موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

خوزستان و لرستان در عصر ناصري

خوزستان و لرستان در عصر ناصري 

(به روايت فرمانهاي ناصرالدين شاه، مکاتبات اميرکبير و ميرزا آقاخان نوري با احتشام الدوله)
به کوشش : منوچهر احتشامي
با همکاري: آزيتا لقائي و فاطمه معزي
نوبت چاپ : چاپ نخست ـ پاييز 1383
شمارگان : 1500 جلد
تعداد صفحات : 257
بها : 3000 تومان
 
برگرفته از متن کتاب
" ... اسناد اين کتاب مشتمل بر مکتوباتي ممهور به مهر ناصرالدين شاه، اميرکبير، ميرزا آقاخان نوري و تعدادي ديگر از رجال عصر ناصري در دوره حکومت احتشام‌الدوله بر بروجرد، عربستان (خوزستان)، لرستان و بختياري است. اين اسناد حاوي نکاتي مهم درباره ماموريت مشيرالدوله در کميسيون سرحدي، جنگ ايران و انگليس، روابط با عثماني و مسائلي در رابطه با نحوه برخورد حکومت با مشکلات روستايي و شهري در دوره ناصرالدين شاه مي‌باشد... "

چاپچاپ
www.iichs.org