ستارخان

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 173
بايبوري‌ ، [حسين‌]. '' تاريخ‌ ارسباران‌'' تهران‌ :ابن‌ سينا،.1341 (30 (
شماره‌ راهنما : 1341 2ب‌6ر DSR 2073 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 147
سپهرم‌ ، اميرمسعود. '' تاريخ‌ برگزيدگان‌ وعده‏اي‌ از مشاهير ايران‌ و عرب‌'' تهران‌: زوار،.1341 (پنجاه‌ و پنجم‌ ، 624ص)
شماره‌ راهنما : 8الف‌9هـ DSR 1551 /
شماره‌ راهنما : 2ت‌22س‌ CT 203 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 110 
وحيدنيا ، سيف‌الله‌. '' خاط‌رات‌ و اسناد . ج‌ 3'' تهران‌ : وحيد،.1367
شماره‌ راهنما : 5الف‌3و DSR 1168 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 337
اكبري‌ بيدقي‌ ، محمدرضا. '' دائره‌المعارف‌ نام‌'' تهران‌: انتشارات‌ ارديبهشت‌،.1371 (775 ص)
شماره‌ راهنما : 2د7الف‌ CS 3020 /

 

نام‌ : ستارخان
شماره‌ صفحه‌ : 791
اسدي‌زاده‌ ، پرويز ، [وديگران‌]. '' دائره‌المعارف‌ يا فرهنگ‌ دانش‌ و هنر'' تهران‌ : 1349 (1605ص)
شماره‌ راهنما : 1349 2د AE 36 /

 

نام‌ : ستارخان
شماره‌ صفحه‌ : 5
رئيس‌‏نيا ، رحيم‌ . ناهيد ، عبدالحسين‌. '' دو مبارز جنبش‌ مشروط‌ه‌'' تهران‌ : آگاه‌، (دوازده‌ + ، 270 ص‌)
شماره‌ راهنما : ر4س‌ DSR 1453 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 55
علوي‌ ، ابوالحسن‌. '' رجال‌ عصر مشروط‌يت‌'' تهران‌ : اساط‌ير،.1363 (175 ص‌ .)
شماره‌ راهنما : 3ر8ع‌ DSR 1440 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 385
صفايي‌ ، ايراهيم‌. '' رهبران‌ مشروط‌ه‌'' تهران‌ : جاويدان‌، .1344 (د ، 774 ص‌)
شماره‌ راهنما : 9ر7ص‌ DSR 1440 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 3
صفايي‌ ، ابراهيم‌. '' رهبران‌ مشروط‌ه‌ ، ستارخان‌'' بي‌ جا : بي‌ نا، .1343 (28 ص)
شماره‌ راهنما : 9ر7ص‌/ 4س‌ DSR 1453 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 9
ابرامي‌ ، هوشنگ‌. '' ستارخان‌ سردارملي‌'' تهران‌ : توس‌،.1352 (257)
شماره راهنما : 1352 2الف‌4س‌ DSR 1453 /

 

www.iichs.org