واقعه آذربايجان

 

 

عنوان‌ : آذربايجان‌ از 1324 تا 1325
پديدآور : مدرس‌، ضياءالدين‌
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: چهره‌ آذرآبادگان‌
سال‌ : سال‌ 1353 ، صفحه‌ : 136-114

 

عنوان : آذربايجان‌: حزب‌ توده‌ و فرقه‌ دموكرات‌
پديدآور : ابراهيمان‌، ادموند
مولف‌ (ان‌): ترجمه‌ قدرت‌الله روشني
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: يغماي‌ سي‌ و دوم‌
سال‌ : سال‌ 1370 ، صفحه‌ : 496-454

 

عنوان : بر آذربايجان‌ چه‌ گذشت‌ ؟
پديدآور : متيني‌، جلال
زبان‌: فارسي‌
مشخصات‌ عنوان‌ماخذ: ايرانشناسي
سال‌ : 8 (1375) ، شماره‌ : 3 ، ماه‌ : پائيز ، صفحه‌ : 462-441

 

عنوان‌ : بر سر زندانيان‌ گروه‌ 53 نفر ميان‌ دادگستري‌ خاط‌رات‌ دكتر جهانشاهلو معاون‌ پيشه‌وري‌ در جريان‌ غائله‌ فرقه‌ دموكرات‌ آذربايجان‌
پديدآور : جهانشاهلو
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: كهكشان‌
سال‌ : 1375 ، شماره‌ : 48 ، ماه‌ : آبان‌ ، صفحه‌ : 77-74و88و91

 

عنوان‌ : چگونه‌ سران‌ فرقه‌ دموكرات‌ آذربايجان‌ نوكر مط‌يع‌ محمدرضا پهلوي‌ شدند
پديدآور : توانا ، مرادعلي‌ 
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: كيهان
سال‌ : 1375/8/22 ، صفحه‌ : 6

 

عنوان‌ : حوادث‌ آذربايجان‌
زبان‌: فارسي‌
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: طلااعات‌ هفتگي‌
سال‌ : 6 (1325) ، شماره‌ : 254 ، ماه‌ : خرداد ، صفحه‌ : 3

 

عنوان‌ : خاط‌ره‌اي‌ از دوران‌ حاكميت‌ فرقه‌ دموكرات‌ آذربايجان‌. ژنرال‌ وابسته‌ ادعاي‌ ميهن‌ پرستي‌ داشت‌ پديدآور : جم‌، حيدر
زبان‌: فارسي‌
مشخصات‌ عنوان‌ماخذ: كيهان‌‌
سال‌ : 1380 ، شماره‌ : 17253 ، ماه‌ : آذر ، صفحه‌ : 7

 

عنوان‌ : در پيرامون‌ تاريخ‌ هجده‌ ساله‌ آذربايجان‌
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: كاروند كسروي‌
سال‌ : سال‌ 1352 ، صفحه‌ : 197-187‌

 

عنوان‌ : غائله‌ آذربايجان‌
زبان‌: فارسي
مشخصات‌ عنوان ‌ماخذ: ارتش
سال‌ : 6 (1326) ، شماره‌ : 4 ، ماه‌ : تير ، صفحه‌ : 9-7

 

عنوان‌ : فرار پيشه‌وري‌ و اعضاي‌ فرقه‌ دموكرات‌ به‌ شوروي‌
مشخصات‌ عنوان‌ماخذ: كار و كارگر‌
سال‌ : 1375/9/27 ، صفحه‌ : 8‌

 

عنوان‌ : منزلگاه‌ هيچكس‌ نه‌ دمكرات‌ ، نه‌ سوسياليست‌ ، نه‌ ملي‌: خاط‌رات‌ مهدي‌ خانبابا تهراني‌" از فراز و فرود شور ملي‌ مقاومت‌
مشخصات‌ عنوان‌ ماخذ: پيام‌ امروز‌
سال‌ : 1378 ، شماره‌ : 30 ، ماه‌ : ارديبهشت‌ ، صفحه‌ : 81-70

 

www.iichs.org