موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

گفت و گو با علي‌اکبر کوثري

علي اکبر کوثري

گفت وگو و تنظيم: مرتضي رسولي‌پور
نوبت چاپ: چاپ اول 1393
شمارگان: 700 نسخه
تعداد صفحات: 1194
بهاء: 9000 تومان
 
برگرفته از متن:
" ... حزب توده به طرق مختلفي درصدد نفوذ بين فرهنگيان بود. فعاليتهاي احسان طبري در اين زمينه بسيار چشمگير بود. او دائماً فرهنگيان را تحت فشار قرار مي‌داد و تلاش مي‌کرد تا آنان را به تشکيل سنديکايي وابسته به حزب توده وادارد، کاري که در اکثر ادارات دولتي آن روزگار صورت پذيرفته بود.
هر چقدر فرهنگيان در برابر اين خواسته حزب توده مقاومت مي‌کردند، اصرار آن حزب به تشکيل سنديکاي فرهنگيان بيشتر مي‌شد. کار به جايي رسيده بود که از خشونت و ارعاب نيز استفاده مي‌کردند..."

چاپچاپ
www.iichs.org