ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
» مقالات » طلاقنامه‌هاي همدم‌السلطنه

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

138

غزه در آتش و خون

 

 

رقص چوبها به مناسبت کودتای 28 مرداد

 

 

پیشینه فرش

 

 

زندگی و اقدامات لارنس آلمانی در ایران
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران
سهم  ساواک در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی
محمد باقرخان تنگستانی

اخبارNEWS

فروشگاه مجازي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران افتتاح شد  |+| بزودی آغاز به کار وب سايت جديد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

طلاقنامه‌هاي همدم‌السلطنه 
فاطمه معزي
  
              همدم‌السلطنه‌ پهلوي را شايد به اندازه خواهران تني شاه يعني اشرف و شمس نشناسيد. وي دختر بزرگ رضا شاه از نخستين همسرش، تاجماه خانم است. همدم‌السلطنه در سال 1282 ش متولد شد و در 1301 با يکي از بستگان پدر که از افسران قواي قزاق بود به نام هادي آتاباي، ازدواج کرد. اما با خلع و تبعيد رضا شاه اين ازدواج به پايان رسيد و او همچون دو خواهر ناتني خود، اشرف و شمس، از همسر خود جدا شد. منابع از ازدواجهاي مکرر وي سخن مي‌‌گويند. اما اسناد به جا مانده، دو طلاقنامه است و اگر ازدواج يا طلاقي ديگر رخ داده باشد سندش به دست نيامده است.
 
در اينجا دو طلاقنامه مربوط به فاطمه خانم همدم‌السلطنه‌ را مرور ميكنيم. اين اسناد در موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نگهداري مي‌شوند. بررسي اسنادي از اين دست نه تنها براي به دست آوردن اطلاعات دقيق شناسنامه‌اي افراد مفيد است، بلکه تفاوت رفتار خاندان سلطنت را به خوبي آشکار مي‌سازد. در اين دو طلاقنامه حق طلاق به زن داده شده است که معمولا اين حق به مردان تعلق مي‌گرفت و در هر دو ازدواج فاصله سني زن از همسران خود بيشتر است.
 
سند شماره 1 طلاقنامه فاطمه پهلوي ملقب به همدم‌السلطنه است که در دفتر رسمي ثبت طلاق خاندان سلطنت در سال 1331شمسي به ثبت رسيده و فاطمه پهلوي طلاق‌‌دهنده و محمود اصلاني طلاق داده شده است. برطبق شرط قبلي در عقدنامه، زوجه تا پنجاه سال از سوي همسر خود براي طلاق و تعيين نوع آن وکالت دارد. طلاق خلعي است و زوجه مهريه خود را بذل کرده است .
 
سند شماره 2، طلاقنامه فاطمه پهلوي همدم‌السلطنه و داود قاجار مظفري در دي ماه 1339شمسي است. همدم‌السلطنه بازهم از همسر خود براي گرفتن طلاق وکالت داشته، ولي طلاقدهنده اين بار همسر او داود قاجار مظفري است و طلاق‌گيرنده همدم‌السلطنه. نوع طلاق بائن است که بر اساس آن زوجين به طور کلي از هم جدا شده و مرد هم هيچ تکليفي به پرداخت نفقه به همسر سابق خود ندارد.
 
[1]
[تاج پهلوي و شير و خورشيد و شمشير]
ثبت کل اسناد و املاک
دفتر رسمي ثبت طلاق خاندان سلطنت حوزه تهران
 
صفحه اول
[تاج پهلوي و شير و خورشيد و شمشير]
ثبت کل اسناد و املاک
شماره ترتيبي ثبت 2
تاريخ وقوع طلاق: شنبه بيست و دوم آذر هزار و سيصد و سي و يک برابر با بيست و پنجم ربيع‌الاخر1372.
تاريخ ثبت طلاق : مطابق با تاريخ وقوع است.
 
