موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

بحران آذربايجان (سالهاي ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ش)
بحران آذربايجان (سالهاي 1324-1325ش) 

خاطرات مرحوم آيت الله ميرزا عبدالله مجتهدي

 

به کوشش : رسول جعفريان

نوبت چاپ : چاپ نخست – تابستان 1381

شمارگان : 2500 جلد

تعداد صفحات : 455

بها : 2500 تومان

 

 

برگرفته از متن کتاب

" ... در اصل، رهبران فرقه دمکرات شماري از آذربايجاني هاي مقيم قفقاز بودند که در آنجا تحصيل کرده و تحت تاثير آموزه هاي کمونيستي قرار گرفته بودند. اين افراد که نوعاً به عنوان مهاجر شناخته مي شدند، کساني بودند که از چند سال پيش از سقوط رضاخان، به عنوان تبعه خارجي از روسيه بيرون رانده شده بودند... "


www.iichs.org