كتابشناسي بهمن ماه 1381

خانمها معزي‏نيا، شكوهي  

كتابنامه 

اسناد و مدارك

بهراميان، مريم. فهرست عمومي اسناد منتشره وزارت امور خارجه آمريكا در امور ايران (1332-1329) . ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات. 1381، ج 1، 440ص.

چولوخادزه، الكساندر. فهرست اسناد آرشيوهاي گرجستان پيرامون تاريخ ايران. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، ج 1، 272ص.

قطبي، بهروز. گزيده اسناد جنگ جهاني دوم در ايران. ـ تهران: اطلاعات، 1381، 496ص.

كوهستاني‏نژاد، مسعود. گزيده اسناد نمايش در ايران: از انقلاب مشروطيت تا 1304ش. ـ تهران: سازمان اسناد ملي ايران، ج 1، 378ص.

  انقلاب مشروطه

زايش تاريخ (تحليل وقايع انقلاب مشروطيت)، مقدمه حسن اصغري. ـ تهران: نگاه، 1381، 168ص.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

افراسيابي، بهرام. اسرار شاه حكايت هويدا. ـ تهران: مهرنام، 1381، 500ص.

حسن‏بيگي، ابراهيم. مرگ در مرداب: تاريخ پهلوي. ـ تهران: مدرسه برهان، 1381، 88ص.

خدائي، بهمن. همه‏پرسي‏هاي رژيم شاه. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، 272ص.

مهدوي، عبدالرضا هوشنگ. اردشير زاهدي و اشاراتي به رازهاي ناگفته به انضمام مقاله پنج روز بحراني، ويراستار ارمغان جزايري. ـ تهران: نشر پيكان، 1381، 586ص.

خاطرات

زاهدي، اردشير. 25 سال در كنار شاه : خاطرات اردشير زاهدي: داماد محمدرضا شاه، وزير اسبق امور خارجه، آخرين سفير...، به اهتمام ابوالفضل آتاباي. ـ تهران: عطائي، 1381، 390ص.

سرگذشتنامه

اسلاميه، مصطفي. فولاد قلب: زندگينامه دكتر محمد مصدق. ـ تهران: نيلوفر، 1381، 528ص.

افشارفر، ناصر. سرگذشته فتحعلي شاه (تلخيص و بازنويسي كتاب تاريخ ذوالقرنين اثر ميرزا فضل‏الله خاوري)، زيرنظر اكبر ايراني، عليرضا مختارپور. ـ تهران: مؤسسه فرهنگي اهل قلم، 1381، 156ص.

عاقلي، باقر. زندگينامه و شرح حال وزراي امور خارجه 1198-1357ص/ 1236-1398ق. .ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381، 522ص.

جغرافياي تاريخي

مجيدي كرايي، نورمحمد. مردم و سرزمينهاي استان كوگيلويه و بويراحمد. ـ تهران: بازتاب انديشه، 1381، 768ص.

مطبوعات

خسروي، فريبرز. سانسور در آينه (نظرات مميزان كتاب در دوران پهلوي دوم)، زيرنظر احمد اميرگاني، پرويز بختياري. ـ تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1381، 1004ص.

 

مقاله‏نامه                      

كليات

برك، پيتر. كاربرد الگوها، روش‏ها و مفاهيم محوري نظرية اجتماعي در تاريخ، ترجمه حسينعلي نوذري، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص ]229[ - 287.

مجتهدي، كريم. فلسفه‏هاي ايراني ـ اسلامي به روايت كنت دو گوبينو، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص  ]205[0 228. 

اسناد و مدارك

رضايي، اميد. بررسي رونوشت‏هاي وزارت معارف و اوقاف از اصل وقف‏نامه‏ها، وقف، ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 87- ]94[.

فرهمند، جلال. ركن چهارم (اسناد مطبوعات ايران)1. دورة قاجار، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص ]355[- 461.

صديقي، حسن. قنات صاحب‏الزماني: وقف‏نامة حاج محمدحسن امين دارالضرب، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 23- ]28. [

اسناد تصويري

ميري، رزيتا. حاج آقارضا رفيع، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص  ]463-479 [

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار

آذري شهرضايي، رضا. شير وخورشيد سرخ ايران: از تدبيري سياسي تا ضرورتي اجتماعي، 1285 تا 1304، گفتگو، ش 35، بهار 1381، ص 77-85.

جهاندهي، عليرضا. ساخت پدرشاهي (يا تريمونيال) قدرت در عصر قاجاريه، مردم‏سالاري (ويژه انديشه)، 1/11/1381، ص 4 و2.

