موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال شانزدهم، شماره 63، پاییز 1391

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال شانزدهم، شماره 63، پاییز 1391 

در اين شماره مي‌خوانيم:
 
● مقالات
سازمان اطلاعات و امنيت کشور (گام به گام تا تأسيس ساواک) / مظفر شاهدي
اصل چهار ترومن / محمدحسن پورقنبر
اقتصاد قاجار و بحران سکه در عصر ناصري (بر اساس کتابچه خطي دکتر طولوزان) / علي رفيعي، اکبر شريف‌زاده
مرقع تصاوير نه تن از علماي تهران در عصر ناصري / محمدرضا بهزادي
 گزارش حمله به گرجستان
 
● گفت وگو و خاطرات
گفت وگو با حجت‌‌الاسلام ابوذر بيدار در خصوص آيت‌الله حاج شيخ حسين لنکراني / موسي فقيه حقاني
 
● اسناد
نقد رفتار سفراي ايران / آزيتا لقايي
عکاسي متفاوت؛ امير دوست محمدخان معيرالممالک / فاطمه معزّي
 
● گزارش
گزارش سفر به کره جنوبي / رضا فراستي

چاپچاپ
www.iichs.org