مدرس، حسن

 

عنوان‌: نقل‌ قول‌ حاج‌ عزالممالك‌ اردلان‌ درمورد وقايع‌ بعد از هفتم‌ محرم‌ 1334 قمري ورود قشون روس‌ و اشغال‌ قسمتهاي‌ از كشور و تشكيل‌ حكومت‌ موقتي‌

منبع‌ : ايران‌ درجنگ‌ بزرگ‌ 1918 ـ 1914

شماره‌ صفحه : 298-292

 

عنوان‌ : بودجه‌ وزارت‌ عدليه‌ و انجام‌ اصلاحاتي‌ در عملكرد اين‌ وزارتخانه‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه : 227

 

عنوان‌ : تهيه‌ مقدمات‌ انتخابات‌ مجلس‌ توسط‌ وزراء و ...

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه‌ : 230تا232 

 

عنوان : نامه‌ سيدحسن‌ مدرس‌ به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌ درمورد تاجگذاري‌ احمدشاه‌

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 5

شماره‌ صفحه‌ : 86و87و213

 

عنوان‌ : متن‌ سخنراني‌ حسن‌ مدرس‌ در مجلس‌ مبني‌ بر دفاع‌ از مجلس‌ و شرح‌ قدرت‌ مجلس‌ در تعيين‌ و تغيير وزرا و خست‌وزير بدليل‌ اعتراضات‌ متعدد

منبع : تاريخ‌ مختصر احزاب‌ سياسي‌ ايران‌: انقراض‌ قاجاريه‌ ج‌. 1 

شماره‌ صفحه : 235ـ233

 

عنوان‌ : متن‌ بيانات‌ حسن‌ مدرس‌ در آخرين‌ جلسه‌ مجلس‌ چهارم‌ در مورد كارهاي‌ انجام‌ شده‌ و تعريف‌ و تمجيد از مشيرالدوله‌

منبع‌ : تاريخ‌ مختصر احزاب‌ سياسي‌ ايران‌: انقراض‌ قاجاريه‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه : 348ـ347    

 

عنوان‌ : تلگراف‌ مرتضي‌ يزدان‌پناه‌ به‌ رضا پهلوي (سردارسپه‌) مبني‌ بر گزارش‌ از وضعيت‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ داير بر تقاضاي‌ مدرس‌ براي‌ تشكيل‌ جلسه‌ خصوصي‌ جهت‌ توضيحات‌ هيات‌ دولت‌ راجع‌ به‌ يادداشتهاي‌ دولت‌ انگلستان‌

منبع : يادداشتهاي‌ اعليحضرت‌ رضا شاه‌ كبير در زمان‌ رياست‌ الوزرايي‌ و فرماندهي‌ كل‌ قوا

شماره‌ صفحه‌ : 207ـ205 نائيني‌ و شاهزاده‌ ن:رت‌الدوله‌ و حاج‌ميرزاهاشم‌ آشتياني‌ با وي‌

 

عنوان‌ : نامه‌ سيداخگر به‌ نصرت‌الدوله‌ درخصوص‌ مسائل‌ سياسي‌ ايران‌ و...

منبع‌ :مجموعه‌ مكاتبات‌ ، اسناد ، خاط‌رات‌ و آثار فيروزميرزا فيروز، نصرت‌الدوله‌) . ج‌..1مجالس‌ چهارم‌ و پنجم‌ تقنينيه

شماره‌ صفحه‌ : 103تا105

 

عنوان‌ : نامه‌ محمود فط‌ن‌الدوله‌ به‌ فرمانفرما درخصوص‌ خياباني‌ و ناظ‌م‌الدوله‌ و…..

منبع : مجموعه‌ مكاتبات‌ ، اسناد ، خاط‌رات‌ و آثار فيروزميرزا فيروز (نصرت‌الدوله‌) . ج‌..1مجالس‌ چهارم‌ و پنجم‌ تقنينيه

شماره‌ صفحه‌ : 12و13

 

عنوان‌ : نامه‌ فط‌ن‌الدوله‌ به‌ عبدالحسين‌ميرزا فرمانفرما درخصوص‌ تعيين‌ فرمانفرماي‌ آذربايجان و...

منبع‌ : مجموعه‌ مكاتبات‌ ، اسناد ، خاط‌رات‌ و آثار فيروزميرزا فيروز (نصرت‌الدوله‌) . ج‌..1مجالس‌ چهارم‌ و پنجم‌ تقنينيه‌

شماره‌ صفحه : 29

 

عنوان‌ : نامه‌ محمود فط‌ن‌الدوله‌ به‌ نصرت‌الدوله‌ مبني‌ برتكميل‌ نوشتجات‌ و...

منبع‌ : مجموعه‌ مكاتبات‌ ، اسناد ، خاط‌رات‌ و آثار فيروزميرزا فيروز نصرت‌الدوله‌) . ج‌..1مجالس‌ چهارم‌ و پنجم‌ تقنينيه‌

شماره‌ صفحه : 81

 

www.iichs.org