تحصن علما

 

1. عنوان: نامه‌ انجمن‌ اسلامي‌ شيراز به‌ مستشارالدوله‌: وقايع‌ مشروطه‌ خواهي‌ مردم‌ در شيراز،فعاليت‌ افراد در مخالفت‌ با قوام‌ الملك‌ و پسرانش‌

منبع‌: خاطرات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..2 اسناد مشروطه‌ 1325ـ1330

شماره‌ صفحه‌: 212تا215

 

2.عنوان‌: نامه‌ علي‌قلي‌ سرداراسعدبختياري‌ به‌ محمدحسن‌ امين‌الضرب‌ مبني‌ بر مهاجرت‌ علما به‌ قم‌ قبل‌ از صدور فرمان‌ مشروطيت‌

منبع‌: بررسيهاي‌ تاريخي‌ . س‌ 1 . ش‌ 1 و 2

شماره‌ صفحه: ‌125

 

3.عنوان‌: تلگراف‌ محمدعلي‌شاه‌ قاجار مبني‌ براعتراض‌ نسبت‌ به‌ دعوت‌ سفارت‌ انگلستان‌ از سران‌ مشروطه‌خواه‌ جهت‌ تحصن‌ در سفارت‌ مذكور و درخواست‌ انصراف‌ از ادامه‌ اين‌ مشي‌

منبع: تاريخ‌ انقلاب‌ مشروطيت‌ ايران‌ . ج‌ 4 ، 5

شماره‌ صفحه‌: 834ـ833

 

4.عنوان: متن‌ بيانيه‌ جمعيت‌ آزاديخواهان‌ مبني‌ بر شكايت‌ از روحانيون‌ بمناسبت‌ عدم‌ ادامه‌ تحصن‌ و مبارزه‌ تا سرنگوني‌ عين‌الدوله‌

منبع: تاريخ‌ انقلاب‌ مشروطيت‌ ايران‌ . ج‌ 1 ، 2 ، 3

شماره‌ صفحه‌: 314ـ313

 

5.عنوان: تلگراف‌ محمدكاظم‌ يزدي‌(آيت‌الله‌) به‌ محمد آملي‌ مبني‌ بر اظهارتاسف‌ از شنيدن‌ خبر تحصن‌ علما

منبع: تاريخ‌ پيدايش‌ مشروطيت‌ ايران‌

شماره‌ صفحه‌: 145

 

6.عنوان: تلگراف‌ محمد آملي‌ مبني‌ بر اعلام‌ تحصن‌ كليه‌ علما بجز دو نفر درحضرت‌ عبدالعظيم‌

منبع: تاريخ‌ پيدايش‌ مشروطيت‌ ايران‌

شماره‌ صفحه‌       : 145

 

7.عنوان: تلگراف‌ محمد امين‌ مبني‌ بر اعلام‌ تحصن‌ كليه‌ علما بجز دو نفر درحضرت‌ عبدالعظيم‌ بعلت‌ ازدياد كفر در مجلس‌

منبع: تاريخ‌ پيدايش‌ مشروطيت‌ ايران‌

شماره‌ صفحه‌: 146ـ145

 

8.عنوان: نامه‌ مهدي‌ شريف‌ به‌ محمد بهبهاني‌ مبني‌ بر اعلام‌ سلامتي‌ اهل‌ خانه‌ بسته‌ بودن‌ بازارها و ادامه‌ تحصن‌ مشروطه‌خواهان‌ در سفارت‌ انگلستان‌

منبع: تاريخ‌ پيدايش‌ مشروطيت‌ ايران‌

شماره‌ صفحه‌: 71

 

9.عنوان: اعلاميه‌ ژنرال‌ ردكو مبني‌ بر رفتن‌ محمدعلي‌شاه‌ قاجار از ايران‌ و بي‌مورد بودن‌ ادامه‌ تحصن‌ در مسجد گوهرشاد و دادن‌ تامين‌ به‌

منبع‌ : تاريخ‌ پيدايش‌ مشروطيت‌ ايران‌

شماره‌ صفحه‌: 364

 

10.عنوان: تهمت‌هاي‌ گوناگون‌ برعليه‌ شيخ‌فضل‌الله‌ نوري‌ بمناسبت‌ عدم‌ پذيرش‌ حكومت‌ مشروطه‌ ، مخالفت‌ با مجلس‌ ، تحصن‌ در حرم‌ حضرت‌عبدالعظيم‌

منبع: شيخ‌ فضل‌الله‌ نوري‌ و مشروطيت‌ : رويارويي‌ دو انديشه‌

شماره‌ صفحه‌: 192

www.iichs.org