مدرس، حسن  

 

نام‌ : مدرس‌ ، حسن
شماره‌ صفحه : 20
گلي‌زاده‌، رضا. '' آشناي‌ عرشيان‌: سيري‌ در زندگاني‌ آثار و انديشه‌هاي‌ حكيم‌ ميرزا مهدي الهي‌ قمشه‌اي‌''، ''67910'' قم‌: قيام‌،. 1376 (312 ص‌(
شماره‌ راهنما : 8گ‌7الف‌ BP 55 /3 /

 

نام‌ : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 430
هوشنگ‌ مهدوي‌ ، عبدالرضا. '' انقلاب‌ ايران‌ به‌ روايت‌ راديو بي‌ بي‌ سي‌'' تهران‌ : ط‌رح‌ نو،.1372 (سي‌ و دو ، 607 ص)
شماره‌ راهنما : 8الف‌9هـ DSR 1551 /

 

نام‌ : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 227
سپهرم‌ ، اميرمسعود. '' تاريخ‌ برگزيدگان‌ و عده‏اي‌ از مشاهير ايران‌ و عرب‌'' تهران‌ :زوار،.1341 (پنجاه‌ وپنجم‌ ، 624ص) 
شماره‌ راهنما : 2ت‌22س‌ CT 203 /

 

نام : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 432
مكي‌ ، حسين‌. '' تاريخ‌ بيست‌ ساله‌ ايران‌ . ج‌ 1'' تهران‌ : نشر ناشر،. 1363
شماره‌ راهنما : 2ت‌7م‌ DSR 1488 /

 

نام : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 209
دانشورعلوي‌ ، نورالله‌ .'' تاريخ‌ مشروط‌ه‌ ايران‌ وجنبش‌ وط‌ن‌‏پرستان‌ اصفهان‌ وبختياري‌'' تهران‌ : دانش‌، . 1335(229 ص‌ (
شماره‌ راهنما : 1335 2ت‌2د DSR 1433 /

 

نام :مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 95
صفايي‌ ، ابراهيم‌. '' خاط‌ره‌ هاي‌ تاريخي‌'' تهران‌ : كتاب‌ سرا،. 1368 ([5] ، 224 ص‌)
شماره‌ راهنما : 1368 2ح‌7ص‌ DSR 1485 /

 

نام : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 334
طلوعي، محمود.'' خواندنيهاي‌ قرن‌ : برگزيده‌ مط‌الب‌ خواندني‌ مط‌بوعات‌ يكصد سال‌ اخير'' تهران‌ : نشر گفتار،. 1365 ([5] ، 416 ص)
شماره‌ راهنما : 9خ‌8ط‌ PIR /

 

نام‌ : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌ : 542
اكبري‌ بيدقي‌ ، محمدرضا. '' دائره‌المعارف‌ نام‌'' تهران‌ : انتشارات‌ ارديبهشت‌،.1371 (775 ص‌(
شماره‌ راهنما : 2د7الف‌ CS 3020 /

 

نام‌ : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌: 64
علوي‌ ، ابوالحسن‌. ''رجال‌ عصرمشروط‌يت‌'' تهران‌ : اساط‌ير،.1363 (175 ص)
شماره‌ راهنما : 3ر8ع‌ DSR 1440 /

 

نام‌: مدرس، حسن
شماره‌ صفحه‌ : 3
حيدري‌ نوري‌ ، مسعود. '' زندگي‌ و مبارزات‌ شهيد آيت‌الله‌ سيدحسن‌ مدرس‌ براي نوجوانان '' تهران : پرستو،. 1361 ([115] ص‌ .)
شماره‌ راهنما : 1361 9ن‌4م‌ DSR 1486 /

 

نام‌ : مدرس‌ ، حسن‌
شماره‌ صفحه‌: 55
بذرافشان‌، مرتضي‌. ''سيد محمدكاظ‌م‌ يزدي‌: فقيه‌ دورانديش‌''، ''68046'' قم‌: حوزه‌ علميه‌ قم‌،. 1376 (156 ص‌)
شماره‌ راهنما: ب‌4ي‌ BP 55 /3 /

 

www.iichs.org