پيشه‏وري، جعفر  

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه : 406
هوشنگ‌ مهدوي‌ ، عبدالرضا. '' انقلاب‌ ايران‌ به‌ روايت‌ راديو بي‌ بي‌ سي‌'' تهران‌ : ط‌رح نو،.1372 (سي‌ و دو ، 607 ص)
شماره‌ راهنما : 8الف‌9هـ DSR 1551 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 5
پيشه‌وري‌ ، جعفر. '' تاريخچه ‌حزب‌ عدالت‌ . اسناد جنبش‌ كارگري‌ ايران‌ ، 3 : در شناخت‌ ايران تهران‌ : علم‌،. 1359 ([9] ، 56 ص‌(
شماره‌ راهنما : 1359 2ت‌9پ‌ DSR 1418 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 98
مهدي‌‏نيا ، جعفر. '' زندگي‌ سياسي‌ رزم‌ آرا'' تهران‌: پانوس‌ ، پاسارگاد،. 1366 ([11] ، 466ص)
شماره‌ راهنما : 1363 9م‌4ز DSR 1486 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 174
الموتي‌ ، ضياءالدين‌. '' فصولي‌ از تاريخ‌ مبارزات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ ايران‌ : جنبشهاي چپ‌'' تهران‌: شركت‌ انتشارات‌ چاپخش‌، (600)
شماره‌ راهنما : 7الف‌6ر HD 385 /2 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 43
ايران‌ وزارت‌ كشور . دفتر انتخابات‌. '' فهرست‌ اسامي‌ و مشخصات‌ نمايندگان‌ 24 دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌'' تهران‌: وزارت‌ كشور ، دفتر انتخابات‌،. 1368 (294 ص‌ (
شماره‌ راهنما : 1368 9ف‌9الف‌ DSR 84 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 182
تبريزي‌ شيرازي‌، محمدرضا. '' نقش‌ فريدون‌ توللي‌ در ادبيات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ دوران‌ ديكتاتوري‌ محمدرضاشاهي‌''، ''67960'' تهران‌: آذين‌،. 1376 (360 ص‌(
شماره‌ راهنما : 7ن‌2ت‌ PIR 7999 /

 

نام : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 313
شجيعي‌ ، زهرا. '' نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در بيست‌ و يك‌ دوره‌ قانونگذاري‌ : مط‌العه از نظ‌ر جامعه‌‏شناسي‌ سياسي‌'' (بي‌جا): موسسه‌ مط‌العات‌ و تحقيقات‌ اجتماعي‌،.1344 (سي‌ ودو،392، ط‌ ص‌)
شماره‌ راهنما : 1366 8ن‌3ش‌ DSR 84 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر جوادزاده ‌خلخالي‌ ، پرويز
شماره‌ صفحه‌ : 116
كيانوري‌ ، نورالدين‌ .'' خاط‌رات‌ نورالدين‌ كيانوري‌'' تهران‌: انتشارات‌ اط‌لاعات‌ ، موسسه تحقيقاتي‌ و انتشاراتي‌ ديدگاه‌، (687 ص‌ (
شماره‌ راهنما : 9ك‌9ك‌ DSR 1486 /

 

www.iichs.org