موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


 

» امتحانات مدارس در عهد قجر

 

پروانه بابايي

   

از آغاز بنياد مدارس در عالم، امتحان گرفتن از شاگردان يکي از راهکارهاي آزمودن توان و استعداد دانش آموزان بوده و هست. در مدارس دوره قاجار نيز معلمين هر روز و هر هفته از شاگردان درس‏ مي‌پرسيدند و توانايي ايشان را از طريق امتحان ارزيابي مي‏کردند.

 

در اين مدارس، معلم درس جديد را بر پايه توان دانش آموز ارائه مي‏کرد؛ ارزشيابي شاگردان هم در دو مرحله انجام مي‏گرفت؛ يک مرحله ارزشيابي تدريجي که شامل درس پرسيدن روزانه يا هر چند روز يک بار بود و ارزشيابي نهايي هم در پايان يک کتاب يا دوره آموزشي انجام مي‌شد.

 
[4972- 1ع]
معلمان و شاگردان مدرسه علميه طبقه اول تهران در دوره قاجاريه

سند زير دعوت مدرسه مبارکه قاجاريه از سالارالسطان ايلخاني ايل قاجار، براي حضور در جلسه امتحان علوم، رياضي و ادبيات در اين مدرسه و با هدف تشويق شاگردان و معلمان مدرسه و جلب رضايت اداره علوم و وزارت معارف است.

 

[نشان شير و خورشيد]

مدرسه مبارکه قاجاريه

خدمت حضرت مستطاب اجل اکرم آقاي سالارالسلطان ايلخاني ايل جليل قاجار دام اقباله مشرف شود

 

[نشان شير و خورشيد]               طهران 11 شهر ربيع الثاني

مدرسه مبارکه قاجاريه                 تخاقوي ئيل 1327

 

بسم الله وله الحمد

چون به تائيدات الهي و توجهات کامله بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه روز دوشنبه 12 و چهارشنبه 14 از دو ساعت بعد از ظهر تا يک ساعت به غروب مانده در مدرسه مبارکه قاجاريه مجلس امتحان علوم رياضي و ادبيات و غيره منعقد است لهذا متمني است محض تشويق اهالي و ملاحظه تحصيل متعلمين در موقع مذکور مدرسه را مشرف سازيد که موجب انبساط خاطر اداره علوم و وزارت معارف خواهد بود.

[22580ق]


چاپچاپ
www.iichs.org