موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش ملي جوادخان گنجه اي مرزدار ايراني قفقاز
همايش ملي جوادخان گنجه اي مرزدار ايراني قفقاز

 با روي کار آمدن خاندان رومانف به ويژه از دوره سلطنت پتر کبير همه عوامل ممکن براي توسعه طلبي ارضي روسيه فراهم شد. سقوط صفويه به وسيله افاغنه غلزايي و ابدالي  روس ها را در انجام رساندن امر مور نظر تحريص کرد.  با به قدرت رسيدن تهماسب قلي خان و شکست سنگين  عثماني ها،  خروج سريع  صدهزار  نيروهاي روسي از استان هاي گيلان و مازندان طبق دو عهدنامه گنجه و رشت فراهم شد.

 

نادر با استفاده از نبوغ نظامي خويش، ايراني قدرتمند و يکپارچه به وجود آورد اما  جنگ هاي فرسايشي و طولاني مدت باعث نابودي اقتصاد ايران و حذف بسياري ازجوانان ايراني شد که پس از مرگ  نادر  به نوعي گريبان جامعه را گرفت.  فتور و ضعف  سلسله زنديه،ايران را به سوي تجزيه شدن  نزديک ساخت.

 

گرچه آقا محمدخان با حکومت کوتاه خويش مجدداً مرزهاي ايران را احيا کرد، اما کاترين امپراتريس روسيه نيز با اطلاع از حضور خان قاجاردر قفقاز والرين زبوف  را با شصت هزار سپاه مامور قفقاز نمود. آقا محمدخان نيز در دومين حضور خود در قفقاز ضمن تصرف قلعه شوشي، ابراهيم خليل خان جوانشير را به طرف جاروبلکان فراري داد. اما  باگذشت يک ماه خان قاجار در قلعه شوشي به قتل رسيد.

 

«برای دریافت خلاصه مقالات ارائه شده در این نشست به

دو فرمت WORD یا PDF روی لینکهای زیر کلیک کنید»

 

   فرمت WORD

 

  فرمت PDF


چاپچاپ
www.iichs.org