.

حدادي، نصرالله. محرم و عاشوراي طهران، ضميمه فرهنگي همشهري، 19/12/1381، ص 20-21.

نقد و بررسي كتاب

بلوكي، ابراهيم. معماي هويدا (نقد و بررسي كتاب)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 4، بهمن 1381، ص 25-28.

بيات، كاوه. آذربايجان غربي، جبهة جديد اسرائيل (نقد و بررسي كتاب)، جهان كتاب، سال هفتم، ش 24-21، اسفند 1381 ـ فروردين 1382، ص 30-31.

دهقان، رضا. كشف الغرايب في الامور العجايب (رساله مجديه) (نقد و بررسي كتاب)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 4، بهمن 1381، ص 17-21.

راشد محصل، محمدرضا. با نگاهي از بلنداي البرز : (نقد و بررسي كتاب بيرجندنامه نوشته جمال رضايي)، جهان كتاب، سال هفتم، ش 24-21، اسفند 1381 ـ فروردين 1382، ص 52-53.

سليمانزاده، عليرضا. دكتر فووريه، دربار و طبابت (تاملاتي در كتاب سه سال در دربار ايران)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 4، بهمن 1381، ص 22.

قبلة عالم (نقد و بررسي كتاب قبله عام اثر گراهام فولر)، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 4، بهمن 1381، ص 23-24.

گفت وگو با عبدالله شهبازي دربارة كتاب : آموزش ديني و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار، كتاب هفته، ش 111، 1381، ص 14-15.

مرادي، مسعود. اسناد پرتغالي‏ها درباره شرق، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، سال ششم، ش 4، بهمن 1381، ص 29-30.

هنر معاصر

كاشاني، ابوالفضل. نيمه پنهان : بازگشت ارتش ابتذال به ميدان، كيهان، 6/12/1381، ص 8.

نيمه پنهان: نامه واروژ به كيهان و حرف‏هاي ديگر ما درباره آوانسيان، كيهان، 24/12/1381، ص 8.

  ادبيات معاصر

رحيمي، مصطفي. اخوان، شاعري سياسي، نااميدي پنهان، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هفدهم، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 174-183.

جغرافياي تاريخي

قراگوزلو، محمد. لنگرگاه خليج فارس، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هفدهم، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 136-147.

معرفي آثار و بناهاي تاريخي اصفهان، اطلاعات، 25/12/1381، ص 10.

تاريخ اماكن

بهروزي، علي. گنبد و ارگ سلطانيه (زنجان)، اطلاعات، 4/12/1381، ص 10.

زندان قصر چه خواهد شد؟، ايران، 11/12/1381، ص 15.

 
 
www.iichs.org