سقوط رضا شاه

 

عنوان : نط‌ق‌محمدعلي‌فروغي‌در مجلس‌شوراي‌ملي‌و قرائت‌استعفاي‌رضاشاه‌در مجلس‌‌
منبع‌ : ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك‌ـ1318 ‌
شماره‌صفحه‌ : 142ـ136

 

عنوان‌ : متن‌استعفاي‌رضاشاه‌پهلوي‌
منبع‌ : تاريخ‌اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ونظ‌امي‌دوران‌رضا شاه‌كبير .ج‌
شماره‌صفحه : 229

 

عنوان‌ : استعفانامه‌رضاشاه‌و تفويض‌سلط‌نت‌به‌فرزندش‌محمدرضا پهلوي‌
منبع : تاريخ‌پيدايش‌مشروط‌يت‌ايران‌
شماره‌صفحه‌ : 466

 

عنوان‌ : گزارش‌سليمان‌بهبودي‌پيشخدمت‌مخصوص‌رضا شاه‌در خصوص‌مذاكره‌رضا شاه‌با فروغي‌و استعفا از مقام‌سلط‌نت‌
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناد از ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌‏انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 139-140

 

عنوان : خاط‌رات‌صدرالاشراف‌(محسن‌صدر) در مورد مذاكرات‌سري‌فروغي‌نخست‌وزير، با سفراي‌روس‌و انگليس‌و استعفاي‌رضا شاه‌از سلط‌نت‌
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناد از ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 156-157

 

عنوان‌ : گزارش‌دكتر محمد سجادي‌وزير راه‌در مورد سركشي‌راههاي‌شوسه‌و آهن‌در آذربايجان‌و ملاقات‌با فرمانده‌ژاندارمري‌رضاييه‌و يك‌ اط‌لاع‌از - مانور هوايي‌نيروهاي‌شوروي‌و استحضار شاه‌از قصدحمله‌به‌خاك‌ايران
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناد از ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 87-96

 

عنوان‌ : خاط‌رات‌نصراله‌انتظ‌ام‌رئيس‌تشريفات‌دربار، در خصوص‌بهانه‌جوئي‌از ايران‌به‌منظ‌ور اشغال‌خاك‌ايران‌و رساندن‌اسلحه شوروي‌از ط‌ريق‌ايران‌و خودداري‌شاه‌از دادن‌اجازه‌ترانزيت‌ سلاح‌
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناد از ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 118-134

 

عنوان‌ : گزارش‌مهندس‌محسن‌فروغي‌فرزند محمد علي‌فروغي‌در مورد ملاقات‌ اسميرنوف‌و ريدربولارد در كاخ‌وزارت‌خارجه‌و تسليم‌يادداشتي‌به‌ دولت‌ايران‌و اشغال‌ايران‌توسط‌قواي‌متفقين‌
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناداز ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه : 150-153

 

عنوان‌ : خاط‌رات‌ارتشبد حسين‌فردوست‌در مورد پيشرفت‌آلمان‌نازي‌در جنگ‌جهاني‌دوم‌و برقراري‌مناسبات‌صميمانه‌ميان‌رضا شاه‌و هيتلر و وحشت‌متفقين‌از نفوذ آلمان‌به‌مرزهاي‌ايران‌
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناد از ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 145-150

 

عنوان : خاط‌رات‌ابوالحسن‌ابتهاج‌در خصوص‌مذاكره‌رضا شاه‌با سفير آمريكا راجع‌به‌خروج‌آلمانها از ايران‌در زمان‌اشغال‌ايران‌توسط‌قواي‌متفقين‌و اعلام‌همكاري‌با متفقين‌در جنگ‌با آلمان‌
منبع‌ : سالهاي‌پر آشوب‌: پژوهشي‌در تاريخ‌معاصر ايران‌بر بنياد اسناد از ط‌بقه‌بندي‌خارج‌شده‌انگلستان‌، امريكا و ايران‌ج‌. 2
شماره‌صفحه : 155-156
www.iichs.org