صفحه دوم
نام و نام خانوادگي و تابعيت طلاق‌دهنده و طلاق داده شده و شماره ورقه شناسنامه آنها.
طلاق دهنده: والاحضرت فاطمه پهلوي فرزند اعليحضرت فقيد رضا شاه پهلوي و مرحومه تاجماه خانم داراي شناسنامه شماره 5964 صادره از بخش سه طهران؛ متولد 1282؛ تبعه ايران و ساکن خيابان بستان، کاشي شماره سيصد و هفتاد. مراتب از طرف آقاي محمود اصلاني داراي شناسنامه شماره 28683 صادره از بخش 5 تهران متولد سال 1302 خورشيدي؛ تبعه ايران فرزند احمد و ملوک ساکن خيابان فرهنگ کاشي شماره 20 طي طلاقنامه مورخ دومين عقدنامه شماره 912 دفتر ازدواج شماره 137 طهران که شرح آن است (در ضمن عقد خارج لازم زوج وکيل بلاعزل خود نمود زوجه مزبوره را که پس از گذشتن ده روز از اين تاريخ تا پنجاه سال خورشيدي مطلقه نمود خود بر طبق مقررات تعيين نوع طلاق با امضاء دو زوج واين وکالت با توکيل غير از طرف زوج تفويض به والاحضرت گرديده امضاء فاطمه پهلوي امضا محمود اصلاني و تاريخ وقوع عقد 17 دي ماه 1326مي‌باشد. طلاق داده والاحضرت فاطمه پهلوي فرزند اعلي‌حضرت فقيد رضا شاه پهلوي و تاجماه خانم داراي شناسنامه 5964ط صادره از بخش سه طهران، متولد يک هزار و دويست و هشتاد و دو شمسي تبعه ايران ساکن خيابان بستان، کاشي شماره 17 خانه شخصي.
 
نوع طلاق: خلع
شرح طلاق و قراردادهاي ضمن طلاق: توضيح مي‌شود زوجه در قبال بذل بقيه مهريه‌، في القباله خود و ساير حقوق تحقيقي و تقديري خود به استناد شرح مندرج در متن قباله نکاحيه و وکالت و اختياري را که [ناخوانا] به زوج خود باقي به وکيل که برايش مقرر بود وکالت را تفويض به آقاي ميراسکندري نموده و طلاق خلع به وکالت اين جانب از ايشان انجام و صيغه طلاق خلع جاري شد بنابراين نماند براي زوجه به هيچ وجه باعث تسويه مهريه و نفقه و کسور زمان گذشته حقي بر زوج مذکور و از ساير حقوقات زوجه که متصور بود نيز زوجه صرف نظر نموده است و بذل مهر و ساير حقوقات صرفا مربوط به حقوق زناشويي است و چنانچه زوجه حقوق و ادعاي ديگري داشته باشد ارتباط به من موضوع بالا ندارد. فاطمه [امضاء:]
نام و نام خانوادگي و شماره برگه شناسنامه شهود و معرفين و امضاء آنها:.........
شهود (عدلين): اين جانب سيد محمود محرمي فرزند سيد جعفر داراي شناسنامه 231 دويست و سي و يک صادره از ساوه معروف دفتر استماع صيغه طلاق را نمودم. الاحقر محمود محرمي زرندي. [امضاء:]
اينجانب صبارالدين مافي معروف دفتر استماع صيغه طلاق خلعي را نمودم صبارالدين مافي.
معرفين اينجانبان حسين علاء وزير دفتر دربار شاهنشاهي و غلامرضا نورزاد رئيس دربار شاهنشاهي والاحضرت فاطمه پهلوي مشهور به همدم‌السلطنه را معرفي مي‌نماييم. علاء[امضاء:]؛ [امضاء:]
نام و شهرت و محل امضاي مجري صيغه طلاق سيد حسام‌الدين ميراسکندري، سردفتر ازدواج شماره 146 طهران و کفيل دفتردار ازدواج و طلاق خاندان سلطنت .
محل امضاي وکيل زوج فاطمي [امضاء:]
محل تصديق و امضاء سردفتر با احراز پيوست زوجه وکيل زوج تمام مراتب مسطوره در نزد اينجانب سيد‌ حسام‌الدين ميراسکندري واقع شد به تاريخ متن ميراسکندري [امضاء:] [مهر:] ثبت اسناد املاک [ناخوانا]
محل امضاء سردفتر ميراسکندري [امضاء]
[72887تا 72884 پ]
 
[2]
[شير و خورشيد و تاج]
وزارت دادگستري
ثبت کل اسناد و املاک
 شماره ترتيبي ثبت 796
تاريخ وقوع طلاق شنبه هفدم دي ماه 1339 مطابق نوزدهم شهر رجب 1380 قمري.
تاريخ ثبت طلاق تاريخ وقوع.
نام و نام خانوادگي و تابعيت طلاق دهنده و طلاق داده شده و شماره ورقه شناسنامه آنها.
طلاقدهنده آقاي داود قاجار مظفري شناسنامه شماره 640 از بخش 4 تهران فرزند مرحوم محمدرضا و بانو اعظم‌الملوک متولد بيست و هشتم تيرماه 1314؛ والاحضرت فاطمه (همدم پهلوي) مطلقه معظمه ذيلالذکر به وکالت ثابته از طرف مطلق فوق موکل خود مشروحه در صفحه بعد با اذن در توکيل غير اقدام به طلاق اين ورقه و مطلقه نمودن شخص خود نمودند. شناسنامه داود قاجار مظفري مورخ 27/5/1314 مي‌باشد.
 
