ستارخان

 

 عنوان : تلگراف‌ ستارخان‌ به‌ ده‌ سفارت‌ خارجي‌ درتهران‌: اعتراض‌ به‌ حملات‌ وحشيانه‌ نيروهاي‌ دولتي‌
و كشتار در روستاهاي‌ اط‌راف‌ تبريز

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج.2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325 ـ1330

شماره‌ صفحه : 239-238v

 

عنوان‌ : تلگراف‌ مستشارالدوله‌ به‌ ستارخان‌ سردارملي‌: قدرداني‌ از زحمات‌ ستارخان‌ و باقرخان‌ در مشروط‌يت‌

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325 -1330

شماره‌ صفحه : 268- 267

 

عنوان‌ : نامه‌ ستارخان‌ سردارملي‌ به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌: شكايت‌ از بلاتكليف‌ بودن‌ در آذربايجان‌ و تقاضاي‌ شغل‌، اوضاع‌ نابسامان‌ آذربايجان‌ و حضور نيروهاي‌ بيگانه‌ در تبريز

منبع‌: خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325-1330

شماره‌ صفحه : 269- 268

 

عنوان‌ : نامه‌ سردارمفخم‌ به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌: اوضاع‌ ط‌وائف‌ در اردبيل‌، تسليم‌ شدن‌ رحيم‏خان‌ و ايلات‌ شاهسون‌، بروز اغتشاش‌ و ناامني‌ توسط‌ رحيم‌ خان‌ در قراجه‌ داغ‌ و اردبيل‌، تقاضاي‌ پناهندگي‌ رحيم‌ خان‌ از روسيه‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325- 1330

شماره‌ صفحه : 299

 

عنوان‌ : لايحه‌ دو فوريتي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ جهت‌ انقراض‌ سلط‌نت‌ قاجار و واگذاري‌ حكومت‌ موقت‌ به‌ سردارسپه‌

منبع‌ : تاريخ‌ شاهنشاهي‌ اعليحضرت‌ رضا شاه‌ پهلوي‌ يا علل‌ و نتيجه‌ نهضت‌ عمومي‌ ملي‌ آبان‌ ماه‌ 1304 به‌ افتخار دقايق‌ سعادت‌‏بار نهضت‌

شماره‌ صفحه‌ : 226ـ225

 

عنوان‌ : اعلام‌ انقراض‌ سلط‌نت‌ قاجار و واگذاري‌ حكومت‌ موقت‌ به‌ سردارسپه‌

منبع‌ : تاريخ‌ شاهنشاهي‌ اعليحضرت‌ رضا شاه‌ پهلوي‌ يا علل‌ و نتيجه‌ نهضت‌ عمومي‌ ملي‌ آبان‌ ماه‌ 1304 به‌ افتخار دقايق‌ سعادت‏بار نهضت‌

شماره‌ صفحه‌ : 270ـ229

 

عنوان‌ : بخشنامه‌ وزارت‌ خارجه‌ مبني‌ بر اعلام‌ انقراض‌ سلط‌نت‌ قاجار و واگذاري‌ حكومت‌ موقت‌ به‌ سردارسپه‌

منبع‌ : تاريخ‌ شاهنشاهي‌ اعليحضرت‌ رضا شاه‌ پهلوي‌ يا علل‌ و نتيجه‌ نهضت‌ عمومي‌ ملي‌ آبان‌ ماه‌ 1304 به‌ افتخار دقايق‌ سعادت‏‏بار نهضت‌

شماره‌ صفحه‌ : 276ـ275

 

عنوان‌ : نامه‌ اتحاديه‌ احرار به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌: دعوت‌ به‌ شركت‌ در جلسه‌ اتحاديه‌ احرار با حضور سردارملي‌ و سالارملي‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325- 1330.

شماره‌ صفحه‌ : 303

 

عنوان‌ : اوضاع‌ ستارخان‌ پس‌ از فتح‌ تهران‌ و به‌ قدرت‌ رسيدن‌ مجلس‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..1 ياداشتهاي‌ تاريخي‌ و اسناد سياسي‌

شماره‌ صفحه : 318

 

عنوان‌ : احضار ستارخان‌ و باقرخان‌ به‌ تهران‌ و دعوت‌ آنها به‌ عتبات‌ از ط‌رف‌ علماي‌ نجف‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..1 ياداشتهاي‌ تاريخي‌ و اسناد سياسي

شماره‌ صفحه‌ : 188 و 189

 

عنوان‌ : نامه‌ ستارخان‌ به‌ مستشارالدوله‌ درخصوص‌ وضعيت‌ وي‌ پس‌ از فتح‌ تهران‌ و

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌..1 ياداشتهاي‌ تاريخي‌ و اسناد سياسي

شماره‌ صفحه‌ : 188

 

عنوان‌ : پيمان‌نامه‌ ضرغام‌السلط‌نه‌ ، سردارمحيي‌ ، ستارخان‌ و باقرخان‌ مبني‌ بر دفاع‌ از مشروط‌يت و

منبع‌ : زمينه‏هاي‌ اجتماعي‌ كودتاي‌ 1299

شماره‌ صفحه‌ : 76

 

عنوان‌ : تلگراف‌ آرتور نيكلسن‌ به‌ ادوارد گري‌(وزير امورخارجه‌ انگلستان‌) درخصوص‌ اظ‌هارات‌ مسيو چاريكوف‌ مبني‌ بر ورود پيش‌قراولان‌ قشون‌ روسيه‌ به‌ حوالي‌ شهر تبريز و استقبال‌ و پذيرائي‌ خوب‌ ستارخان‌ از آنها

منبع‌: كتاب‌ آبي‌ ، گزارشهاي‌ محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگليس‌ درباره‌ انقلاب‌ مشروط‌ه‌ ايران‌. هفده‌ دسامبر هزار و نهصد و شش‌ تا بيست‌ و هشت‌ ـ نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌2

شماره‌ صفحه‌ : 515 نظ‌ريه‌ و يا مداخله‌:ا مشاهده‌ نتيجه‌ اقدامات‌

www.iichs.org