كتابشناسي ارديبهشت 1381

معزي‏ نيا، شكوهي

 

كليات

تكميل همايون، ناصر. تاريخ ايران در يك نگاه. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1381، 119ص.

ربيعي رودسري، منيژه. بانك و بانكداري در ايران. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380، 111ص.

زماني براي ديدار از ايران = The time to visit Iran. ـ  شركت صحرا دريا، 1380، ‏400‏ص.

 

كتابشناسي

كرباسي، محمدعلي. كتابشناسي كتابشناسيهاي مردم‏شناسي. ـ ]شيراز[: مؤيد شيراز، 1380، 120ص.

 

واژه ‏نامه

مدرسي، يحيي؛ سامعي، حسين و صفوي، زهرا. فرهنگ اصطلاحات دورة قاجار، قشون و نظميه. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، سي و دو، 654ص.

 

اسناد و مدارك

حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك. ـ تهران: وزارت اطلاعات، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1380، ج 1، 554ص.

ميرمحمدصادق، سعيد. گزيده اسناد اولتيماتوم روسيه به ايران. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، چهل + 81ص.

 

اوضاع سياسي ـ اقتصادي قاجار

انصاري رناني، قاسم. تجارت در دوره قاجاريه، قنبرعلي كرماني. ـ تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، 1380، 556ص.

محدث، هاشم. چند امتياز عصر قاجار. ـ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1380.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار

ماحوزي، مهدي. دشتي در تاريخ و ادب معاصر ايران. ـ تهران: قلم آشنا، 1380.

 

اوضاع سياسي ـ اقتصادي پهلوي

آهنگران، محمدرسول. اصلاحات اقتصادي رضاخان و تاثير عوامل خارجي. ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، 236ص.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

مهدي‏نيا، جعفر. قتلهاي سياسي و تاريخي سي قرن ايران. ـ تهران: اميد فردا، 1380، ج1، 467ص.

 

سفرنامه

جوانبخت، مهرداد. از نگاه ايراني. ـ اصفهان: آموزه، 1381، 350ص.

 

خاطرات

خامه‏اي، انور. خاطرات روزنامه‏نگار، با همكاري و ويرايش محمدعلي شهرستاني. ـ تهران: نشر ديگر، 1381، 236ص.

شرلي، ادوارد. دشمنت را بشناس (خاطرات جاسوس سيا در ايران)، ترجمه مهدي جدي‏نيا، سرايدار نيكفر. ـ تهران: نشر آتيه، 1380، 290ص.

 

سرگذشتنامه

ستايش، محمود. دكتر محمد مصدق. ـ تهران: البرز، 1380.

كرمي‏پور، حميد. جامعه تعليمات اسلامي (آيت‏الله شيخ عباسعلي اسلامي و نقش ايشان در انقلاب اسلامي). ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، 280ص.

 

روابط خارجي

ولايتي، علي‏اكبر. ايران و تحولات فلسطين (1357-1317ش./ 1979-1939م.). ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، نوزده + 293 ص.

 

نفت

ذوقي، ايرج. گزارشي از رفتار سياسي آمريكا در قبال نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران 1332-1330ش/ 1953-1950م. تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، 1882.

 

ايران‏شناسي

ايوانووا، ناتالينا. ايران‏نامه، مترجم هادي آزادي. ـ تهران: الهدي، 1380، 394ص.

مجموعه مقالات مطالعات ايراني، سردبير محمدعلي شعاعي؛ مشاوران علمي حبيب‏اللهي... (و ديگران)، گروه ويراستاران ژاكلين حق‏شناس... ]و ديگران[، امور ترجمه مجيد جعفري اقدم. ـ تهران: الهدي، 1380، 276، 228ص.

 

تاريخ اماكن

سلطان‏زاده، حسين. بازارهاي ايراني. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380، 118ص.

احمدي، حسين. تالشان از دوره صفويه تا پايان جنگ دوم ايران و روس. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، پنج + 175ص.

افشارسيستاني، ايرج. جزيره بوموسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك: جايگاه طبيعي، جغرافيايي، تاريخي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، 192ص.

بهنيا، محمدرضا. بيرجند نگين كوير (شناخت بيرجند). ـ تهران: دانشگاه تهران، مركز انتشارات و چاپ، 1380، 848ص.

تكميل همايون، ناصر. خليج فارس. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380، 107ص.

