محاكمات

نوع و روش : خبري ويژه محاكمات عدليه
مدير : مجدالاسلام كرماني
تاريخ انتشار: 1325 هـ .ق
محل انتشار : تهران
فاصله انتشار: هفتگي، هفته‏اي دو بار، روزانه
وابسته به : وزارت عدليه

روزنامه محاكمات در تهران به مديري مجدالاسلام كرماني تاسيس و در سال 1325هـ .ق. منتشر شد. اين روزنامه ارگان وزارت عدليه و مخصوص درج محاكمات عدليه بود و ابتدا هفته‏اي يك شماره و پس از مدتي يك روز در ميان منتشر مي‏شد. شمارة اول روزنامه در تاريخ 17/ جمادي‏الاول/ 1325ق. انتشار يافت و هر شمارة آن در چهار صفحه به قطع 4/1 11 در 4/3 6 اينچ بود.
قيمت اشتراك ساليانه آن در تهران: 15 قران، در ساير شهرهاي ايران 18 قران، در تركيه و مصر: دو مجيدي، در روسيه و قفقاز چهار منات و در اروپا 18 فرانك بود.
روزنامه محاكمات را در آغاز مشروطيت مجدالاسلام تاسيس نمود ولي بعد روزنامه رسمي وزارت عدليه شد. در شمارة 38 سال اول روزنامه نداي وطن. شرحي به عنوان اخطار و اعلان راجع به روزنامه محاكمات نوشته شده است، كه توضيحي كوتاه در مورد اين روزنامه و مندرجات آن و اينكه عجالتاً در ادارة نداي وطن طبع و توزيع مي‏شود و هفته‏اي دو نوبت در يك ورق چاپ و بعداً يوميه خواهد شد. آورده شده است.
محاكمات پس از انتشار، چمد ماه گرفتار تعطيلي شد و پس از بيست روز، مجدداً انتشار يافت. علت اين توقف، تعطيلي ادارة محاكمات عدليه و نبودن وزير بود كه پس از چندي با انتخاب مخبرالسلطنه به وزارت عدليه، روزنامه محاكمات نيز منتشر شد.
پس از بمباران مجلس و جدايي آزاديخواهان و تعطيل جرايد، روزنامه محاكمات نيز تعطيل شد و پس از آن مجدداً در سال 1327ق.، منتشر شد. خبر انتشار دوبارة محاكمات را مجدالاسلام در شماره‏هاي 10 و 25 سال سوم نداي وطن چاپ كرد.
همانگونه كه قبلاً گفته شد مطالب اين روزنامه، محاكمات واقع در عدليه بوده و از جمله اين محاكمات مندرج در روزنامه محاكمه و استنطاق گماشتة حاج سيدعلي‏آقا و خود ايشان در اطاق جزاء است كه متن اين محاكمه در شمارة 8 يكشنبه 9/ربيع‏الاخر/ 1327هـ .ق.. در روزنامه چاپ شد.
لازم به توضيح است كه اين محاكمه كه از سيدعلي آقا يزدي پدر سيدضياءالدين طباطبايي، سياستمدار معروف ايران به عمل آمده، غير از ماجراي واقعة معروف توپخانه است. در اين محاكمه سيدعلي آقا متهم است كه از بهائيها پول گرفته و به قصد تخريب مشروطيت به نام بهائي، شب‏نامه منتشر و پخش كرده است.

موجودي : (1328-1327) 1326-1325هـ .ق.
 

 
 
www.iichs.org