زندگينامه

 

1. نام:         اسفندياري، ثريا

شماره صفحه:    334
اطلاعات ماخذ:   شاهيد، جعفر. دودمان پهلوي: جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران و تاريخ و شرح حال خاندان سلطنتي،‌ بي جا: جعفر شاهيد، (514 ص).

 

2. نام:          پهلوي، اشرف

شماره صفحه:    455
اطلاعات ماخذ:   شاهيد، جعفر. دودمان پهلوي: جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران و تاريخ و  شرح حال خاندان سلطنتي، بي جا: جعفر شاهيد، (514 ص).

 

3.نام:          پهلوي، تاج الملوك

شماره صفحه:    442

اطلاعات ماخذ:   شاهيد، جعفر. دودمان پهلوي: جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران و تاريخ و شرح حال خاندان سلطنتي بي جا: جعفر شاهيد، (514 ص).

 

4.نام:          پهلوي، رضاشاه

شماره صفحه:    7
اطلاعات ماخذ:   شاهيد، جعفر. دودمان پهلوي: جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران و تاريخ و شرح حال خاندان سلطنتي ، بي جا: جعفر شاهيد، (514 ص).

 

5.نام:          فاطمي، حسين

شماره صفحه:    472

اطلاعات ماخذ:        نجاتي، غلامرضا. جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332، تهران، شركت سهامي انتشار، 1368، (شانزده، 664، 68 ص).

 

6.نام:          كاشاني، ابوالقاسم

شماره صفحه:    204

اطلاعات ماخذ:   قديمي، ذبيح الله. تاريخ انقلاب نفت ايران ، بي جا: بي نا، 1332، (ص).

 

7.نام:          كاشاني، مصطفي

شماره صفحه:    207
اطلاعات ماخذ:   روحانيت و اسرار فاش نشده از: نهضت ملي شدن نفت ،‌ قم: دارالفكر، (236 ص).

 

8.نام:          پهلوي، محمدرضاشاه

شماره صفحه:    104

اطلاعات ماخذ:   شاهيد، جعفر. دودمان پهلوي: جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران و تاريخ و شرح حال خاندان سلطنتي ، بي جا: جعفر شاهيد، (514 ص).

 

9.نام:         مصدق، محمد

شماره صفحه:    487
اطلاعات ماخذ:   نجاتي، غلامرضا. جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332‌ ، تهران: شركت سهامي انتشار، 1368، (شانزده، 664، 68 ص).

 

10نام:          همدم السلطنه، فاطمه

شماره صفحه:    508

اطلاعات ماخذ:   شاهيد، جعفر. دودمان پهلوي: جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران و تاريخ و شرح حال خاندان سلطنتي، بي جا: جعفر شاهيد، 0514 ص).

www.iichs.org