ماهنامه شماره 98 - صفحه 3
 

 

» جاي شما آنجاست

 

زهرا عباسي

 

مي‌گويند زماني که قرار بود دادگاه لاهه براي رسيدگي به دعاوي انگليس در ماجراي ملي شدن صنعت نفت تشکيل شود، دکتر مصدق با هيات همراه زودتر از موقع به محل رفت. در حالي که پيشاپيش جاي نشستن همه شرکت‌کنندگان تعيين شده بود، دکتر مصدق رفت و به نمايندگي هيات ايران روي صندلي نماينده انگلستان نشست.


قبل از شروع جلسه، يکي دو بار به دکتر مصدق گفتند که اينجا براي نماينده هيات انگليسي در نظر گرفته شده و جاي شما آنجاست، اما پيرمرد توجهي نكرد و روي همان صندلي نشست
...

 
جلسه داشت شروع مي
شد و نماينده هيات انگليس روبه روي دکتر مصدق منتظر ايستاده بود تا بلکه بلند شود و روي صندلي خويش بنشيند، اما پيرمرد اصلاً نگاهش هم نميکرد.

 
جلسه شروع شد و قاضي رسيدگي
کننده به مصدق رو کرد و گفت که شما جاي نماينده انگلستان نشستهايد، جاي شما آنجاست.

 
کم کم ماجرا داشت پيچيده مي
شد و بيخ پيدا ميكرد که مصدق بالاخره به صدا درآمد و گفت: شما فكر مي‌کنيد نمي‌دانيم صندلي ما کجاست و صندلي نماينده هيات انگليس کدام است؟ نه جناب رييس، خوب مي‌دانيم جايمان کدام است ... اما علت اينكه چند دقيقه‌اي روي صندلي دوستان نشستم به خاطر اين بود تا دوستان بدانند برجاي ديگران نشستن يعني چه؟


او اضافه کرد که سالهاي سال است دولت انگلستان در سرزمين ما خيمه زده و کم کم يادشان رفته که جايشان اينجا نيست و ايران سرزمين آبا
ء و اجدادي ماست نه سرزمين آنان ...


سكوتي عميق فضاي دادگاه را احاطه كرده بود و دكتر مصدق بعد از پايان سخنانش كمي سكوت كرد و آرام بلند شد و به روي صندلي خويش قرار گرفت.

 
با همين ابتکار و حرکت عجيب بود که تا انتهاي نشست، فضاي جلسه تحت تاثير مستقيم اين رفتار پيرمرد قرار گرفته بود و در نهايت نيز انگلستان محکوم شد.
 

 

 

 

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org