امام خمینی

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: ایران روایتی که که ناگفته ماند کد منبع:831   شماره صفحه : 243هیکل، محمد حسنین ؟ _ 1924. ایران روایتی که ناگفته ماند، 43108، مترجم حمید احمدی. ([6] ، 400ص)

شماره راهنما: 1362  9 الف ه/ DSR 1551

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی در ایران     کد منبع : 388     شماره صفحه: 20    روحانی، حمید. بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی در ایران. 43116 ([6]، 958ص، مصور، نمونه)

شماره راهنما: 4 ب ر/ DSR 1553

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: تاریخ سیاسی معاصر ایران ج. 1   کد منبع: 155    شماره صفحه: 367    مدنی، جلال الدین. تاریخ سیاسی معاصر ایران ج. 1، 61579

شماره راهنما: 2 ت م/ DSR 1321

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: رجال قم و بحثی در تاریخ آن   کد منبع: 2331    شماره صفحه: 117    مقدس زاده، محمد. رجال قم و بحثی در تاریخ آن (175ص)

شماره راهنما: 1335  7 م م / DSR  2113

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: زندگینامه پیشوایان انقلاب    کد منبع: 1116   شماره صفحه: 36    مرادی، رضا. زندگینامه پیشوایان انقلاب، 44901 ([3] ، 152ص.)

شماره راهنما: 9ر4م/ DSR  1667

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: زندگینامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس     کد منبع: 1027      شماره صفحه: 3         رجبی، محمدحسین.               - 1335. (زندگینامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس، 52004 چهارده، 490ص)

شماره راهنما: 1369 92ر3ر/ DSR  1576

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: سی و هفت سال    کد منبع: 415     شماره صفحه: 179    سمیعی، احمد. سی و هفت سال، 57800 (سه، 226ص، مصور)

شماره راهنما: 9 س س / DSR  1503

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: وحید    کد منبع: 1698   شماره صفحه: 3، وحید شانزدهم

 

 

نام: خمینی، روح الله

عنوان منبع: یک بررسی تحلیلی از زندگانی سیاسی مدرس     کد منبع: 2611     شماره صفحه: 280    طاهری، صدرالدین. یک بررسی تحلیلی از زندگانی سیاسی مدرس (419ص)

شماره راهنما: 1373 2ط م/ DSR  1486

 

نام: خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی

عنوان منبع: علما و رژیم رضاشاه. نظری بر عملکرد سیاسی فرهنگی روحانیون در سالهای 1320-1305     کد منبع: 12994      شماره صفحه: 274      بصیرت منش، حمید. علما و رژیم رضاشاه. نظری بر عملکرد سیاسی فرهنگی روحانیون در سالهای 1320-1305. 68026 (هجده، 570ص)

شماره راهنما: 8 ع ب/ DSR  1490

 

 

www.iichs.org