دانشور، محمد. از قلعه دختر تا دقيانوس. با مقدمه باستاني پاريزي. ـ كرمان: مركز كرمان‏شناسي، 1381، 16 + 672ص.

كاظم‏بيكي، محمدعلي. درياچه شاهي و قدرتهاي بزرگ: پژوهشي در كشتيراني درياچه اروميه (عصر قاجاريه). ـ تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، 118ص.

وثوقي، محمدباقر. لارستان. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380، 93ص.

 

ادبيات معاصر

افشار، ناصر. تبريز در تابستان 20. ـ تهران: مؤسسه فرهنگي هنري پويش معاصر، 1380.

حقيقت، عبدالرفيع. شاعران بزرگ ايران از رودكي تا بهار. ـ تهران: كومش، 1381.

 

هنر معاصر

بلوكباشي، علي؛ شهيدي، يحيي. پژوهشي در موسيقي و سازهاي موسيقي نظامي دوره قاجار. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1381، 272ص.

تهامي‏نژاد، محمد. سينماي ايران. ـ تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380، 118ص.

كاظمي، بهمن. هويت ملي در ترانه‏هاي اقوام ايراني. ـ تهران: مؤسسه مطالعات ملي، 1380، 346ص.

 

مقاله‏ نامه

  كليات

رضايي، ابراهيم. روح‏يابي سلطنت به روايت تاريخ (1)، چشم‏انداز ايران، ش 13، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 51-53.

زاهد، سعيد. نگاهي گذرا بر جنبشهاي اجتماعي همزاد در تاريخ معاصر ايران، رسالت، 26/2/1381، ص 8.

 

كتابشناسي

صالحي، نصرالله. كتابشناسي توصيفي منشآت مكاتبات و نامه‏ها، كتاب ماه، تاريخ و جغرافيا، سال پنجم، ش 403، دي و بهمن 1380، ص 55-142.

 

اسناد و مدارك

كريمان، زهره. عصيان سالارالدوله در سالهاي 1329 تا 1331 از نگاه اسناد، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]195[ ـ 260.

 

اسناد تصويري

حقاني، موسي. نهضت مشروطيت به روايت تصوير، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]261-293[.

 

اوضاع سياسي ـ  اقتصادي قاجار

آبراهاميان، يرواند. معرفي يك سند: تجارت قديم‏الايام در ولايات شمالي ايران، مترجم محمد عوادزاده، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]181[ ‏- ‏194.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي قاجار

ترابي فارساني، سهيلا. تجار و جنبش تنباكو، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 184‏-200.

رجبي، محمدحسن. تاملاتي در باب فتاواي جهادية علماي شيعه در قرن سيزدهم و نيمة اول قرن چهاردهم هجري، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]‏103[ ـ 112.

 

انقلاب مشروطه

آرمان‏هاي مشروطيت، همشهري، 5/2/1381، ص 6.

شيخ‏الاسلامي، عليرضا. اوضاع فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران در آستانه انقلاب مشروطه، گنجاندن ايران در سيستم سرمايه‏داري جهاني، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]149[ ـ 155.

لقايي، آزيتا. تاملي درباره تحصن در سفارت انگليس (1324 قمري)، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]113[ ـ 121.

نجفي، موسي. نقد مشهورات در نهضت مشروطيت ايران و مروري بر روند مطبوعات آزاديخواه ضد غرب عتبات عاليات، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]63[ ـ 82.

وطن‏دوست، غلامرضا. تجزيه و تحليل گزارش محرمانه و مفصل بريتانيا راجع به ايران طي انقلاب مشروطه، مترجم شهرزاد فقيهي، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1381، ص ]171[ ـ 179.

 

اوضاع سياسي ـ اجتماعي پهلوي

خاتم، اعظم. پيشرفت اجتماعي جامعه شهري در دهه‏هاي چهل و پنجاه. گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 73- 89.

قديري، علي. عبرتي از تاريخ، كيهان، 22/2/1381، ص 7.

نبوي، نگين. روشنفكران و انقلاب سفيد، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 57-71.

هوگلند، اريك. اصلاحات ارضي: اراده نيمه تمام، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 37-55.

 

سرگذشنامه

ابوالحسني (منذر)، علي. آيت‏الله حاجي ميرزاحسن آقا مجتهد تبريزي مؤسس و مصحح مشروطه در تبريز، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1381، ص ]7[ -‏62.

ارديبهشت و سه شاعر، ضميمه هفتگي همشهري، 16/2/1381، ص 21.

