موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (ساير)           WWW.IICHS.ORG

نمايشگاه و فروشگاه سراي تاريخ History Hall Bookshop

نمايشگاه و فروشگاه

سراي تاريخ

 

ارائهدهنده انتشارات

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

 

الهيه، خيابان شهيد فياضي ( فرشته)،

نرسيده به ميدان فرشته، شماره11 تلفکس: 22605073

****

History Hall

Bookshop

 

Distributor of

I I C H S

Publications

No.11, Fayyazi (Fereshteh) Ave., Elahieh

Tehran 1964964353, Iran 

Telefax: +98-21-22605073

E-mail:

 


چاپچاپ
www.iichs.org