زبان ملت

 

نوع و روش:   سياسي، خبري

مدير:            عبدالمطلب يزدي

تاريخ انتشار:   1325ق

محل انتشار:     تهران

فاصله انتشار:  هفته ‏أي دو بار

      روزنامه زبان ملت، نشريه ‏أي است كه در تهران به سال 1325 قمري تاسيس و به صورت دو شماره  در هفته با چاپ سربي انتشار يافته است. اين روزنامه ادامه انتشار هفته‏ نامه آدميت با عنوان جديد مي‏ باشد.

      ادوارد براون در كتاب تاريخ مطبوعات مي‏ نويسد: من شماره سوم اين روزنامه را كه در تاريخ 28 رمضان 1325 قمري منتشر شده است را در دست دارم. اين شماره در چهار صفحه به قطع 5/11 6 (سه چهارم اينچ) طبع شده است. وجه اشتراك ساليانه آن در تهران 15 قران و در ساير شهرها 18 قران و در ممالك خارجه 12 فرانك است.

 

موجودي : (5 و 3-1: 1325)

 

 
 
www.iichs.org