موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

گفت و گو با دکتر عبدالحسين نوايي
دکتر عبدالحسين نوايي گفت وگو و تنظيم: مرتضي رسولي‌پور
نوبت چاپ: چاپ اول 1393
شمارگان: 700 نسخه
تعداد صفحات: 185
بهاء: 8500 تومان
 
برگرفته از متن:
"... مشابه همين ادعا را ترکها در مورد مولوي دارند، در حالي که او متعلق به فرهنگ و زبان و تمدن ايراني است؛ اما چون در 604 هجري از بلخ، که قسمتي از خراسان بوده، به آسياي صغير مهاجرت کرده و همه مورخان هم به اين مطلب اشاره کرده‌اند، ترکها ادعا دارند که او ترک است. اين گونه ادعاها مي‌رساند که تاريخهايي از اين دست قابل اعتنا نيست هر چند بخواهند با هزار نوع چسب و سريش مطالبي را به هم ببافند و براي خودشان هويتي بتراشند... "

چاپچاپ
www.iichs.org