گلي زواره، غلارمضا. تاريخ معاصر از نگاه امام خميني : قاجارها، استبداد در داخل، ضعف و زبوني در خارج، جمهوري اسلامي، 5/11/1381، ص 12.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار و پهلوي

حكومت نظامي بدفرجام، اعتم اد، 9/11/1361، ص 6.

معتضد، خسرو. بررسي تاريخچه حكومت نظامي از عصر مشروطه تا آخرين ماههاي سلطنت شاه، اعتماد، 4/11/1381، ص 6.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

پسيان، نجفقلي. ديدار سفير شوروي و سيدضياء در گردونه قوچك، كهكشان، سال دوازدهم، ش 75، دي 1381، ص 24-27.

جوادي، نصرالله. پنج گلوله در پانزدهم بهمن، ضميمه هفتگي همشهري، 21/11/1381، ص 21.

روايتي از جاهل‏هاي ايران: شعبون بي مخ!، كهكشان، سال دوازدهم، ش 75، دي 1381، ص 56-57.

شريعتمداري، فاطمه. وقتي غرور ملي به تعصب منتهي شود: كنكاش من و پدرم درباره عملكرد دكتر مصدق، گزارش، سال سيزدهم، ش 143، بهمن 1381، ص 36-39.

شهبازي، عبدالله. سر شاپور ريپورتر و كودتاي 28 مرداد 1332، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص  ] 103 [- 204.

كالبدشكافي علل سقوط رژيم سابق از نظر نظامي، اعتماد، 15/11/1381، 16//11/1381، ص 8.

معدل، منصور. دولت ايران در دوره زمامداري پهلوي و گفتمان انقلابي شيعه، برگردان احمد گل‏محمدي، ايران، 26//10/1381، 27/11/1381، ص 8.

مداخله انگليس و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران، سخنراني دكتر سيدمحمود كاشاني در مركز مطالعات خاورميانه، كالج سنت آنتوان ـ دانشگاه آكسفورد، سياست روز، 6/11/1381، ص 6.

ميرزايي، محسن. زمستان 1320: تاريخ ايران و جهان در قرن بيستم، كهكشان، سال دوازدهم، ش 75، دي 1381، ص 18-19.

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

انقلاب مثبت: گفت وگو با ناصر تكميل همايون درباره ريشه‏هاي انقلاب اسلامي ايران، همشهري، 21/11/1381، ص 23.

انقلاب و ضد انقلاب: تفاوت‏هاي سه انقلاب بزرگ تاريخ، همشهري، 12//11/1381، ص 21-25.

بامدادان، شروين. ده روز با انقلاب اسلامي، 20/11/1381، ص 8 و 21//11/1381، ص 8.

بهداروند، محمدمهدي. تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني (ره)، جمهوري اسلامي، 12/11/1381 و 19//11/1381، ص 12.

تاثير حزب رستاخير بر قيام تبريز، 6/11/1381، ص 6.

تبرائيان، صفاءالدين. جرقه انقلاب: چگونه انقلاب اسلامي برات گرفت، همشهري، 21/11/1381، ص 18-19، 26/11/1381، ص 23.

توراني، فاطمه. نگاهي به نقش روحانيت در پيروزي انقلاب اسلامي، رسالت، 17/11/1381، ص 8.

جلال‏الدين فارسي در گفت وگو با سياست روز: نظريه سياسي امام خميني (ره) به عنوان الگويي براي جهان مطرح است، پيروزي انقلاب اسلامي بازگشت به اسلام ناب بود، سياست روز، 15/11/1381، ص 7-6.

خجسته، خشايار. ده  روز انقلاب ، اعتماد، 12/11/1381 الي 19/11/1381، ص 8.

معتضد، خسرو. روزهاي آغازين انقلاب اسلامي: قيام خونين تبريز چگونه آغاز شد، اعتماد، 2/11/1381 و 6/11/1381، ص 6.

داعي‏نژاد، محمدعلي. ريشه‏ها و عومل انقلاب اسلامي ايران، رسالت، 19/11/1381، ص 11.

عصر دلبران در حديث ديگران: گزيده مصاحبه خبرنگاران خارجي با امام (ره) در نجف و پاريس، اطلاعات، 21/11/1381، ص 7.

كالبدشكافي روزهاي پاياني رژيم شاه: گزارشهاي لحظه به لحظه ضد اطلاعات، اعتماد، 20/11/1381، ص 8.

گزارش روزهاي پاياني رژيم شاه: گزارشهاي لحظه به لحظه با انقلابيون، اعتماد، 21/11/1381، ص 8.

مطهري، مرتضي. ماهيت و اهداف انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي، 6/11/1381ؤ ص 9 و 7/11/1381، ص 11 و 8/11/1381، ص 10.

نقش ارتش در پيروزي انقلاب اسلامي، اطلاعات، 21/11/1381، ص 11.

