واقعه آذربايجان

 

پديدآور: نويسنده‌ عبدالرحمن‌ فرامرزي‌ به‌ كوشش‌ حسن‌ فرامرزي‌
عنوان‌: استاد فرامرزي‌ و قضيه‌ آذربايجان
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، دستان‌، 1379

 

پديدآور: اداره‌ كل‌ آرشيو، اسناد و موزه‌
عنوان‌: بحران‌ آذربايجان‌ (1324-25) به‌ روايت‌ اسناد نخست‌وزيري‌
وضعيت‌ نشر: .1 [تهران‌]، مركز اسناد رياست‌ جمهوري‌، 1375

 

پديدآور: به‌ كوشش‌ رسول‌ جعفريان‌
عنوان‌: بحران‌ آذربايجان‌ (سالهاي‌ 1325-1324ش‌): خاط‌رات‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌ ميرزا عبدالله‌ مجتهدي‌ , وضعيت نشر: .1‌
تهران‌، موسسه‌ مط‌العات‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌، 1381

 

پديدآور: گردآوري‌ و نگارش‌ جهانگير موسوي‌زاده‌
عنوان‌: تبريز زير چكمه‌هاي‌ ارتش‌ سرخ
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، نشر موسوي‌زاده‌، 1381 

 

پديدآور: اثر روبرت‌ روسو
عنوان‌: جنگ‌ آذربايجان‌ در 1324
وضعيت‌ نشر: .1 [بي‌جا، بي‌نا، 13 [

 

پديدآور: محمود پزشكي‌ اصفهاني‌
عنوان‌: [چكامه‌ بمناسبت‌ وقعه‌ آذربايجان‌[
وضعيت‌ نشر: .1 زابل‌، محمود پزشكي‌ اصفهاني‌، 1332

 

پديدآور: در گفتگو با علي‌اشرف‌ درويشيان‌
عنوان‌: خاط‌رات‌ صفر خان‌ (صفر قهرمانيان‌(
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، نشرچشمه‌، 1378

 

پديدآور: تهيه‌ و تنظ‌يم‌ حميد ملازاده‌
عنوان‌: رازهاي‌ سر به‌ مهر: اسناد و اط‌لاعات‌ ط‌بقه‌ بندي‌ شده‌ وقايع‌ پشت‌ پرده‌ سالهاي‌ 1323-25
وضعيت‌ نشر: .1 تبريز، مهد آزدي‌، 1376

 

پديدآور: احمد كسروي‌
عنوان‌: سرنوشت‌ ايران‌ چه‌ خواهد شد؟ و امروز چاره‌ چيست
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، شركت‌ سهامي‌ چاپاك‌، 1357

 

پديدآور: تاليف‌ خانبابا بياني‌ ويرايش‌ سعيد قانعي‌
عنوان‌: غائله‌ آذربايجان‌: مستند به‌ اسناد تاريخي‌ و سياسي‌ و آرشيوي
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، زرياب‌، 1375

 

پديدآور: نصرالله‌ سيف‌پور فاط‌مي‌
عنوان‌: گزند روزگار: خاط‌راتي‌ از تحولات‌ فارس‌ در آستانه‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌، مجلس‌ چهاردهم‌ و بحران‌ آذربايجان‌، 1317-1325
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، موسسه‌ نشر و پژوهش‌ شيرازه‌، 1379

 

پديدآور: نجفقلي‌ پسيان‌
عنوان‌: مرگ‌ بود بازگشت‌ هم‌ بود: تاريخچه‌ فرقه‌ دمكرات‌ آذربايجان‌ و حزب‌ كومله‌ كردستان‌، از سقوط‌ پادگانهاي‌ آذربايجان‌ تا استقرار نيرو
وضعيت‌ نشر: .1 [بي‌جا]، بنگاه‌ مط‌بوعاتي‌ امروز، -1328

 

www.iichs.org