شماره 21


   

     طليعه

در دو جهان لطيف و خوش همچو امير ما كجا

        ابروي او گره نشد گرچه كه ديد صد خطا

                                              " غزليات شمس تبريزي "

 

 

 

 

 

 
 
www.iichs.org