كليدواژه : پسيان، محمدتقي

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 73 
حائري‌ ، هادي‌.'' آثار منتشر نشده‌ عارف‌ قزويني‌ شاعر ملي‌ ايران‌''تهران: جاويدان‌،.1372 (526 ص)
شماره‌ راهنما : 1372 2آ2ع‌ PIR 7768 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 404
هوشنگ‌ مهدوي‌ ، عبدالرضا. '' انقلاب‌ ايران‌ به‌ روايت‌ راديو بي‌ بي‌ سي‌''تهران‌ :ط‌رح‌ نو،.1372 (سي‌ و دو ، 607 ص)
شماره‌ راهنما : 8الف‌9هـ DSR 1551 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌  : 354  
عباسي‌ ، محمد. '' تاريخ‌ انقلاب‌ ايران‌'' تهران‌ : شرق‌، 1385 (840 ص‌ .)
شماره‌ راهنما : 1358 2ت‌2ع‌ DSR 1409 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 283 
افسر ، پرويز. '' تاريخ‌ ژاندارمري‌ ايران‌ . ج‌ 1'' قم‌ : بي‌ نا،.1332 (441(
شماره‌ راهنما : 2ت‌7الف‌ DSR 116 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 74
سعيدي‌، جعفر، -1342 ، گردآورنده‌. ''چراغ‌ تجربه‌: سرگذشت‌ جمعي‌ از مشاهير بقلم‌ خودشان‌''، ''67039'' تهران‌: ثالث‌،.1376 (695 ص)
شماره‌ راهنما : 4چ‌7س‌ CT 1883 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 164
مرسلوند ، حسن‌. ''زندگينامه‌ رجال‌ و مشاهير ايران‌ . ج‌ 2'' تهران‌ : الهام‌،.1369
شماره‌ راهنما : 9ز4م‌ DSR 1485 /

 

نام‌: پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 324 
لايارد ، اوستن‌ هنري‌. ''سفرنامه‌ لايارد يا ماجراهاي‌ اوليه‌ در ايران‌'' تهران‌ ، وحيد،.1367 (ه ، [3] ، 360 ص‌ .)
شماره‌ راهنما : 1367 7س‌2ل‌ DSR 1366 /5 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 26 
''شرح‌ حال‌ كلنل‌ محمدتقي‌ خان‌ پسيان‌'' تهران‌ : سحر، .1306 (4 ، 112 ص)
شماره‌ راهنما : 1356 4ش‌ DSR 1466 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 267
آذري‌ ، علي‌. '' قيام‌ كلنل‌ محمدتقي‌ خان‌ پسيان‌'' (تهران‌؟) : بنگاه‌ مط‌بوعاتي‌ صفي‌عليشاه‌، .1368 (508 ص .)
شماره‌ راهنما : 1355 2ت‌4گ‌ DSR 1488 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي
شماره‌ صفحه‌ : 250
آذري‌ ، علي‌. '' قيام‌ كلنل‌ محمدتقي‌ خان‌ پسيان‌'' (تهران‌؟) : بنگاه‌ مط‌بوعاتي صفي‌عليشاه‌، .1368 (508 ص‌) 
شماره‌ راهنما : 1355 ت‌4گ‌ DSR 1488 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي
شماره‌ صفحه‌ : 69 
اميرعلايي‌ ، شمس‌الدين‌. '' مجاهدان‌ و شهيدان‌ راه‌ آزادي‌'' تهران‌ : دهخدا، .1358 (ح‌ + 604) 
شماره‌ راهنما : 1358 3م‌8الف‌ DSR 80 /

 

www.iichs.org