آق اولي، فرج الله

 

نام‌ : آق‌اولي‌، فرج‌الله
شماره‌صفحه‌: 550
''يغما : نامه‌ماهيانه‌ادبي‌، علمي‌، تاريخي‌، اجتماعي‌. س‌''(تهران (.1357-1327:

 

نام‌ : آق‌اولي‌، فرج‌الله
شماره‌صفحه‌ : 802
مشار ، خانبابا.''مولفين‌كتب‌چاپي‌فارسي‌و عربي‌از آغاز چاپ‌تاكنون‌ج‌''(بي‌جا‏پاپيروس‌،.1344-1340

 

نام‌ : آق‌اولي‌، فرج‌الله
شماره‌صفحه‌ : 1
ايران‌. انجمن‌آثار ملي‌.''يادنامه‌شادروان‌سپهبد فرج‌الله‌آق‌اولي‌''تهران‌:انجمن‌آثار ملي‌،(188ص)

 

نام‌ : آق‌اولي‌، فرج‌الله
شماره‌صفحه‌ : 28
صفايي‌، ابراهيم‌.''رضا شاه‌كبيردرآئينه‌خاط‌رات‌''تهران‌:وزارت‌فرهنگ‌و هنر ، اداره‌كل‌نگارش‌،(464 ص‌.)

 

نام‌ : آق‌اولي‌، فرج‌الله
شماره‌صفحه : 49
مرسلوند ، حسن‌.''زندگينامه‌رجال‌ومشاهير ايران‌. ج‌''تهران‌:الهام‌،.1369)

 

www.iichs.org