عزل علاء الدوله


 

1. عنوان: تعهداتي‌كه‌بعداز واقعه‌توپخانه‌از محمدعلي‌شاه‌گرفته‌شد

منبع‌: خاط‌رات‌و اسناد مستشارالدوله‌صادق‌ج‌..2 اسناد مشروط‌ه‌1325ـ1330

شماره‌ صفحه‌: 43-44

 

2. عنوان :  خلاصه‌شرايط‌مصالحه‌با محمدعلي‌شاه‌درمورد ترخيص‌وآزادي‌علاءالدوله‌و جلال‌الدوله‌و سردار منصور

منبع‌ : خاط‌رات‌و اسناد مستشارالدوله‌صادق‌ج‌..2 اسناد مشروط‌ه1325 1330
شماره‌صفحه‌ : 79-80

 

 3. عنوان : خلاصه‌شرايط‌مصالحه‌با محمدعلي‌شاه‌درموردترخيص‌وآزادي‌علاءالدوله‌و جلال‌الدوله‌و سردار منصور

منبع‌ : خاط‌رات‌و اسناد مستشارالدوله‌صادق‌ج‌..2 اسناد مشروط‌ه1325 1330

شماره‌صفحه‌ : 79-80

 

4. عنوان : نامه‌حسين‌زاده‌به‌مستشارالدوله‌صادق‌: برقراري‌مشروط‌يت‌درايران ‌خلاصه‌مقاله‌روزنامه‌تايمز دراينمورد مخالفت‌با حكومت‌ عين‌الدوله‌در خراسان‌و درخواست‌مجازات‌وي

منبع‌ : خاط‌رات‌و اسناد مستشارالدوله‌صادق‌ج‌..2 اسناد مشروط‌ه 1325ـ1330

شماره‌صفحه‌ : 253 تا256

 

عنوان‌ : وصول‌اعانه‌علاء الدوله‌و

منبع‌ : خاط‌رات‌و اسناد مستشارالدوله‌صادق‌ج‌..1 ياداشتهاي‌تاريخي‌ واسناد سياسي‌

شماره‌صفحه‌ : 303

 

عنوان‌ : متن‌درخواست‌علما و متحصنين‌از دولت‌مبني‌بر واگذاري‌توليت‌ مدارس‌به‌آنها ، عزل‌علاءالدوله‌و ظ‌فرالسلط‌نه‌و اصغر گاريچي‌
منبع‌ : تاريخ‌انقلاب‌مشروط‌يت‌ايران‌. ج‌ 1 ، 2 ، 3
شماره‌صفحه‌ : 289

 

عنوان‌ : تلگراف‌علاءالدوله‌ به ‌محمدط‌باط‌بائي‌ مبني ‌بردادخواهي‌ مردم ‌دشتستان ‌ازعملكرد حسين ‌صديق‌الممالك‌ بمناسبت‌ كشتن‌حدود هفتاد نفر از رعايا
منبع‌ : تاريخ‌انقلاب‌مشروط‌يت‌ايران‌. ج‌ 1 ، 2 ، 3
شماره‌صفحه‌ : 332

 

عنوان‌ : تلگراف‌جورج‌باركلي‌به‌ادوارد گري‌(وزير امورخارجه‌انگلستان‌) مبني‌بر اعلام ‌عدم ‌رضايت ‌مليون ‌تهران ‌به ‌انتصاب ‌علاءالدوله‌به‌ حكومت‌تبريز عليرغم‌رضايت‌كنسول‌انگلستان‌مقيم‌تبريز از اين‌ انتصاب‌
منبع‌ : كتاب‌آبي‌، گزارشهاي‌محرمانه‌وزارت‌امور خارجه‌انگليس‌درباره‌ انقلاب‌مشورط‌ه‌ايران‌. هفده‌دسامبر هزار و نهصد و شش‌تا بيست‌و هشت‌- نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌
شماره‌صفحه‌ : 555

 

عنوان‌ : تلگراف‌جورج‌باركلي‌به‌ادوارد گري‌(وزير امورخارجه‌انگلستان‌) مبني‌بر عدم ‌پذيرش‌ حكومت‌ فارس ‌توسط ‌علاءالدوله ‌، تمايل‌ محمدعلي‌شا ه‌ به ‌انتصاب‌ ظ‌ل‌السلط‌ان ‌به‌حكومت‌ اصفهان‌و نظ‌ر مسيو سابلين‌مبني‌بر انتصاب‌وي
منبع‌ : كتاب‌آبي‌، گزارشهاي‌محرمانه‌وزارت‌امور خارجه‌انگليس‌درباره‌ انقلاب‌مشورط‌ه‌ايران‌. هفده‌دسامبر هزار و نهصد و شش‌تا بيست‌و هشت‌- نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌
شماره‌صفحه‌ : 548

 

عنوان‌ : تلگراف‌جورج‌باركلي‌به‌ادوارد گري‌(وزير امورخارجه‌انگلستان‌) مبني‌بر انتصاب‌علاءالدوله‌به‌حكومت‌شيراز
منبع‌ : كتاب‌آبي‌، گزارشهاي‌محرمانه‌وزارت‌امور خارجه‌انگليس‌درباره‌ انقلاب‌مشورط‌ه‌ايران‌. هفده‌دسامبر هزار ونهصد و شش‌ تا بيست‌و هشت‌- نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌
شماره‌صفحه‌ : 631
www.iichs.org