عدالت

 

نوع و روش  :      سياسي، خبري

مدير :                محمود حكاك‏ باشي، حسين عدالت تبريزي

تاريخ انتشار:      1323ق

محل انتشار  :      تبريز

فاصله انتشار:     هفتگي

      روزنامه هفتگي مصور عدالت به مؤسسي ميرزا محمودخان ملقب به حكاك‏باشي و مديريت ميرزاسيدحسين خان ناشر روزنامه‏ هاي الحديد، صحبت و خبر در شهر تبريز تاسيس و با چاپ سنگي در سال 1323 قمري منتشر شده است. هر شماره روزنامه در هشت صفحه به قطع 12*6 . سه چهارم اينچ و به خط نستعليق و پنج شماره آن به خط نسخ چاپ شده است. در چند شماره تصاوير خطباي معروف از قبيل مسيو ابو و سيرون را دارد. وجه اشتراك روزنامه در تبريز 22 قران و در ساير شهرهاي ايران 26 قران، روسيه 5 منات و ساير ممالك 15 فرانك است. روزنامه عدالت مدت سه سال منتشر و چون مطالبي در آن راجع به آزادي زنان نوشته شده از طرف انجمن تبريز تعطيل و به جاي آن روزنامه الحديد منتشر گرديد.

موجودي : (1332 و 1325-1324)

 
 
www.iichs.org