اشغال متفقين


 

1. عنوان: نامه‌مظ‌فر اعلم‌(وزير امور خارجه‌) به‌محمد ساعدمراغه‌اي‌مبني‌ بر اعتراض‌به‌اخبار راديو مسكو و روزنامه‌هاي‌پراودا و ايزوسيتا در مورد همكاري‌ايران‌با متفقين‌عليه‌شوروي

منبع‌: اسنادنقض‌بيط‌رفي‌ايران‌درشهريور  سياست‌خارجي‌درآستانه‌اشغال

شماره‌ صفحه‌: 40

 

2.عنوان‌:  گزارش‌محمدعلي‌مقدم‌(سفير ايران‌در لندن‌) مبني‌بر درج‌خبر وقوع‌كودتا در ايران‌توسط ‌آلمانها و اصرار متفقين‌بر ارسال‌سلاح‌به‌شوروي‌از راه‌ايران‌در جرايد انگلستان‌

منبع‌: اسنادنقض‌بيط‌رفي‌ايران‌درشهريور  سياست‌خارجي‌درآستانه‌اشغال

شماره‌ صفحه: ‌4-143

 

3.عنوان:     ‌: نامه‌به‌مظ‌فر اعلم‌(وزير امور خارجه‌): ابلاغ ‌بيط‌رفي‌دولت ‌ايران‌در جنگ‌جهاني‌دوم‌به‌دولت‌متبوعه‌خود

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك

شماره‌ صفحه‌: 6-15

 

4.عنوان: گزارش‌محمد ساعدمراغه‌اي‌مبني‌بر وجود اعتماد مقابل‌در روابط‌ ايران‌و شوروي‌و محترم‌شمردن‌بيط‌رفي‌ايران‌توسط‌دولت‌شوروي

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك

شماره‌ صفحه‌: 20

 

5.عنوان: ترجمه‌قسمتي‌از نط‌ق‌وزيرخارجه‌انگلستان‌درباره‌خروج‌قواي‌ متفقين‌از ايران‌

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك

شماره‌ صفحه‌: 621

 

6.عنوان: تشريح‌مذاكرات‌خود با وزيرخارجه‌فرانسه‌در خصوص‌تخليه‌خاك‌ ايران‌از قواي‌متفقين‌

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك‌

شماره‌ صفحه: 8-607

 

7.عنوان: تاكيد بر بيط‌رفي‌ايران‌در جنگ‌و بيمورد دانستن‌نگراني‌دولت‌ شوروي‌نسبت‌به‌حضور اتباع‌آلمان‌در ايران‌

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك‌‌

شماره‌ صفحه‌: 67

 

8.عنوان: اعلام‌بيط‌رفي‌ايران در جنگ‌جهاني‌دوم‌

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك‌‌

شماره‌ صفحه‌: 13

 

9.عنوان: استقبال‌مط‌بوعات‌جهان‌از بيط‌رفي‌ايران‌در جنگ‌و چاپ‌مقالاتي‌ در اين‌مورد

منبع‌ : ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك‌‌

شماره‌ صفحه‌: 7-46

 

10.عنوان: هشدار به‌اتباع‌بيگانه‌مقيم‌ايران‌در ضرورت‌رعايت‌مقررات‌ مربوط‌به‌بيط‌رفي‌ايران‌در جنگ‌

منبع: ايران‌دراشغال‌متفقين‌، مجموعه‌اسنادومدارك‌‌‌

شماره‌ صفحه‌: 13

www.iichs.org