15 خرداد

 

شماره راهنما (کنگره): 2 ت م /        DSR  153پدیدآور: مؤلف جواد منصوری

عنوان: تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد

وضعیت نشر: 1. تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،       - 1377.      فروست: 1. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 36 تاریخ انقلاب، 11     موضوع : 1. قیام پانزده خرداد 1342- اسناد و مدارک. 2. ایران – تاریخ – پهلوی، 1357- 1320- جنبشها و قیامها – اسناد و مدارک      تعداد مجلد: 5   سایر اطلاعات: 1. فارسی 2. فارسی 3. فارسی 4. فارسی 5. فارسی

 

 شماره راهنما (کنگره): 8 ح/       DSR  1533پدیدآور: اثر ت _ ب

عنوان: حماسه ای شعرگونه از نهضت اسلامی 15 خرداد 1342 ایران

وضعیت نشر: 1. [بی جا، بی نا، 13]      موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342 – شعر    تعداد مجلد: 1    سایراطلاعات: 1. فارسی

 

شماره راهنما (کنگره): 2 خ ب/ DSR  1533       پدیدآور: زیر نظر علی باقری

عنوان: خاطرات 15 خرداد

وضعیت نشر: 1. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1374-     فروست: 1. خاطرات 6، 12، 16، 15، 17    مندرجات: ج. 2. ماجرای آغاز انقلاب اسلامی در تبریز قسمت اول ج. 3. ماجرای آغاز انقلاب اسلامی در تبریز قسمت دوم ج. 4. بازار     موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342- خاطرات و   تعداد مجلد: 6    سایر اطلاعات: 1. فارسی 2. فارسی 3. فارسی 4. فارسی 5. فارسی 6. فارسی ک. ا

 

شماره راهنما (کنگره): 1373 4غ خ / DSR  1533        پدیدآور: به کوشش جلیل عرفان منش

عنوان: خاطرات 15 خرداد، شیراز

وضعیت نشر: 1. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1373    فروست: 1. خاطرات 5    موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342- خاطرات    تعداد مجلد: 3    سایر اطلاعات: 1. فارسی 2. فارسی 3. فارسی

 

شماره راهنما (کنگره): 89ر/ DSR 1533

عنوان: روحانیت و پانزده خرداد

وضعیت نشر: 1. [بی جا] ، انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا، [13]     موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342 2. ایران – تاریخ – پهلوی، 1357-1320 – جنبشها و قیامها 3. ایران – تاریخ – پهلوی، 1357-1320- روحانیت    تعداد مجلد: 1   سایر اطلاعات: 1. فارسی

 

پديدآور: محمود پزشكي‌ اصفهاني‌
عنوان‌: [چكامه‌ بمناسبت‌ وقعه‌ آذربايجان‌[
وضعيت‌ نشر: .1 زابل‌، محمود پزشكي‌ اصفهاني‌، 1332

 

شماره راهنما (کنگره) : 1362 9 ش د/       DSR 1533 پدیدآور: گردآوری و تنظیم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد یادبودها

عنوان: شهدای روحانیت خرداد – 42 بهمن 57

وضعیت نشر: 1. قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اسلامی     فروست: 1. دفتر تبلیغات اسلامی 1    موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342 2. ایران – پهلوی، 1357- 1320- جنبشها و قیامها     تعداد مجلد: 1    سایر اطلاعات: 1. فارسی

 

 

شماره راهنما (کنگره) : 1355 8 ع الف      DSR  153 پدیدآور: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

عنوان : علما و محرم

وضعیت نشر: 1. [بی جا] ، دوازدهم محرم، 1355    موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342 2. ایران- تاریخ – پهلوی، 1357-1304 – جنبشها و قیامها    تعداد مجلد: 1    سایر اطلاعات: 1. فارسی

 

شماره راهنما (کنگره): 9 ق/ DSR  1533        پدیدآور: دهنوی

عنوان: قیام خونین 15 خرداد 42 به روایت اسناد

وضعیت نشر: 1. [بی جا]، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1360     موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342- اسناد و مدارک 2. ایران – تاریخ – پهلوی، 1357- 1320     تعداد مجلد : 3    سایر اطلاعات: 1. فارسی 2. فارسی 3. فارسی

 

پديدآور: تاليف‌ خانبابا بياني‌ ويرايش‌ سعيد قانعي‌
عنوان‌: غائله‌ آذربايجان‌: مستند به‌ اسناد تاريخي‌ و سياسي‌ و آرشيوي
وضعيت‌ نشر: .1 تهران‌، زرياب‌، 1375

 

شماره راهنما (کنگره) : 4 م ب/    Z 3369 پدیدآور: تهیه و تنظیم مرکز اسناد انقلاب اسلامی

عنوان: کتابشناسی 15 خرداد

وضعیت نشر: 1. تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1375   موضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342- کتابشناسی 2. ایران – تاریخ – پهلوی، 1357- 1320 – جنبشها و قیامها – کتابشناسی    تعداد مجلد: 2   سایر اطلاعات : 1. فارسی 2. فارسی

 

 

www.iichs.org