واقعه آذربايجان

 

عنوان‌ : تلگراف‌ سرپرسي‌ كاكس‌ به‌ لردكرزن‌ : گزارش‌ شرح‌ وقايع‌ تهران‌ و شهرستانها و صدور اعلاميه‌ شديداللحن‌ نخست‌ وزير و تبعيد عده‌ اي‌ از سران‌ مخالفان‌ به‌ كاشان‌

منبع : اسناد محرمانه‌ وزارت‌ خارجه‌ بريتانيا درباره‌ قرارداد1919
ايران‌ و انگليس‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه‌ : 89تا91

 

عنوان‌ : متن‌ خط‌ابه‌ ورودي‌ نمايندگان‌ آذربايجان‌ به‌ مجلس‌ اول‌ كه‌ توسط‌ مستشارالدوله‌ قرائت‌ گرديد

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 2

شماره‌ صفحه‌ : 18-20

 

عنوان : نامه‌ كميسيون‌ خارجه‌ مجلس‌ شورا به‌ وزارت‌ خارجه‌ درخصوص‌ مداخلات‌ خارج‌ از قانون‌ جنرال‌ قونسلگري‌ روس‌ در امورداخلي‌ آذربايجان‌ ايران‌

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 2

شماره‌ صفحه : 26

 

عنوان : شرح‌ فعاليت‌ هاي‌ فرمانفرما و اوضاع‌ نظ‌امي‌ آذربايجان‌

منبع : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 2

شماره‌ صفحه‌: 202تا211

 

عنوان‌ : پيش‌ نويس‌ متمم‌ قانون‌ اساسي‌ با حواشي‌ مستشارالدوله‌ صادق‌ و سيدحسن‌ تقي‏زاده‌

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه : 284تا285

 

عنوان : قرارداد 1919 و…..

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه‌ : 129تا132   

 

عنوان‌ : تلگراف‌ به‌ م‌ خبرالسلط‌نه‌ درخصوص‌ قرارداد، كودتا و ...

منبع‌ : خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه‌: 130تا132

 

عنوان‌ : اقدامات‌ فرقه‌ دمكرات‌ جهت‌ كنترل‌ بانكها و عدم‌ خروج‌ پول‌ و ط‌لا از آذربايجان‌ و ...

منبع‌ : ايران‌ دراشغال‌ متفقين‌ ، مجموعه‌ اسنادومدارك‌ 1324ـ1318

شماره‌ صفحه‌ : 670ـ668و6ـ665

 

عنوان‌ : ممانعت‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از عبور نيروهاي‌ اعزامي‌ دولت‌ به‌ آذربايجان‌

منبع‌ : ايران‌ دراشغال‌ متفقين‌ ، مجموعه‌ اسنادومدارك‌ 1324ـ1318

شماره‌ صفحه‌ : 657

 

عنوان‌: استقبال‌ مردم‌ از نيروهاي‌ اعزامي‌ دولت‌ به‌ آذربايجان‌

منبع‌ : ايران‌ دراشغال‌ متفقين‌ ، مجموعه‌ اسنادومدارك‌ 1324ـ1318

شماره‌ صفحه‌ : 7ـ656

 

عنوان‌: مذاكره‌ با سران‌ دمكراتها در تبريز و اصرار آنها بر ايجاد دولت‌ خودمختار در آذربايجان‌ و ….

منبع‌ : ايران‌ دراشغال‌ متفقين‌ ، مجموعه‌ اسنادومدارك‌ 1324ـ1318 

شماره‌ صفحه‌ : 664

 

عنوان‌: استقبال‌ مردم‌ از نيروهاي‌ اعزامي‌ دولت‌ به‌ آذربايجان‌

منبع‌ : ايران‌ دراشغال‌ متفقين‌ ، مجموعه‌ اسنادومدارك‌ 1324ـ1318

شماره‌ صفحه‌ : 7ـ656

 

عنوان‌: مذاكره‌ با سران‌ دمكراتها در تبريز و اصرار آنها بر ايجاد دولت‌ خودمختار در آذربايجان‌ و ….

منبع‌ : ايران‌ دراشغال‌ متفقين‌ ، مجموعه‌ اسنادومدارك‌ 1324ـ1318

شماره‌ صفحه‌ : 664

 

عنوان‌ : تلگراف‌ الكساندر پتروويچ‌ ايزولسكي‌(وزير امورخارجه‌ روسيه‌) به‌ ان‌ هارتويك‌ مبني‌ بر ماموريت‌ ژنرال‌ استارسكي‌ در آذربايجان‌ به‌ منظ‌ور سركوبي‌ شاهسون‌ها و جبران‌ خسارت‌ غائله‌ پيله‌سوار

منبع‌ : كتاب‌ نارنجي‌ ج‌. 1

شماره‌ صفحه‌: 184 مشيرالدوله‌ صدراعظ‌م:، صدور فرمان‌ تاسيس‌ مجلس‌ توسط‌ مظفرالدين شاه

 

www.iichs.org