هدف انقلاب اسلامي ايران؛ بازيابي اسلام ناب محمدي (ص)، اطلاعات، 15/11/1381، ص 5.

خاطرات

خاندان پهلوي از زنان يكي از همسران رضاشاه: مصاحبه با عصمت‏الملوك دولتشاهي، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص ]321[ - 354.

دشتي، علي. عوامل سقوط (خاطرات علي دشتي)، تهيه و تنظيم مهدي ماحوزي، بخارا، سال پنجم، ش 2، مهر ـ آبان 1381، ص 239-248.

كالبدشكافي شخصيتهاي سياسي دوران پهلوي (خاطرات فريدون جم)، اعتماد، 15//11//1381 الي 19/11/1381، ص 8.

سرگذشتنامه

بامدادان، شروين. قره‏باغي كه بود؟، اعتماد. 13/11/1381، ص .

جمشيد آموزگار؛ بدترين انتصاب، اعتماد، 12/11/1381، ص 6.

حدادي، نصرالله. زندگي سعيد نفيسي: روحي نفيس، ضميمه هفتگي همشهري، 14/11/1381، ص 20-21، 21/11/1381، ص 20-21.

خسروپناه، محمدحسين. بيژن جزني: زندگي و فعاليت‏هاي او، نگاه نو، دوره جديد، ش 11، بهمن 1381، ص 46-55.

كريميان، علي. اديب بجنوردي از واقفان كتاب به آستان قدس رضوي، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 29- ] 32[ .

معروفترين فرمانداران نظامي تهران و حومه در صد سال گذشته، اعتماد، 9/11/1381، ص 6.

معزي، فاطمه، ميرزارضاخان ارفع‏الدوله، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23، پاييز 1381، ص ]289[ - 32.

نخست‏وزيران مشروطه، از دو سلسله و در طول 72 سال تا روز 22 بهمن 1357، اعتماد، 14/11/1381، ص 8.

نيمه پنهان: اسدالله اعلم، كيهان، 14/11/1381، ص 12 و 15/11/1381 الي 17/11/1381 و 20/11/1381 الي 28/11/1381 و 30/11/1381، ص 8.

روابط خارجي

بررسي قطع رابطه‏هاي سياسي ايران با كشورهاي جهان، اعتماد، 27/11/1381، ص 8 و 30/11/1381، ص 6.

بيات، كاوه. گرجستان و ايران معاصر، جهان كتاب، سال هفتم، ش 15 و 16، آذر 1381، ص 21.

تحليل دخالتهاي آمريكا در ايران، جمهوري اسلامي، 20/11/1381 و 21/11/1381، ص 7.

روزشمار دخالتهاي آمريكا در ايران، جمهوري اسلامي، 16/11/1381، ص 6.

معتضد، خسرو. چاپ يك كاريكاتور ايران و فرانسه را رو در روي هم قرار داد، اعتماد، 27/11/1381، ص 8.

روحانيت

ابوالحسني، علي. روابط و مناسبات آيت‏الله حاج شيخ حسين لنكراني و امام خميني 1324-1368ش (قسمت دوم)، تاريخ معاصر ايران، سال ششم، ش 23. پاييز 1381، ص ]7[ - 102.

تفكر و انديشه سياسي

آرمان پيوند: مروري بر انديشه و آرمان بازرگان، ايران، 6//11/1381، ص 8.

نظريه‏پرداز انقلاب: گفت وگو با بيژن عبدالكريمي درباره دكتر شريعتي، همشهري، 12/11/1381، ص 27، 14/11/1381، ص 19.

روشنفكري

هاشم زهي، نوروز. نگاه جامعه‏شناختي به انديشه روشنفكري در ايران: ضرورت‏ها و موانع، بينش سبز. سال دوم، ش 15، بهمن 1381، ص 22-25.

ايرانشناسي

افشار، ايرج. تازه‏ها و پاره‏هاي ايرانشناسي، بخارا، سال پنجم، ش 2، مهر ـ آبان 1381، ص 41-65.

تاريخ اماكن

اميني، فهيمه. مسجد جامع نايين، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 105- ]108[ .

شفقي، سيروس. عناصر بازار اصفهان و موقوفات آن، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 45- ]66[.

عطايي، اميد. نگاهي به آثار باستاني شهر اصفهان : ساختمان سارويه، اطلاعات، 13/11/1381، ص 10.

هنرفر، لطف‏الله. آثار ناشناخته دوران اسلامي در مجموعه يادگارهاي تاريخي اصفهان، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 3، تابستان 1381، ص 67-]80[.

ورنر، كريستف. ظهيرية تبريز وقف صفوي در دورة قاجار، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 99- ]104[.

