موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (ساير)           WWW.IICHS.ORG

تماس با ما

 

تهران : الهيه خيابان شهيد فياضي ميدان فرشته شماره 15

صندوق پستي: 1975/19395

15, (Fereshteh) Ave., Elahieh, Tehran, 1964964353, Iran

P.O. Box: 19395-1975

 

 

   

ــ تلفنخانه                8- 22604037

ــ روابط عمومي        داخلي 110 و  119

ــ اشتراک فصلنامه    داخلي  108

ــ کتابخانه               داخلي  127

 

 

 

ــ  وب سايت       

ــ  بهارستان        

ــ کتابخانه           

ــ روابط عمومي    

 

ــ مکان نمای موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ( نقشه دسترسی)

کلیک کنید               

 

 

چاپچاپ
www.iichs.org