انساني نمونه و استثنايي: گراميداشت سالگرد شهادت آيت‏الله حاج شيخ مهدي شاه‏آبادي، رسالت، 9/1/1381، ص 5.

سيماي كارگزاران فرهنگ و سياست: اميرعباس هويدا، كيهان، 1/2/1381 الي 5/2/1381 و 8/2/1381 الي 12/2/1381 و 15/2/1381 الي 24/2/1381 و 26/2/1381 و 31/2/1381، ص 8.

شكوري، ابوالفضل. نقش آيت‏الله آخوند خراساني در رهبري نهضت مشروطيت، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]143[ - 148.

شهيد شاه‏آبادي، روحاني مخلص و مبارز، جمهوري اسلامي، 5/2/1381، ص 9.

طاهري، حميده. صفرخان مردي از اعماق تاريخ، نوروز. 28/2/1381، ص 9.

گلي زواره، غلامرضا. امام خميني: مدرس حالا هم زنده است (قسمت اول)، جمهوري اسلامي، 28/2/1381، ص 12.

مشعل‏هاي فروزان (يادي از الگوهاي معلمي معاصر)، يار مهربان (ضميمه حيات نو)، 17/2/1381، ص 5.

معزي، فاطمه. ميرزاآقا اصفهاني، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]123[ - 142.

ناگفته‏هايي از زندگي سياسي استاد مطهري ره: در گفت وگوي كيهان با دكتر علي مطهري بررسي شد، كيهان، 25/2/1381، ص 3.

ولايتي، علي‏اكبر. ايران و اسرائيل: بررسي روابط شاه با رژيم صهيونيستي (1317-1357)، كيهان، 1/2/1381 الي 5/2/1381 و 8/1/1381 الي 12/2/1381 و 15/2/1381 الي 19/2/81  و 24/2/1381 و 26/2/1381 و 29/2/1381 و 31/2/1381، ص 8.

 

روحانيت

حيدري، محمد. روحانيت سياسي: به انگيزه 24 ارديبهشت سالگرد فتواي تحريم تنباكو، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 24/2/1381، ص 11.

روحبخش، رحيم. ميراث آيت‏الله بروجردي، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 7 35.

شفيعي، ناصر. روحانيت و مسئوليتهايش از نگاه امام خميني (ره)، بينش سبز، سال اول، ش 51، فروردين 1381، ص 22 27.

 

تفكر و انديشه سياسي

تاملي بر ضرورتهاي رويكرد به انديشه‏هاي اصلاحي شهيد مطهري، گفتگو با دكتر فيروز اصلاني، رسالت، 10/2/1381، ص 11 و 11/2/1381، ص 7.

تركش‏دوز، حسين. چه نيازي است به مطهري؟، ايران، 19/2/1381، ص 8.

جعفري، محمد. مطهري و نوانديشي دنيا، كيهان، 12/2/1381، ص 6.

حيدري، محمد. نوگرايي ديني و زندگي سياسي، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 2/2/1381، ص 11.

درجزي، فريبرز. انقلاب، كودتا و اصلاحات از ديدگاه معلم شهيد مرتضي مطهري، انديشه (ضميمه مردم‏سالاري)، 17/2/1381، ص 2.

ذاكري، علي‏اكبر. ديني و آزادي از ديدگاه شهيد مطهري، رسالت. 11/2/1381، ص 8 و 13.

شريف، مجيد. شريعتي آغاز يا عبور، ويژه‏نامه انديشه (ضميمه مردم‏سالاري)، 10/2/1381، ص 3.

مرتضي مطهري به روايت سيدمحمد خاتمي: تجديد عهد با نوانديشي ديني، 12/2/1381 و 14/2/1381، ص 6.

مطهري، احياگر تفكر اسلامي، حيات نو، 12/2/1381، ص 6.

معناي عدالت در اسلام: مقاله منتشر نشده‏اي از استاد شهيد مرتضي مطهري، كيهان، 15/2/1381، ص 6.

مقيمي، غلامحسن. مقايسه انديشه سياسي امام خميني (ره) و محقق نائيني، رسالت، 2/2/1381 و 3/2/1381 و 4/2/1381 و 5/2/1381 و 7/2/1381، ص 3.

ميرابراهيمي،‌ روزبه. نظام خلافت واحد در ديدگاه سيدجمال‏الدين اسدآبادي،‌ ويژه‏نامه انديشه (ضميمه مردم‏سالاري)، 3/2/1381، ص 4.

