موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

گفت و گو با دکتر محمد عبدالله گرجي

دکتر محمد عبدالله گرجي

گفت وگو و تنظيم: مرتضي رسولي‌پور
نوبت چاپ: چاپ اول 1393
شمارگان: 700 نسخه
تعداد صفحات: 103
بهاء: 6500 تومان
 
برگرفته از متن:
او در دوره کوتاه وزارتش به جهت شرايط ملتهب و بحراني کشور نتوانست اقدام مهمي در وزارت فرهنگ صورت دهد. به خاطر دارم در همان روزهاي اول وزارت ايشان، توده‌ايها در اعتراض به اقدامات او مقابل دفتر کارش تجمع نموده بودند و عليه بهار شعار مي‌دادند. ايشان بنده را که در آن زمان بنابر توصيه دامادش، يزدانبخش قهرمان به سمت بازرس وزارت فرهنگ منصوب کرده بود، به دفتر فرا خواند و گفت: «برو ببين اينها چه مي‌گويند؟ اين افراد که تا دو روز پيش از من حمايت مي‌کردند حالا چرا موضع خود را عليه من تغيير داده‌اند؟...»

چاپچاپ
www.iichs.org