طلاق داده شده والاحضرت فاطمه پهلوي (همدم پهلوي) به شناسنامه شماره 5964 از بخش 3 تهران مورخه سيزدهم جدي 1298 فرزند اعليحضرت فقيد رضا شاه کبير و مرحومه تاجماه خانم. ساکن بخش سه تهران، خيابان کاخ خيابان مشتاق، خانه شخصي.مسلمان و تابع ايران.
 
نوع طلاق و نوبت آن طلاق اول و بائن شرح طلاق و قراردادهاي ضمن طلاق والاحضرت فاطمه پهلوي (همدم پهلوي) حضور بهم رسانيدند و به موجب وکالت ثابته غير قابل عزل مرقوم در قباله و دفتر ثبت ازدواج رسمي شماره 10 تهران که ازدواج بين والاحضرت معزي‌اليها و آقاي داود قاجار مظفري نامبرده در آن واقع و به شماره يک هزار و پانصد و نود و سه به ثبت رسيده و صورت وکالت لازمه مذکور در ذيل عينا نقل شده است خود را به طلاق اول بائن مطلقه نمودند. اينک عين صورت وکالت (در ضمن عقد خارج لازم شرط شد وکالت لازمه غير قابل عزل والاحضرت زوجه مرقومه از قبل زوج مزبور در مدت بيست سال شمسي از حال تحرير که هروقت بخواهند در يکي از دفاتر رسمي طلاق حاضر شوند و با اذن توکيل غير خود را به هر طلاقي که بخواهند مطلقه نمايند و در انجام تمام تشريفات لازمه وقوع طلاق و امضاء ارواق و دفاتر مربوطه داراي تمام اختياراتي هستند. وکالته که از موکل دارند و صيغه جاري شد محل امضاي زوج و زوجه فاطمه همدم [امضاء]
نام و نام خانوادگي و شماره برگه شناسنامه شهود و معرفين و امضاء آنها.
 
شهود (عدلين) 1 آقاي آشيخ خليل‌الله اديب، داراي شناسنامه شماره 1174/ نطنز، ساکن بخش 10 تهران، خيابان حسام‌السلطنه منزل شخصي. 2 آقاي محمد معلمي به شناسنامه شماره 7422/ قم، ساکن بخش 6 تهران، خيابان خراسان کوچه تنکابني منزل اجاره. معروف دفترخانه 3 آقاي محمدعلي مثنوي داراي شناسنامه شماره 967/گلپايگان، ساکن بخش 10 تهران، خيابان طوسي منزل شماره 31. 4 آقاي جلال‌الدين نجم‌آبادي داراي شناسنامه شماره 11377/ ط/4، ساکن بخش 4 تهران، اميريه، خيابان ميامي منزل شخصي. حاضر و استماع صيغه طلاق را نموديم. [امضاء]:؛ [امضاء]:؛ [امضاء]:؛ [امضاء:]
 
نام و شهرت و محل امضاي مجري صيغه طلاق: اجراي صيغه طلاق به موجب وکالت منجرو لازمه مشروحه در متن از قبل معزي‌اليها به وسيله اين جانب عبدالحسين نجم‌آبادي به عمل آمد.
محل امضاي زوج فاطمه همدم [امضاء] ؛ صحيح است. داود قاجار[امضاء] 21/10/39.
محل تصديق و امضاء سردفتر با محرزيت هويت والاحضرت معظم نامبرده مندرجات در نزد اين جانب واقعه و مورد تصديق است .
اين ورقه که مطابق است با ثبت دفتر طلاق شماره 42 تهران برحسب دستور ماده 14 آئين نامه قانون ازدواج به خانم مطلقه داده مي‌شود.
محل امضاء سردفتر [امضاء:] ناخوانا.[مهر:]
[91 تا 72888 پ]نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org