سپنتا، ساسان. مجموعه آثار نفيس خانة استاد جلال‏الدين همائي، وقف؛ ميراث جاويدان، سال دهم، ش 2، تابستان 1381، ص 81- ]86[.

جغرافياي تاريخي

ابراهيم‏پور، فرشيد. تاريخ و آثار كهن سرزمين پهناور كرمان، اطلاعات، 20/11/1381، 27/11/1381، ص 10.

بيات، كاوه. سيل تبريز. گفتگو، ش 35، بهار 1381، ص 69-79.

مطبوعات

تاريخ شفاهي مطبوعات ايران: گفت وگو با دكتر علي بهزادي مدير مجله سپيد و سياه، بخارا، سال پنجم، ش 2، مهر ـ آبان 1381، ص 226-322.

رئيس‏نيا، رحيم. طرح آزادي قلم در مطبوعات دورة مشروطيت اول: سخنراني در سالزوز صدور فرمان مشروطيت، بخارا، سال پنجم، ش 2، مهر ـ آبان 1381، ص 361-370.

مطبوعات ايران (سال 1280): ايران در صد و يك سال پيش، اعتماد، 27/11/1381، ص 8.

نيمه پنهان: يادداشت‏هاي يك خبرنگار قديمي، 1/11/1381 الي 3/11/1381 و 6/11/1381 الي 8/11/1381، ص 8 و 9/11/1381، ص 12 و 10/11/1381، 12/11/1381، ص 8.

نقد و بررسي كتاب

آذرنگ، عبدالحسين. (نقد و بررسي كتاب) زندگي سياسي مصدق، نوشته فواد روحاني، گاه نو، دوره جديد، ش 11، بهمن 1381، ص 70-74.

اخوت، محمدرحيم. دو كتاب، دو برادر، جهان كتاب، سال هفتم، ش 17 و 18، دي 1381، ص 16-18.

(بررسي كتاب سالهاي پرآشوب: بخش چهارم: وضع سياسي و اجتماعي ايران در دوران اشغال نوشته انور خامه‏اي)، جهان كتاب، سال هفتم، ش 20-19، بهمن 1381، ص 34.

بيات، كاوه. نگاهي دوباره به يك تجربه (نقد و بررسي كتاب جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران نوشته داود اميني)، جهان كتاب، سال هفتم، ش 20-19، بهمن 1381، ص 24.

بيات، كاوه. (نقد و بررسي كتاب جامعه، سياست و اقتصاد مازندران در فاصله سال‏هاي 1848 تا 1914 ميلادي (به زبان انگليسي) نوشته محمدعلي كاظم‏بيگي)، نگاه نو، دوره جديد، ش 11، بهمن 1381، ص 83-84.

رهباني، مجيد. شهادتي با نيم قرن تاخير (نقد و بررسي كتاب پنج گلوله براي شاه، گفتگوي محمود تربتي سنجابي با عدبالله اركاني)، جهان كتاب، سال هفتم، ش 15 و 16، آذر 1381، ص 16-17.

سيف، احمد. معماي هويدا و معماي دگرديس ميلاني، جهان كتاب، سال هفتم، ش 17 و 18، دي 1381، ص 8-11.

عباسي، اسماعيل. (نقد و بررسي كتاب ناصرالدين شاه عكاس نوشته محمدرضا طهماسب‏پور)، نگاه نو، دوره جديد، ش 11، بهمن 1381، ص 84.

قبادي، عليرضا. فرهنگ و جغرافياي كمره (نقد و بررسي كتاب‏نامه كمره نوشته مرتضي فرهادي)، كتاب ماه (علوم اجتماعي)، سال پنجم، ش 8-9، خرداد و تير 1381، ص 36-51.

قندهاري، پرديس. با زنان عشاير (نقد و بررسي كتاب چهار فصل آفتاب؛ زندگي روزمره زنان اسكان يافته عشاير ممسني نوشته سهيلا بهبهاني)، كتاب ماه (علوم اجتماعي)، سال پنجم، ش 8 و 9، خرداد و تير 1381، ص 72-74.

مقصودي، منيژه. قهوه‏خانه به عنوان يك نهاد (نقد و بررسي كتاب قهوه‏خانه‏هاي ايران نوشته علي بلوكباشي)، كتاب ماه (علوم اجتماعي)، سال پنجم، ش 8 و 9، خرداد و تير 1381، ص 66-68.

نيك‏خلق، علي‏اكبر. كوشش آغازين در فرهنگ‏شناسي (نقد و بررسي كتاب زمينه فرهنگ‏شناسي نوشته محمود روح‏الاميني)، كتاب ماه (علوم اجتماعي)، سال پنجم، ش 8 و 9، خرداد و تير 1381، ص 69-71.

 
 
www.iichs.org