نگاه استاد شهيد مطهري به عدالت اجتماعي: براساس دست نوشته منتشر نشده، كيهان، 14/2/1381، ص 6.

 

احزاب و گروهها ـ اقوام

بيات، كاوه. كردهاي مرزنشين، نوروز، 8/2/1381، ص 7.

نورمحمدي، قاسم. حزب توده در بحران؛ نامه‏اي از رضا روستا، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 174-183.

وحدت، فرزين. گفتار جنبش چريكي ماركسيستي در ايران و معضل مدرنيته، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 137-149.

 

زنان

اتحاديه، منصوره (نظام مافي). نقش زنان در انقلاب مشروطه، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]157[ - 169.

پايدار، پروين. زنان و عصر تمدن بزرگ، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 91-135.

ابراهيم‏زاده، فرزانه. دارالفنون؛ تنها، خاموش، از ياد رفته: يادبود يكصد و پنجمين سالروز بنياد دارالفنون، ايران، 26/2/1381، ص 9 و 30/2/1381، ص 18.

تخت سليمان، گنجينه‏اي ناشناخته از تاريخ كهن ايران، همشهري، 24/2/1381، ص 18.

قلعه بابك، همشهري، 29/2/1381، ص 18.

مدرسه‏اي به وسعت يك فرهنگ (بخش اول)، ايران، 26/2/1381، ص 9.

مسجد عليشاه، همشهري، 11/2/1381، ص 16.

وحيدمنش، پروانه. گنجينه‏اي در پستو!: كتابخانه بيوتات سلطنتي، ايران، 30/2/1381، ص 18.

 

جغرافياي تاريخي

مولايي، يوسف. چگونگي اثبات حق حاكميت ايران در خزر (قسمت دوم)، ايران، 1/2/1381، ص 7.

ميرسنجري، مهرداد. دفاع ايران از يك حق تاريخي، ايران، 5/2/1381، ص 9.

 

ادبيات معاصر

خاتمي، احمد. مضامين سياسي و اجتماعي در شعر مشروطه، تاريخ معاصر ايران، سال پنجم، ش 18، تابستان 1380، ص ]83[ - 101.

 

هنر معاصر

لطفيان، پويا. دست اجنبي كوتاه، اندوخته (ضميمه حيات نو)، 19/2/1381، ص 15.

 

نقد و بررسي كتاب

ايران وتجدد: بررسي كتاب ما و غرب، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 30/2/1381، ص 12.

بهزادي، ناهيد. منشات فرهاد ميرزا معتمدالدوله، كتاب ماه: تاريخ و جغرافيا، سال پنجم، ش 3  و 4، دي و بهمن 1380، ص 40-45.

بيات، كاوه. بن‏بست پهلوي (نقد و بررسي كتاب خليل ملكي به روايت اسناد ساواك تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات)، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 201-209.

تاريخ انقلاب بر دوش پابرهنگان: (بررسي جلد اول كتاب نهضت امام خميني نوشته حميد روحاني)، جمهوري اسلامي. 30/2/1381، ص 9.

ريشه‏ هاي تجدد ايراني: بررسي كتاب تجدد و تجددستيزي در ايران نوشته عباس ميلاني، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 2/2/1381، ص 12.

زرسالاران و زدودن حافظه تاريخي: گفت وگو با عبدالله شهبازي مورخ و محقق حوزه تاريخ معاصر پيرامون كتاب زرسالاران يهودي و پارسي، كيهان، 31/2/1381، ص 9.

شرق‏شناسي وارونه؟! : بررسي كتاب روشنفكران ايراني و غرب،  تاليف مهرزاد بروجردي، ترجمه جمشيد شيرازي، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 9/2/1381، ص 12.

متين، افشين. معمايي نه چندان پنهان: بيوگرافي سياسي و مسئله‏اي به نام مسئوليت روشنفكري (نقد و بررسي كتاب معماي هويدا نوشته عباس ميلاني)، گفتگو، ش 32، تابستان 1380، ص 210-240.

موانع توسعه سياسي در ايران: بررسي كتابي از دكترحسين بشيريه، ايران سياسي (ضميمه ايران)، 24.2.1381، ص 12.

نه قديس، نه شيطان، بلكه يك انسان: گزارشي از كتاب مسلماني در جست وجوي ناكجاآباد، زندگينامه‏ي سياسي علي شريعتي، ايران، 19/2/1381، ص 6.









 












 
www.iichs.org