نكته ها  و ناگفته ها                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد جعفر هرندي

کارشناس مسايل تاريخي 

 متولد 1318

مشروطه خواهي

مجيد مهران

از مديران عاليرتبه وزارت امور خارجه متولد 1304

تجدد خواهي

www.iichs.org