كودتاي 28 مرداد


 

عنوان‌ : متن‌پيام‌شيخ‌محمد صدوقي‌به‌كليه‌نيروهاي‌مسلح‌كشور درباره‌ اوضاع‌سياسي‌و اجتماعي‌
منبع‌ : اسناد انقلاب‌اسلامي‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 580تا586

 

عنوان‌ : نامه‌ابوالقاسم‌كاشاني‌(آيت‌الله‌) به‌محمد مصدق‌مبني‌بر اعلام وقوع‌كودتا توسط‌زاهدي
منبع‌ : روحانيت‌واسرارفاش‌نشده‌از : نهضت‌ملي‌شدن‌نفت
شماره‌صفحه‌ : 187ـ185

 

عنوان‌ : گزارشي‌از /20هـ5 به‌[ساواك‌] درباره‌اظ‌هارات‌قيائي‌مشعر بر: نخست‌وزير شدن‌زاهدي‌با كابينه‌اي‌مورد تاييد غرب‌ بمنظ‌ور مقابله ‌با تحريكات ‌عبدالناصر و
منبع‌ : اردشير زاهدي‌به‌روايت‌اسناد ساواك
شماره‌صفحه‌ : 69-68

 

عنوان‌ : نامه‌اي‌از وزارت‌دفاع‌ملي‌به‌ستاد ارتش‌: پيشنهاد اعط‌اي‌نشان‌ درجه‌رستاخيز به‌مهندس‌اردشير زاهدي‌به‌پاس‌معيت‌با سپهبد زاهدي‌ در جريان‌ كودتاي‌مرداد
منبع‌ : اردشير زاهدي‌به‌روايت‌اسناد ساواك
شماره‌صفحه‌ : 25

 

عنوان‌ : نامه‌محرمانه‌عباس‌حكيم‌رهبر سازمان‌فدائيان‌شاه‌در خوزستان‌ به‌رئيس‌ركن‌ستاد ارتش‌مبني‌بر اعلام‌اخراج‌دوتن‌از اعضاي‌سازمان ‌ميهن‌پرستان ‌و معرفي‌خود به‌عنوان ‌رهبر قيام‌مرداد
منبع‌ : اسنادي‌از احزاب‌سياسي‌در ايران‌(1320-1340هـ.ش‌(
شماره‌صفحه‌ : 452

 

عنوان‌ : متن‌بازجويي‌از دكتر علي‌شريعتي‌: شرح‌كليه‌فعاليت‌هاي‌خود و دوستانش‌از دوره‌دبيرستان‌تا تاريخ‌بازجويي‌
منبع‌ : شريعتي‌به‌روايت‌اسناد ساواك‌ج‌. 2
شماره‌صفحه‌ : 240-224

 

www.iichs.org