شب کودتا

ویژه کودتای 28 مرداد

تهیه و تنظیم: حسین کلاته

 

 

 

 

 

 

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

WWW.IICHS.ORG

استفاده از عکسها با ذکر ماخذ مجاز است

 
www.iichs.org